- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

9-10 липня 2015 року відбувся Міжнародний круглий стіл КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ, присвячений 90-літтю з дня народження видатного вченого, Героя України, академіка В.В.Сташиса

9-10 липня 2015 р. у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) та Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків) відбувся Міжнародний круглий стіл «Кримінальне право: традиції та новації», присвячений вшануванню пам’яті видатного вченого і педагога, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса, 90-ліття з дня народження якого відзначається 10 липня 2015 року.

Організаторами круглого столу виступили громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Запорізький, Полтавський, Чернігівський місцеві осередки громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.

Головною метою заходу було, вшановуючи пам’ять видатного вченого-криміналіста, академіка В.В.Сташиса та звертаючись до його наукової спадщини, показати ретроспективу й сучасний стан розвитку кримінального права як науки і галузі права, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного кримінального законодавства з нормами і принципами міжнародного права, обговорити практичні проблеми застосування кримінальної відповідальності, покарання, інших заходів кримінально-правового характеру.

В роботі круглого столу взяли участь 85 науковців – фахівців в галузі кримінального права – з провідних університетів і наукових установ України, Республіки Казахстан та Російської Федерації, серед яких 19 докторів юридичних наук, професорів, 44 – кандидати юридичних наук, доценти. Представлені учасниками тези наукових доповідей розміщені у науковому збірнику Кримінальне право: традиції та новації : матеріали міжнародного круглого столу, присвяченого 90-літтю з дня народження видатного вченого, героя України, академіка В.В. Сташиса, 9-10 липня 2015 р. – Полтава, Х., 2015. – 388 с. [1]

9 липня 2015 р. на пленарному засіданні були представлені наукові доповіді: д.ю.н., проф., академіка НАПрН України Гуторової Н.О. «Сучасний стан вітчизняного кримінального права: проблеми усвідомлення новел і визначення перспектив розвитку»; д.ю.н., проф., члена-кореспондента НАПрН України Шакуна В.І. «Влада і суспільство у кримінальному вимірі»; д.ю.н., проф. Денисової Т.А. та д.ю.н., доцента Пальченкової В.М. «Інститут примирення у кримінальному праві»; д.ю.н., проф. Карчевського М.В. «Можливості стратегічного планування кримінально-правового регулювання»; д.ю.н., проф. Литвинова О.М. та к.ю.н., ст. наукового співробітника Назимка Є.С. «Проблеми конструювання кримінально-правових санкцій у контексті ювенального виміру»; д.ю.н., проф. Лукашевича В.Г. «Інститут співучасті: сучасні проблеми та шляхи їхнього вирішення»; к.ю.н., доц. Пономаренка Ю.А. «Традиції і новації у вітчизняній системі покарань»; д.ю.н., проф. Рябчинської О.П. «Додаткові підстави кримінально-правової кваліфікації»; к.ю.н., доц. Харитонової О.В. «Науково-освітні школи у кримінальному праві: традиції та тенденції розвитку»; к.ю.н., доц. Лемешка О.М. «Чи забезпечать діяльність Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції зміни та доповнення до КК України, які відбувались у 2014 – 2015 рр.?»; к.ю.н., доц. Леоненко Т.Є. «Мотив релігійної ненависті або ворожнечі: логіко-семантичний аналіз»; к.ю.н. Михайліченко Т.О. «Порушення обов’язків щодо зберігання чи охорони майна: історія та новації»; к.ю.н., доц. Пащенко О.О. «Вплив традицій та новацій на визначення соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність»; к.ю.н., доц. Примаченка В.Ф. «Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності у контексті кримінального та кримінально-виконавчого права»; к.ю.н., доц. Філея Ю.В. «Соціальна сутність суспільної небезпеки»; к.ю.н., доц. Шаблистого В.В. «Категорія суспільної небезпеки (небезпечності) у кримінальному праві України: данина традиціям чи необхідність новацій?»; Конарбаевої Н.М. «Общие начала назначения наказания в уголовном праве России: исторический обзор (1845-1996 гг.)».

Учасниками заходу обговорювались актуальні питання кримінального права з урахуванням традицій, закладених видатними науковцями і державними діячами минулих сторічь, сучасного стану цієї галузі права в Україні та світі, а також перспектив її розвитку. Особливу увагу приділено важливості осмислення і подальшого впровадження в науку кримінального права, законодавчу і правзастосовчу практику наукових здобутків академіка В.В.Сташиса.

В ході наукової дискусії звернута увага на необхідність активної позиції науковців у галузі кримінального права в питаннях вдосконалення чинного кримінального законодавства та інших джерел права, правозастосування. Усвідомлюючи потребу у реформуванні вітчизняного кримінального права з метою впровадження міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини з одночасним підвищенням ефективності кримінально-правової протидії найбільш небезпечним злочинам, учасники круглого столу наполягають на більш активній ролі науки у цьому процесі. Вчені-криміналісти, використовуючи власні наукові здобутки, а також спираючись на кращі українські та світові традиції у цій сфері, мають активно сприяти підвищенню якості норм та інститутів кримінального права, повернути системність та несуперечливість кримінального законодавства, значно підвищити рівень законодавчої техніки. Підкреслено обов’язковість кримінологічного обґрунтування змін і доповнень до кримінального законодавства, їх узгодженості з положеннями кримінально-виконавчого, кримінально-процесуального та інших галузей права.

10 липня 2015 р. роботу було продовжено в м. Харкові під керівництвом д.ю.н., професора, академіка НАН України, Президента та академіка НАПрН України, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Тація. Учасники круглого столу взяли участь у заході на міському кладовищі № 2, присвяченому 90-річчю від дня народження В.В.Сташиса, поклали квіти до пам’ятника, а також, після чого у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого подивились короткометражний фільм про життя В.В.Сташиса.

За результатами проведення круглого столу учасники круглого столу дійшли наступних висновків:

Учасники засідання круглого столу відзначають необхідність проведення подібних «кустових» круглих столів та перспективність розповсюдження в Україні світового досвіду створення, поряд з класичними науковими школами, неформальних об’єднань науковців, які працюють в різних навчальних або наукових закладах, але мають спільні наукові інтереси (Invisible College).