- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

До уваги випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та всіх охочих вступити до магістратури! Початок реєстрації на магістерське ЗНО – з 12 травня по 5 червня 2020 року

У зв’ язку з продовженням перiоду карантину до 11 травня 2020 року Мiнiстерство освiти i науки України проінформувало про змiну порядку та термiнiв реестрацiї вступникiв для складання єдиного вступного iспиту з iноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (далi – ЄВI/ЄФВВ).

Реестрацiя розпочинається з 9:00 12 травня та закiнчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Враховуючи епiдемiологiчну ситуацiю, що склалася в Українi, з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID – 19) надаємо наступний алгоритм дiй для реєстрацiї вступникiв для складання ЄВl/ЄФВВ:

 1. вступник у термiни, вiдведенi для реестрацiї, має надiслати на офiцiйну електронну адресу Відбіркової кoмiciї Полтавського юридичного інституту vidbir_plinlu@nulau.edu.ua [1] сканованi копiї (фотокопiї):
  • заповненої заяви-анкети з iнформацiєю, необхiдною для оформления екзаменацiйного листка (далi – Анкета) (зразок додається);
  • документа, що посвiдчує особу;
  • облiкової картки платника податкiв (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв );
  • документа про здобутий ступiнь вищої освiти (освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень) (для осiб, якi завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облiкової документацiї 086-3/о (у разi необхiдностi створення особливих умов для проходження зовнiшнього незалежного оцiнювання);
  • фотокартки для документiв (кольорової або чорно-бiлої) iз зображенням, що вiдповiдає досягнутому вiку вступника (iз урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 роздiлу ІІІ Вимог до вiдцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обмiну документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи, та фотографiчного зображення на них, затверджених Мiнiстерством внутрiшнiх справ України за № 875 вiд 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Miнicтepcтвi юстицiї України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рiк вступу (лише для осiб, якi завершують навчання в поточному роцi у вищих вiйськових навчальних закладах (закладах вищої освiти iз специфiчними умовами навчання) та персональнi данi яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку органiзацй та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням органiзацiйно-технологiчних процесiв здiйснення зовнiшнього незалежного оцiнювання для вступу на другий (магiстерський) рiвень вищої освiти, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 05 квiтня 2019 року № 441, зареєстрованим у Miнicтepcтвi юстицї України 26 квiтня 2019 року за № 446/33417 (далi – Порядок); У довiдцi обов’язково повиннi бути вказанi реквiзити (серiя та номер) документа, на пiдставi якого вiдбувався вступ.
 2. У темi листа вступник обов’язково зазначає прізвище, iм’я, по батьковi.
 3. В текстi листа вступник обов’язково зазначає прiзвище, iм’я, по батьковi (повнiстю) та номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi).
 4. Після перевірки надісланих документів на електронну пошту навчального закладу, Відбіркова комісія відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, вказану у Анкеті.
 5. Вступник має перевiрити iнформацiю, зазначену на скан-копiї екзаменацiйного листка, та в разi виявлення помилок звернутися до Відбіркової кoмiciї для з’ясування ситуації.
 6. Оформлений екзаменацiйний листок зберiгається у Відбірковій кoмiciї та видається вступнику особисто. Факт видачi фiксується в журналi видачi екзаменацiйних листкiв.
 7. Оформлений екзаменацiйний листок може бути надiсланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разi якщо вступником зазначено про таку необхiднiсть у Анкетi. В такому випадку у журналi видачi екзаменацiйних листкiв фiксуються реквiзити вiдповiдного поштового вiдправлення.

Заява-анкета-для-оформлення-екзаменаційного-листа-в-ПЮІ [2]