- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Правове забезпечення медичної та фармацевтичної діяльності

Важливим напрямом підготовки студентів-магістрів у Полтавському юридичному інституті з 2014 року є «Правове забезпечення медичної та фармацевтичної діяльності».

Мета напряму – (1) формування у магістрів цілісних уявлень про сутність, структуру, правила функціонування медичного та фармацевтичного ринків; (2) оволодіння комплексними знаннями специфіки господарського, цивільного, адміністративного, фінансового та інших галузей права в аспекті правового регулювання медичної та фармацевтичної діяльності; (3) набуття практичних навичок із започаткування і провадження господарської діяльності аптеками і медичними закладами, торгівлі лікарськими засобами, надання медичних послуг. Магістранти ознайомлюються з особливостями правового регулювання окремих сфер господарювання, зокрема: здійснення державних закупівель, інноваційної діяльності, страхування здоров’я. Окрема увага приділяється фармацевтичній діяльності, а саме – правовим аспектам процедур реєстрації та імпорту лікарських засобів, ліцензуванню господарської діяльності з виробництва та обігу лікарських засобів, особливостям договірного забезпечення відносин між учасниками фармацевтичного ринку.

Основні навчальні курси:

Практика        

Головний акцент у підготовці висококваліфікованих кадрів – надання можливості безпосередньо використовувати отримані знання в практичній юридичній діяльності. Одночасно з відвідуванням навчальних занять, магістранти стажуються протягом всього навчального року в Міністерстві охорони здоров’я України, Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, аптечних і медичних закладах з перспективою працевлаштування.

Навчання також передбачає проходження практики зі спеціальності (стажування), спрямованої на підготовку магістерської роботи, відповідно до договорів про проходження практики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Бази практики:

Основні напрями досліджень

Перспективи

Випускники курсу є конкурентноздатними фахівцями, які вільно орієнтуються в системі нормативно-правових актів, що регламентують відносини в медичній і фармацевтичній сферах, володіють практичними навичками організації юридичної роботи в закладі охорони здоров’я, ведення діловодства та звітності, мають достатній рівень фахової підготовки для аналізу нормативних положень та прогнозування напрямків здійснення реформ у зазначеній сфері й таким чином здатні задовольнити надзвичайно високий попит на ринку праці.

Міжнародні зв’язки

Магістри можуть брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

Майбутня кар’єра

Випускники програми готові до державної служби, до судової та адвокатської діяльності, до роботи корпоративним юристом в фармацевтичних і медичних закладах, до правового супроводу бізнесу, до правозахисної, медичної, фармацевтичної та наукової діяльності.

Ключові аспекти підготовки:

Координатор напряму

д.ю.н., проф., завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту ПАШКОВ Віталій Михайлович, e-mail: vitpach@rambler.ru [1].