Правове забезпечення фінансової діяльності та контролю

Із 2015/2016 навчального року в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого студенти магістратури отримали можливість навчатися за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» зі спеціалізації «Правове забезпечення фінансової діяльності та контролю».

Навчання за цією спеціалізацією спрямоване на вивчення магістрами основних засад побудови фінансової та податкової системи (з’ясування правової природи податків, правового механізму їх справляння, отримання навиків роботи з нормативно-правовими актами в сфері оподаткування); вивчення правового статусу та практики діяльності комерційних банків, кредитних спілок, страхових компаній, ломбардів; вивчення правового статусу органів, котрі здійснюють контроль за діяльністю у сфері фінансів, податків, знайомство із їх правозастосовною діяльністю, у т.ч. із відповідними рішеннями Конституційного Суду України, Європейського Суду з прав людини.

Зараз в Україні реформуються фінансова, податкова, бюджетна, банківська системи, а тому динамічно оновлюється відповідне законодавство. Це зумовлює необхідність не лише його знання, але й уміння застосовувати на практиці. То ж навчання за спеціалізацією «Правове забезпечення фінансової діяльності та контролю» і стане запорукою отримання студентами-магістрами відповідних знань, умінь та навичок.

Основні навчальні курси:

 • Податкове право;
 • Правове регулювання фінансової діяльності;
 • Держаний фінансовий контроль;
 • Кримінальне провадження щодо правопорушень у фінансовій сфері;
 • Правовий захист інформації та персональних даних;
 • Трудові відносини в сфері фінансової діяльності та контролю.

Практика

Навчальний процес спрямовано не лише на отримання теоретичних знань, але й на формування у студентів-магістрів практичних навичок застосовувати набуті знання на практиці. То ж під час навчального процесу студенти проходитимуть практику (стажування), відповідно до договорів про проходження практики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Державна атестація випускників магістратури зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» спеціалізації «Правове забезпечення фінансової діяльності та контролю» здійснюється шляхом написання та захисту магістерської роботи. То ж під час практики (стажування) студенти не лише набувають нові знання та навички, але й працюють над своєю магістерською роботою.

Основні бази практики:

 • Головне управління та територіальні органи Державної фіскальної служби в Полтавській області;
 • Управління Національного банку України у Полтавській області;
 • Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України;
 • Полтавському обласному відділенні Спілки адвокатів України;
 • Полтавському окружному адміністративному суді;
 • Комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди;
 • Аудиторські та юридичні компанії.

Відповідно до частини 5 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, освітньо-наукова програма навчання магістра обов’язково повинна включати дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. То ж у процесі навчання за спеціалізацією «Правове забезпечення фінансової діяльності та контролю» студенти здійснюють наукові дослідження за наступними основними напрямами:

 • податкова система;
 • фінансова система;
 • банківська система;
 • система та правовий статус органів фінансового контролю;
 • підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб за порушення фінансової дисципліни;
 • підстави та порядок застосування фінансових санкцій за порушення в сфері сплати податків та зборів;
 • підстави та порядок застосування фінансових санкцій за порушення в сфері сплати єдиного соціального внеску;
 • правове регулювання діяльності фінансових установ.

Перспективи

Випускники магістратури зі спеціалізації «Правове забезпечення фінансової діяльності та контролю» Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого отримують диплом про присвоєння освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство», який відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає володіння особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціалізацією, загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Усі випускники магістратури Полтавського юридичного інституту є конкурентоспроможними фахівцями у сфері права. Однак випускники зазначеної спеціалізації набувають додаткові знання, уміння та навички в різних сферах юридичної практики, правозахисної та наукової діяльності, а особливо у фінансовій, бюджетній, податковій та банківській сферах.

Міжнародні зв’язки

Магістри можуть брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

Майбутня кар’єра

Випускники програми готові не лише до державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування, але й до роботи в органах фінансового контролю, до судової, адвокатської діяльності, до правового супроводу установ, що надають фінансові послуги, до правозахисної, наукової діяльності тощо.

Ключові аспекти підготовки:

 • до підготовки магістрів за даною спеціалізацією залучаються посадові особи органів фінансового контролю, судді, практикуючі юристи, адвокати, фахівці-правники фінансових установ;
 • упродовж усього навчання магістри залучені до практичної діяльності в формі стажування, практики, що дає можливість набути практичних навичок роботи та отримати в подальшому перше робоче місце;
 • можливість навчання за гнучким індивідуальним графіком;
 • навчальний процес побудований на застосуванні сучасних форм навчання (дебати, модельні процеси, ділова гра тощо);
 • при навчанні використовується сучасне мультимедійне обладнання, яке дозволяє проводити телеконференції та використовувати дистанційні методи навчання.

Координатор напряму

д.ю.н., доц. кафедри кримінального, адміністративного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого Божко Володимир Миколайович, e-mail: volodya_bozhko@ukr.net.