- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Кафедра теоретико-правових дисциплін

Кафедру теоретико-правових дисицплін створено шляхом об’єднання кафедри теорії та історії держави і права та кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту відповідно до наказу Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про реорганізацію кафедр Полтавського юридичного інституту» № 269 від 14 листопада 2018 року.

Кафедра є структурним підрозділом Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент А.І. Козаченко.   У складі кафедри працюють: доктор філософських наук, професор С.В. Куцепал , кандидат юридичних наук, доцент М.І. Любченко, кандидат юридичних наук, старший викладач Р.О.Кабальський, кандидат педагогічних наук, доцент Н.Г. Кравцова, кандидат філологічних наук, доцент С.О. Лебеденко, кандидат юридичних наук, асистент Г.А. Прохазка, викладач Ю.В. Перебийніс.

[1]

Козаченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент, викладач «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн»,  та «Історії розвитку конституціоналізму в Україні». У 1986 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. У Полтавському юридичному інституті працює з часу його заснування у 2002 р. У 2002 р. при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив кандидатську дисертацію на тему «Органи державної влади і управління України другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.». У 2015 р. при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію на тему «Земське самоврядування в Полтавській губернії 1865-1919 рр.». Автор монографії «Земське самоврядування в Полтавській губернії (1864-1920 рр.)», навчальних посібників і понад 100 наукових праць. У 2020 р. опублікував навчальний посібник «Історія розвитку конституціоналізму в Україні». Останнім часом працює над проблемами історії розвитку вітчизняного конституціоналізму та діяльності місцевого самоврядування Полтавської губернії другої половини XIX – поч. XX ст. З 2021 р. член редакційної колегії електронного наукового журналу «Полтавський правовий часопис».

[2]

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, академік Української академії наук, викладач «Логіки», «Філософії права». У 1987 р. закінчила філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (спеціальність – філософія). У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Епістемологічна функція мови: на матеріалі французького постмодернізму» (спеціальність 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія). У 2005 р. достроково захистила докторську дисертацію на тему «Онтологія в сучасній французькій філософії» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії). Під керівництвом д.філос.н., проф. Куцепал С.В. підготовлено та захищено чотири кандидатські дисертації. З 2006 по 2010 р. та з січня 2014 р. і дотепер – член експертної ради ДАК України з філософських, політологічних і соціологічних наук. З 2008 р. – член спеціалізованої вченої ради Д.26.053.16 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Член редакційної колегії науково-теоретичного часопису Інституту філософії імені Г.С. Сковороди та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «Філософські обрії», наукового віснику Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Української академії наук «Гілея», збірки наукових праць «Актуальні проблеми духовності» (м. Кривий Ріг). Автор більше ста п’ятдесяти публікацій із філософії, логіки, політології та соціології, у тому числі монографії «Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-»» (К., 2004), співавтор видань «Історія філософії. Словник» (К., 2005), «Історія філософії. Підручник: У 2 т.». – Т.2. (К., 2008), «Юридична аргументація: логічні дослідження» (Х., 2012), «Історія політичної думки: навчальний-енциклопедичний словник-довідник» (Львів, 2014), Політична думка ХХ-ХХІ ст.: методологічний і доктринальний підходи» (Львів, 2016).

[3]

Любченко Маріанна Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, викладач «Теорії права», «Юридичної деонтології», «Порівняльного правознавства». У 2008 р. закінчила факультет підготовки кадрів для органів юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Автор понад 30 наукових праць. У 2015 р. за темою дисертації опублікувала монографію «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Коло наукових інтересів: мова права та правнича термінологія, захист прав внутрішньо переміщених осіб, права людини, принципи права.

[4]

Кабальський Роман Олександрович, кандидат юридичних наук, старший викладач, викладач «Цивільного процесу», «Теорії та практики цивільного судочинства», «Приватноправових проблем діяльності корпорацій», «Актуальних проблем цивільного права», «Адвокатури». У 2004 р. закінчив господарсько-правовий факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (спеціальність – господарське право). У 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Нормативність права як предмет філософського аналізу» (спеціальність 12.00.12 – філософія права). Коло наукових інтересів: проблеми філософії права, пов’язані з питаннями правової нормативності та концепції лібералізму.

[5]

Кравцова Надія Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач «Іноземної мови» та «Ораторського мистецтва». Закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю «Англійська мова та література» (спеціальність – філолог, викладач англійської мови, перекладач). У 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї» (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Здійснює наукові дослідження з наступних проблем: компаративна педагогіка, комунікативно орієнтоване викладання англійської мови, стилістика сучасної англійської мови, соціальні аспекти мовлення, гендерні аспекти комунікації.

[6]

Лебеденко Світлана Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, викладач «Української правничої термінології». Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (спеціальність – російська мова). Коло наукових інтересів: українські власні назви у мові і мовленні, мовна і соціокультурна компетенції студентів, методика викладання російської та української мов.

[7]

Прохазка Ганна Анатоліївна, канд. юрид. наук, асистент кафедри, викладач «Міжнародного права», «Міжнародного права та національних правових систем», «Міжнародного права та національних правових систем» та дисципліни «Права людини». У 2000 р. закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за 12.00.11 – міжнародне право на тему «Міжнародно-правові аспекти боротьба з голодом в умовах глобалізації». Автор понад 40 наукових праць. Основним напрямком наукового дослідження є забезпечення дотримання прав людини, імплементація норм міжнародного права до внутрішнього (національного) права держав, судовий захист прав людини.

[8]

Перебийніс Юлія Василівна, викладач «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)». У 1997 р. закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (спеціальність – українська мова і література та англійська мова), у 2013 р. – Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (спеціальність – міжнародна економіка). З 2019 р. – аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Коло наукових інтересів: формування готовності майбутніх бакалаврів права до професійно орієнтованого іншомовного спілкування, розвиток іншомовної компетенції студентів, методика викладання англійської та української мов.

За навчально-освітнім рівнем «бакалавр» кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: Теорія права, Юридична деонтологія, Порівняльне правознавство, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія держави і права України, Історія розвитку конституціоналізму в Україні, Адвокатура, Ораторське мистецтво, Іноземна мова, Студії з іноземної мови, Права людини, Логіка, Філософія права, Суспільно-політичні студії, Українська правнича термінологія.

За навчально-освітнім рівнем «магістр» кафедра забезпечує викладання навчальної дисципліни Методика наукової діяльності та академічне письмо. 

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси: робочі програми і силабуси. Викладачі кафедри систематично працюють над підвищенням рівня педагогічної майстерності та методики викладання юридичних дисциплін, використовують новітні навчально-методичні технології. З метою обміну передовим педагогічним досвідом на кафедрі діє методичний семінар.

Викладачі кафедри розробили програми і проводять заняття у межах сертифікатних освітніх програм: «Мистецтво публічного виступу», «Мистецтво правильного мислення» (проф. С. В. Куцепал); «Методика формування усного та писемного мовлення» (доц. С. О. Лебеденко).

Науковці кафедри досліджують проблеми прав і свобод людини і громадянина, питання мови права та правничої термінології, історії розвитку вітчизняного конституціоналізму, історії самоврядування, окремі проблеми міжнародного права, філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства, формування правової культури особистості, питання сучасної світової ліберальної традиції, проблеми методики викладання англійської та української мов.

На базі кафедри проводяться наукові конференції та круглі столи з актуальних державно-правових проблем.  Починаючи із 2018 р. кафедра бере участь у проведенні щорічної  Всеукраїнської науково-практично конференції «Адаптація правової системи України до права європейського союзу: теоретичні та практичні аспекти». У 2018 р. викладачі кафедри провели студентський круглий стіл «Українське державотворення за часів Центральної Ради та держави Павла Скоропадського».   У 2019 р. кафедрою проведено два    круглі столи для студентів 1 курсу «Політико-правова діяльність гетьмана України Івана Мазепи» та «Актуальні проблеми держави і права». За результатами роботи студентських наукових гуртків у травні 2021 р. кафедрою проведено студентський круглий стіл «Актуальні проблеми теорії та історії держави і права».

Підсумки науково-дослідної роботи кафедри репрезентовані у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Найвагоміші результати наукових досліджень викладачів кафедри знайшли своє відображення в опублікованих монографіях, а також підручниках, наукових статтях, тезах доповідей, навчально-методичних посібниках. Викладачі кафедри проф. Куцепал С.В., доцент Любченко М.І. та ст. викладач Кабальський Р.О. мають публікації  у виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою даних SCOPUS. Окрім цього, викладачі публікували наукові роботи у виданнях, що індексуються наукометричними базами Index Copernicus (Польща), Google Scholar та ін. 

 Викладачі кафедри Р.О.Кабальський, М.І. Любченко, Г.А. Прохазка беруть участь у правовій освіті населення та підтримують зв’язок із юридичною практикою. Доцента Козаченка А.І. запрошують для проведення лекцій у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Активно проводиться науково-дослідницька робота студентів у наукових гуртках з «Теорії держави і права», «Історії держави і права», «Прав людини та їх захисту». Щороку до роботи у гуртках залучається близько 100 кращих студентів, які прагнуть отримати додаткові знання та спробувати свої сили у якості молодих учених-юристів. Студенти-гуртківці під керівництвом науковців кафедри неодноразово брали участь у роботі міжнародних конференцій, ставали переможцями конкурсів студентських наукових робіт.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь в організаційно-виховній роботі. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, проводять виховні кураторські години. Спільно із студентським самоврядуванням викладачі забезпечують діяльність студентських клубів за інтересами:

  • Кіноклуб (керівник – проф. С.В.Куцепал), на засіданнях якого студенти знайомляться з класичними кінострічками, переглядають найбільш вдалі фільми сучасних режисерів, дізнаються про історію створення фільмів та обговорюють переглянуті кінофільми.
  • Краєзнавчий клуб (керівник – доц. С.О.Лебеденко), учасники якого відвідують найцікавіші місця України, вивчають історію культури України, пам’ятки мистецтва, досліджують історію м. Полтави, знайомляться з найвидатнішими митцями Полтавщини, відвідують вистави Полтавського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя, концерти;
  • Англійський клуб (керівники – доц. Кравцова Н.Г. та викл. Ю.В. Перебийніс) запрошує до своїх засідань студентів, які цікавляться історією, культурою, правовою системою Великобританії та США. Робота дискусійної групи «Англійський клуб» покликана підвищувати мотивацію студентів до вивчення англійської мови, сприяти розвитку їхньої комунікативної компетенції. Проблематика тем для обговорення охоплює питання глобалізації, міжкультурної комунікації, країнознавства, сучасного мистецтва англомовних країн.

Кафедра забезпечує роботу курсів поглибленого вивчення англійської мови. Їх метою є подальше формування лінгвістичних, соціокультурних та професійних комунікативних компетенцій, необхідних для професійної усної і письмової комунікації англійською мовою, а в основу програм курсів покладено діяльнісний та особистісний підходи, а також принцип інтеграції видів навчальної діяльності: читання, письма, говоріння та аудіювання. Структура і зміст курсу зумовлені комунікативним та професійно орієнтованим характером навчання і визначаються комунікативними та пізнавальними потребами майбутнього фахівця.

Адреса електронної пошти кафедриkaf_theoretlegal@nlu.edu.ua [9]