Кафедра гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін

Надрукувати Надрукувати

Теперішній склад кафедри нараховує п’ять викладачів, які працюють на постійній основі.

Завідувач кафедри Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, академік Української академії наук.

У 1987 р. закінчила філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (спеціальність – філософія).

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Епістемологічна функція мови: на матеріалі французького постмодернізму» (спеціальність 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія).

У 2005 р. достроково захистила докторську дисертацію на тему «Онтологія в сучасній французькій філософії» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії).

Після захисту докторської дисертації працювала професором кафедри філософії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. З 01 вересня 2008 р. працює завідувачем кафедри соціально-економічних дисциплін Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, після реорганізації у червні 2011 р. – кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту.

Під керівництвом д.ф.н., проф. Куцепал С.В. підготовлено та захищено три кандидатські дисертації (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

З 2006 по 2010 р. та з січня 2014 р. і дотепер – член експертної ради ДАК України з філософських, політологічних і соціологічних наук. З 2008 р. – член спеціалізованої вченої ради Д.26.053.16 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Член редакційної колегії науково-теоретичного часопису Інституту філософії імені Г.С. Сковороди та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «Філософські обрії», наукового віснику Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Української академії наук «Гілея», збірки наукових праць «Актуальні проблеми духовності» (м. Кривий Ріг).

Автор більше ста п’ятдесяти публікацій із філософії, логіки, політології та соціології, у тому числі монографії «Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-»» (К., 2004), співавтор видань «Історія філософії. Словник» (К., 2005), «Історія філософії. Підручник: У 2 т.». – Т.2. (К., 2008), «Юридична аргументація: логічні дослідження» (Х., 2012), «Історія політичної думки: навчальний-енциклопедичний словник-довідник» (Львів, 2014).

Світлана Олексіївна Лебеденко, кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (спеціальність – російська мова).

Коло наукових інтересів: українські власні назви у мові і мовленні, мовна і соціокультурна компетенції студентів, методика викладання російської та української мов.

Надія Геннадіївна Кравцова, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю «Англійська мова та література» (спеціальність – філолог, викладач англійської мови, перекладач).

У 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї» (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Коло наукових інтересів: компаративна педагогіка, комунікативно орієнтоване викладання англійської мови, стилістика сучасної англійської мови, соціальні аспекти мовлення, гендерні аспекти комунікації.

Юлія Василівна Перебийніс, викладач.

У 1997 р. закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (спеціальність – українська мова і література та англійська мова), у 2013 р. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (спеціальність – міжнародна економіка).

Коло наукових інтересів: іншомовна компетенція студентів, методика викладання англійської та української мов, кадрова логістика та управління персоналом.

Олександр Григорович Мякота, викладач.

У 1983 р. закінчив Черкаський педагогічний інститут.

З 2002 р. працював на посаді викладача фізичного виховання Полтавського факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого за сумісництвом, з вересня 2014 року працює на постійній основі.

Працював начальником команди та тренером жіночої команди «Ніка» з футзалу, яка багаторазово перемагала на чемпіонатах та кубках України, де відзначався за спортивні успіхи керівництвом федерації футболу України Полтавської області та міста Полтави.

М’якота О.Г. є автором 12 наукових та науково-методичних праць. Коло науково-методичних інтересів: проблеми здоров’я студентської молоді, розробка системи індивідуальних вправ для студентів різного рівня фізичної підготовки.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін: «Логіка», «Історія української культури», «Іноземна мова», «Фізичне виховання», «Філософія», «Українська мова та юридична термінологія», «Соціально-політичні студії».

Викладачі кафедри розробили програми і проводять заняття у межах сертифікатних освітніх програм: «Мистецтво публічного виступу», «Мистецтво правильного мислення» (проф. С. В. Куцепал); «Методика формування усного та писемного мовлення» (доц. С. О. Лебеденко).

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій.

Кафедра активно займається підготовкою та проведенням наукових та науково-практичних заходів. У березні 2012 р. було проведено міжвузівську наукову конференцію «Особа. Суспільство. Право», у травні 2013 р. – круглий стіл «Клонування: філософсько-правовий аналіз», у грудні 2013 р. спільно з ПОІППО імені М.В.Остроградського – науково-практичний семінар «Правова освіта як ключовий фактор формування активної життєвої позиції учнів та студентів», у лютому 2014 р. – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Компетентність особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій», у жовтні 2014 р. – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Гуманітарні знання в структурі філософсько-правового дискурсу», у грудні 2014 р. спільно з ПОІППО імені М.В.Остроградського – науково-практичний семінар «Правова освіта і правове виховання як складові соціалізації особистості».

До наукової роботи залучаються і студентів інституту. Протягом декількох років проф. С.В. Куцепал керує філософським науковим гуртком, члени якого щороку беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня і друкують свої наукові розвідки у збірниках тез і матеріалів цих конференцій.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь в організаційно-виховній роботі, викладачі кафедри є кураторами академічних груп, проводять виховні кураторські години. На кафедрі організовані та працюють декілька клубів за інтересами:

  • Кіноклуб (керівник – проф. С.В.Куцепал), на засіданнях якого студенти знайомляться як з класичними стрічками, так і переглядають найбільш вдалі фільми сучасних митців, дізнаються про історію створення фільмів та обговорюють переглянуті кінофільми.
  • Краєзнавчий клуб (керівник – доц. С.О.Лебеденко), учасники якого відвідують найцікавіші міста України, вивчають історію культури України, пам’ятки мистецтва, досліджують історію м. Полтави, знайомляться з найвидатнішими митцями Полтавщини, відвідують вистави Полтавського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя, концерти;
  • Англійський клуб (керівники – доц. Кравцова Н.Г. та викл. Ю.В. Перебийніс) запрошує до своїх засідань студентів, які цікавляться історією, культурою, правовою системою Великобританії та США. Робота дискусійної групи «Англійський клуб» покликана підвищувати мотивацію студентів до вивчення англійської мови, сприяти розвитку їхньої комунікативної компетенції. Проблематика тем для обговорення охоплює питання глобалізації, міжкультурної комунікації, країнознавства, сучасного мистецтва англомовних країн.

Традиційними є виїзні засідання гуртка у ресурсно-інформаційного центрі “Window on America” при Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П.Котляревського.

У процесі підготовки до засідань гуртка студенти удосконалюють такі професійно значущі якості як майстерність публічного виступу, аргументоване доведення власної точки зору і здатність обстоювати її, уміння працювати в малих групах.

Викладачі фізичного виховання  організовують і проводять спортивні змагання серед студентів із футболу, баскетболу, волейболу на кубок директора Інституту, а також змагання зі студентами інших вишів.

В умовах глобалізації, створення світового освітньо-культурного простору сучасний юрист повинен оволодіти не тільки виключно професійними знаннями та навичками, а й уміннями вільно спілкуватися іноземними мовами. Сьогодні компетентне володіння іноземною мовою – не скороминущий тренд, а запорука конкурентоздатності й ефективності фахівця на сучасному ринку праці. Саме тому на базі Полтавського юридичного інституту з жовтня 2015 р. працюють курси поглибленого вивчення англійської мови.

Після ретельного тестування бажаючих, було сформовано дві групи слухачів, залежно від їх рівня попередньої підготовки: група 1 (рівні А2-В1 – «елементарний та рубіжний користувач»), програма якої укладена на основі навчально-методичного комплексу «Career Paths – Law», та група 2 (рівні В1-В2 – «незалежний (рубіжний та просунутий) користувач»), яка навчається за методичним комплексом Кембриджського університету «Introduction to International Legal English».

Метою курсів є подальше формування лінгвістичних, соціокультурних та професійних комунікативних компетенцій, необхідних для професійної усної і письмової комунікації англійською мовою, а в основу програм курсів покладено діяльнісний та особистісний підходи, а також принцип інтеграції видів навчальної діяльності: читання, письма, говоріння та аудіювання. Структура і зміст курсу зумовлені комунікативним та професійно орієнтованим характером навчання і визначаються комунікативними та пізнавальними потребами майбутнього фахівця.

Розвиток комунікативних умінь слухачів групи 1 (рівні А2-В1), до якої входять переважно студенти 1-го курсу, відбувається за такими темами: базові юридичні терміни, основні поняття цивільного процесу, поняття правових ресурсів/джерел, статути та конституції, вступ до судової системи США, етапи судового засідання (у кримінальних справах) тощо.

Слухачі групи 2 (рівні В1-В2), в основному студенти 3-4 курсів ПЮІ, працюють за такими десятьма основними темами: юридична професія, договідне право, деліктне право, кримінальне право, корпоративне право, коменційне право, законодавство про нерухомість, вирішення правових спорів, міжнародне право, порівняльне правознавство.

Заняття обох груп відбуваються двічі на тиждень і тривають 7 місяців: 3 місяці (жовтень – грудень) протягом осіннього семестру і 4 місяці (лютий – травень) протягом весняного.