- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права

 

[1]

Божко Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, доцент.

У 2002 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Колективно-договірне регулювання заробітної плати», а в 2013 році в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теорія правового регулювання оплати праці».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004р.), Почесною грамотою Полтавської обласної ради із врученням нагрудного знака (2005р.) та грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2010р.).

Автор понад 180 наукових і методичних праць, у тому числі трьох одноособових монографій: «Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект» (2011 р.), «Ґенеза правового регулювання оплати праці» (2010 р.), «Колективно-договірне регулювання заробітної плати» (2005 р.).

Відповідальний секретар редакційної колегії електронного наукового журналу «Полтавський правовий часопис» («Poltava Law Review»).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Муніципальне право»; «Публічна реєстраційна діяльність».

Коло наукових інтересів: проблеми конституційного, муніципального, трудового права в Україні, Європейському Союзі та провідних країнах світу.

[2]

Батигіна Олена Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції» (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). Є автором понад 65 наукових та навчально-методичних праць, серед яких колективні монографії, підручник, статті у фахових юридичних виданнях та виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; публікації за результатами участі у науково-практичних вітчизняних та зарубіжних конференціях.

У 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації – стажування у м. Вісмар (Німеччина) за програмою «Юридична методика та освіта». Мета програми стажування полягала в освоєнні нових форм методики застосування права юристами та методики викладання юриспруденції студентам-юристам.

Є членом редакційної колегії декількох провідних науково-практичних журналів. 

Забезпечує викладання таких навчальних дисципліни: «Аграрне право», «Цивільне право», «Земельне право», «Інвестиційне право» для студентів денної та заочної форм навчання.

        Коло наукових інтересів: особливості правового регулювання аграрних та земельних відносин в Україні та світі; проблемні аспекти правового забезпечення соціального розвитку села та інші.

[3]

Грекова Марина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент. У 2003 р. закінчила прокурорський факультет № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2003-2006 рр. навчалась в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2006 р. працювала на посадах асистента, доцента кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України.  У 2013 р. присвоєне вчене звання доцента.

Є автором понад 45 наукових праць серед яких одна колективна монографія, статті у фахових та у практико-прикладних юридичних виданнях; статті у виданні, що індексується наукометричною базою даних Scopus; а також тези доповідей на наукових конференціях.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Трудове право», «Трудові спори» для студентів денної та заочної форм навчання. Є керівником студентського наукового гуртка з навчальної дисципліни «Трудове право». Коло наукових інтересів: розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, дисциплінарна відповідальність працівників, міжнародно-правове регулювання трудових відносин, механізм національної імплементації актів Міжнародної організації праці.

[4]

Кущ Олексій Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. на тему “Адміністративно-правове регулювання у сфері житлово-комунального господарства України в сучасних умовах. У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента. Є автором  близько 50 наукових та методичних праць.

Забезпечує викладання таких дисциплін: «Адміністративне право», «Інформаційне право». Є керівником студентського наукового гуртка з адміністративного права.

Коло наукових інтересів: правове регулювання житлового та комунального господарства, адміністративна відповідальність в окремих сферах.

 

[5]

Любченко Олексій Олександрович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права.

22 квітня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційно-правові засади ухвалення рішень вищими колегіальними органами державної влади України».

Заступник голови Товариства молодих учених Інституту, голова Полтавського обласного осередку Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Відзначений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.), Благословенною грамотою Високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, Голови відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства Священного Синоду Української Православної Церкви (2015 р.), грамотою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за активну науково-дослідну діяльність, високий рівень професіоналізму та вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної наукової спільноти України (2014 р.), грамотою начальника Головного управління юстиції у Полтавській області за активну участь у правоосвітній діяльності, плідну працю з підготовки висококваліфікованих юридичних кадрів (2013 р.).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Парламентське право»; «Права людини»; «Виборче право і виборчий процес».

[6]

Мельник Олена Дмитрівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

У 2014 р. захистила дисертацію за темою: «Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого).
Автор близько 20 публікацій наукового та практичного спрямування, серед яких монографія «Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців» (2015 р.). Є організатором круглих столів з адміністративного судочинства. Учасник Осінньої школи з адміністративного права (листопад 2016 р.), організованої Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Проходила стажування в Ostinstitut, Winter Kolloguium  at Hochschule Wismar 2017 for teaching staff (ФР Німеччина, м. Вісмар,  2017 р.).

Забезпечує викладання таких дисциплін:  «Адміністративне судочинство», «Відповідальність за адміністративні правопорушення», «Юридична психологія», «Адміністративний процес» для студентів денної та заочної форма навчання. Напрям наукових досліджень: проблематика у сфері адміністративного судочинства, службова дисципліна.

[7]

Полховська Інна Костянтинівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні» (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого).

Є автором понад 50 наукових праць, серед яких одна одноосібна монографія, статті у фахових юридичних виданнях та виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, тези доповідей на наукових конференціях. Співавтор підручника «Конституційна юрисдикція» (затверджено МОН: лист № 1/11-12123 від 22 грудня 2011 р.).

У 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації – стажування в Ostinstitut, Winter Kolloguium at Hochschule Wismar 2017 for teaching staff (ФР Німеччина, м. Вісмар).

Є членом редакційної колегії електронного наукового журналу «Полтавський правовий часопис». 

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Теорія та практика конституційного судочинства», «Демократія: від теорії до практики»  для студентів денної та заочної форм навчання.

Коло наукових інтересів: проблеми конституційно-правового статусу особи в Україні, зокрема захист прав людини; проблемні аспекти становлення демократії та верховенства права; функціонування конституційного судочинства.

 

[8]

Сидоренко Анна Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2010 р. закінчила прокурорський факультет №1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2013 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Є автором понад 60 наукових та науково-методичних робіт, серед яких монографія на тему «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне дослідження» (2014 р.), статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Index Copernicus, тези доповідей на наукових конференціях та ін.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Трудове право», «Трудові спори», «Право соціального забезпечення», «Публічна служба» для студентів денної та заочної форми навчання.

Є організатором І Всеукраїнських дебатів з трудового права та «круглих столів». Бере активну участь у науковій діяльності студентів.

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

Напрям наукових досліджень: єдність і диференціація правового регулювання праці в сучасних умовах господарювання; правові проблеми охорони праці найманих працівників.

[9]

Троцька Марина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правове забезпечення формування комунальної власності на землю» (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). У 2013 р. присвоєне вчене звання доцента.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких колективні монографії, статті у фахових юридичних виданнях та виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; публікації за результатами участі у науково-практичних конференціях.

Є членом редакційної колегії декількох провідних науково-практичних журналів. 

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Екологічне право», «Земельне право», «Правове регулювання екологічної безпеки» для студентів денної та заочної форм навчання.

Коло наукових інтересів: право комунальної власності, право комунальної власності на природні ресурси, право комунальної власності на землю.

Інформація про роботу гуртків

Керівники гуртка з аграрного, екологічного та земельного права: Троцька М.В., Батигіна О.М.
Члени гуртка: студенти четвертого курсу.
Робота гуртка проводиться на підставі плану роботи на 2017/2018 н.р., яким визначена загальна тема: «Актуальні проблеми аграрного, екологічного та земельного права».
Станом на 01 березня 2018 року було проведено шість засідань наукового гуртка, на яких обговорювались представлені студентами наукові доповіді з числа затверджених тем.

 Електрона адреса: kaf_kaew@nlu.edu.ua [10]