Правове забезпечення медичної та фармацевтичної діяльності

Надрукувати Надрукувати

Важливим напрямом підготовки студентів-магістрів у Полтавському юридичному інституті з 2014 року є «Правове забезпечення медичної та фармацевтичної діяльності».

Мета напряму – (1) формування у магістрів цілісних уявлень про сутність, структуру, правила функціонування медичного та фармацевтичного ринків; (2) оволодіння комплексними знаннями специфіки господарського, цивільного, адміністративного, фінансового та інших галузей права в аспекті правового регулювання медичної та фармацевтичної діяльності; (3) набуття практичних навичок із започаткування і провадження господарської діяльності аптеками і медичними закладами, торгівлі лікарськими засобами, надання медичних послуг. Магістранти ознайомлюються з особливостями правового регулювання окремих сфер господарювання, зокрема: здійснення державних закупівель, інноваційної діяльності, страхування здоров’я. Окрема увага приділяється фармацевтичній діяльності, а саме – правовим аспектам процедур реєстрації та імпорту лікарських засобів, ліцензуванню господарської діяльності з виробництва та обігу лікарських засобів, особливостям договірного забезпечення відносин між учасниками фармацевтичного ринку.

Основні навчальні курси:

 • Організаційно-правові засади медичної та фармацевтичної діяльності;
 • Правове регулювання діяльності з надання медичних послуг;
 • Правове регулювання фармацевтичної діяльності;
 • Соціальне забезпечення та страхування у сфері охорони здоров’я;
 • Відповідальність за правопорушення у сферах медичної і фармацевтичної діяльності;
 • Право Європейського Союзу;
 • Європейська конвенція по захисту прав людини і основоположних свобод та юридична практика;
 • Правовий захист інформації і персональних даних.

Практика        

Головний акцент у підготовці висококваліфікованих кадрів – надання можливості безпосередньо використовувати отримані знання в практичній юридичній діяльності. Одночасно з відвідуванням навчальних занять, магістранти стажуються протягом всього навчального року в Міністерстві охорони здоров’я України, Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, аптечних і медичних закладах з перспективою працевлаштування.

Навчання також передбачає проходження практики зі спеціальності (стажування), спрямованої на підготовку магістерської роботи, відповідно до договорів про проходження практики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Бази практики:

 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації;
 • Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «Провізор».

Основні напрями досліджень

 • правовий статус закладів охорони здоров’я;
 • страхова медицина і механізм компенсацій у сфері охорони здоров’я;
 • захист прав пацієнта;
 • правове забезпечення складних форм медичного обслуговування (трансплантація, донорство, репродуктивні технології), захист прав лікаря;
 • фармацевтична діяльність;
 • фармаконагляд і державний контроль за обігом лікарських засобів.

Перспективи

Випускники курсу є конкурентноздатними фахівцями, які вільно орієнтуються в системі нормативно-правових актів, що регламентують відносини в медичній і фармацевтичній сферах, володіють практичними навичками організації юридичної роботи в закладі охорони здоров’я, ведення діловодства та звітності, мають достатній рівень фахової підготовки для аналізу нормативних положень та прогнозування напрямків здійснення реформ у зазначеній сфері й таким чином здатні задовольнити надзвичайно високий попит на ринку праці.

Міжнародні зв’язки

Магістри можуть брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

Майбутня кар’єра

Випускники програми готові до державної служби, до судової та адвокатської діяльності, до роботи корпоративним юристом в фармацевтичних і медичних закладах, до правового супроводу бізнесу, до правозахисної, медичної, фармацевтичної та наукової діяльності.

Ключові аспекти підготовки:

 • до підготовки магістрів за даним напрямом залучаються судді, практикуючі юристи, адвокати, правозахисники, представники органів держаної влади, що регулюють сферу охорони здоров’я, фармацевти, лікарі, юристи аптек і медичних закладів;
 • протягом усієї тривалості навчання магістри залучені до практичної діяльності в форматі стажування на базах практики, що дає можливості для набуття фахових прикладних навичок роботи та отримати в подальшому перше робоче місце;
 • можливість навчання за гнучким індивідуальним графіком;
 • навчальний процес побудований на застосуванні сучасних форм навчання (дебати, модельні процеси, ділова гра тощо);
 • при навчанні використовується сучасне мультимедійне обладнання, яке дозволяє проводити телеконференції та використовувати дистанційні методи навчання.

Координатор напряму

д.ю.н., проф., завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту ПАШКОВ Віталій Михайлович, e-mail: vitpach@rambler.ru.