Електронні архіви

Надрукувати Надрукувати

Наукові видання

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 1. Вісник асоціації кримінального права України 
 2. Вісник Національної академії правових наук України
 3. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
 4. Економічна теорія та право
 5. Проблеми законності
 6. Теорія і практика правознавства

Наукові видання
Національної академії правових наук України

 1. Вісник Національної академії правових наук
 2. Державне будівництво та місцеве самоврядування
 3. Інформація і право
 4. Питання боротьби зі злочинністю
 5. Право та інновації
 6. Правова інформатика
 7. Теорія і практика інтелектуальної власності

Електронні архіви
українських періодичних видань юридичного напрямку

 1. Актуальні проблеми політики (http://www.app.nuoua.od.ua/)
 2. Актуальні проблеми правознавства (http://app.wunu.edu.ua/).
 3. Актуальні проблеми держави і права (http://www.apdp.in.ua/).
 4. Адміністративне право і процес (http://applaw.net/).
 5. Вісник Запорізького національного університету (юридичні науки) (http://www.law.journalsofznu.zp.ua/).
 6. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки (http://visnyk.law.knu.ua/).
 7. Вісник кримінального судочинства (https://vkslaw.knu.ua/).
 8. Вісник Львівського університету. Серія юридична (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law).
 9. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право (http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/).
 10. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки» (http://science.lpnu.ua/uk/law).
 11. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право (http://socio-journal.kpi.kiev.ua/).
 12. Вісник Національної академії правових наук України (http://visnyk.kh.ua/).
 13. Вісник Національної академії прокуратури України
 14. Держава і право (http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/derjava_i_pravo.html).
 15. Держава та регіони. Серія: Право (http://www.law.stateandregions.zp.ua/).
 16. Екологія. Право. Людина (http://epl.org.ua/lyudyna/zhurnal-ekologiya-pravo-lyudyna/).
 17. Журнал східноєвропейського права (http://easternlaw.com.ua/uk/).
 18. Інформація і право (http://ippi.org.ua/jpage/76).
 19. Криміналістика і судова експертиза (http://digest.kndise.gov.ua/).
 20. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (https://visnik.dduvs.in.ua/).
 21. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.Серія «Юриспруденція» (http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/).
 22. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ МВС України (https://scientbul.naiau.kiev.ua/).
 23. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» (http://npnuola.onua.edu.ua/).
 24. Науково-практичний журнал «Медичне право» (http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/arkhiv-zhurnalu/).
 25. Питання боротьби зі злочинністю (http://journals.uran.ua/).
 26. Підприємництво, господарство і право (http://pgp-journal.kiev.ua/).
 27. Порівняльно-аналітичне право (http://pap-journal.in.ua/).
 28. Право і Безпека (http://old.pb.univd.edu.ua/).
 29. Право і суспільство (http://pravoisuspilstvo.org.ua/).
 30. Право та державне управління (http://pdu-journal.kpu.zp.ua/).
 31. Право та інноваційне суспільство (http://apir.org.ua/).
 32. Правова держава (http://pd.onu.edu.ua/).
 33. Правова держава. Щорічник наукових праць (http://pravova-derzhava.org.ua/).
 34. Правові новели (http://www.legalnovels.in.ua/).
 35. Публічне право
 36. Соціологія права (http://aup.org.ua/sp-journal).
 37. Теорія і практика правознавства (http://tlaw.nlu.edu.ua/).
 38. Український часопис конституційного права (https://www.constjournal.com/).
 39. Часопис Київського університету права (http://kul.kiev.ua/).
 40. Часопис цивілістики (http://chascyvil.onua.edu.ua/).
 41. Філософія права і загальна теорія права (http://phtl.nlu.edu.ua/).
 42. Філософські та методологічні проблеми права (https://philosophy.naiau.kiev.ua/).
 43. Форум права (https://forumprava.pp.ua/).
 44. Юридична психологія (https://ojs.naiau.kiev.ua/).
 45. Юридична Україна (http://yu.yurincom.com/).
 46. Юридичний бюлетень (http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/).
 47. Юридичний вісник (http://yurvisnyk.in.ua/).
 48. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ МВС України (https://lawjournal.naiau.kiev.ua/index.php/lawjournal/main).
 49. Юридичний науковий електронний журнал (http://www.lsej.org.ua/).
 50. Lex Portus (https://lexportus.net.ua/).

Електронні архіви зарубіжних періодичних видань юридичного напрямку
(в т. ч. містять статті українською мовою)

Республіка Молдова

 1. «Legea și viața» http://www.legeasiviata.in.ua/index.php/zhurnaly
 2. Jurnalul juridic naţional: teorie şipractică http://www.jurnaluljuridic.in.ua/index.php/zhurnaly
 3. „Suprematia dreptului” http://sd-vp.info/arhive/

Республіка Польща

«KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» http://kelmczasopisma.com/ua

Словацька Республіка

«Visegrad Journal on Human Rights» http://vjhr-journal.sk/en/archive