Вивчаємо нову дисципліну

Надрукувати Надрукувати

Медіаторні практики у юридичній діяльності

Підручники

1. Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. — Одеса : Екологія, 2019. — 456 с. : іл.

Альтернативний розгляд цивільних справ

Підручники

1. Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. — Одеса : Екологія, 2019. — 456 с. : іл.

Історія розвитку конституціоналізму в Україні

Монографії

1. Історія конституційного законодавства України: зб.док./упоряд. В.Д.Гончаренко.Харків:Право, 2007.256 с.

2. Козаченко А. І. Історія розвитку конституціоналізму в Україні: навч.посібник.Полтава: Астрая, 2020.217 с.

3. Оніщук М.В. Український конституціоналізм: виміри модернізації (вибрані статті).Київ:Юрінком Інтер, 2013.120 с.

4. Правова доктрина України:У 5 т.-Харків:Право,2013.Т.2:Публічно-правова доктрина України/ За заг. ред. Ю.П.Битяка.С.91-122.

5. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В.Цвіка/ Упоряд.О.В.Петришин, С.В.Шевчук. Харків: Право,2010.272 с.

6. Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики (до 20-ї річниці Конституції України): матеріали наук. семінару (24 червня 2016 року) упор. М. В. Коваль. Львів: ЛьвДУВС, 2016.372 с.

Підручники

1. Конституційна юрисдикція: підручник/За ред. Ю. Г. Барабаша, А. О. Селіванова. Харків: Право,2012.С.19-29.

2. Конституційне право України:підручник / за заг.ред.Т.М.Слінько. Харків:Право, 2020. С.10-37.

3. Томенко М.В. Україна: історія Конституції: навч.посіб. Київ:Генеза, 2015.144 с.

Статті

1. Бойко Т. О. Дев’ятий вал українського конституціоналізму. 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення. Львів. 2010. С. 212-217.

2. Дубневич Н.М. Український конституціоналізм:досвід, практика, перспектива. Цінності сучасного конституціоналізму. Y Тодиківські читання .-Харків: Права людини, 2012.С.1-11.

3. Єрмолаєв В.М. Двопалатний парламент: з історії парламентаризму і конституціоналізму в Україні. Конституційний процес в Україні:здобутки і проблеми: матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. 25-26 червня 2009 року.-Харків:Право, 2009.-С.166-170.

4. Єфремова В. М. Історико-правові аспекти розвитку українського конституціоналізму доби Речі Посполитої (середина ХYІ ст.-1648 р.). Юридичний вісник.-Одеса: Одес. гос. юрид. акад. 2015, №3. С. 244-252.

5. Кіселенчик В. П. Роль міського права у розвитку українського конституціоналізму. 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення. Львів. 2010. С. 234-239.

6. Кулик Х. М. Український конституціоналізм в констексті української ментальності: історія і перспективи розвитку. Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. Харків: Права людини, 2013. С. 35-36.

7. Лукаш С. Ю. Окремі питання становлення і розвитку соціального складника українського конституціоналізму часів Козацької доби. Проблеми законності. 2014. Вип. 126. С. 29-45.

8. Стецюк П. Б. Конституція Пилипа Орлика (1710) як джерело національного та європейського конституціоналізму. 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення. Львів. 2010. С. 165-168.

9. Федоренко В.Л. Система конституційного права України як складник класичного конституціоналізму. Конституція і конституціоналізм в Україні:вибіркові проблеми: зб.наук.праць членів Товариства конституційного права з нагоди 10-ї річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства. Київ,2007.С.58-95.

Енциклопедії, словники

1. Великий енциклопедичной юридичной словник/За ред..Ю.С.Шемшученка.-К.:Ін Юре, 2007. С.38

2. Юридична енциклопедія: в 6 т.Київ: Українська енціклопедія. Т.3. С.288-289.

 Інвестиційне право

Статті

1. Бударна В. О. Кодифікація інвестиційного законодавства України як засіб підвищення його ефективності. Перші наукові читання пам’яті академіка В. К. Мамутова. -Київ: Ін-т екон.-прав. досліджень НАН України. 2019. С.133-136.

2. Дзеніс В.О. Перспективи розвитку банківського інвеситиційного кредитування в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки: електроне наук. фахове видання. Миколаїв. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2018. № 22. С.785-788.

3. Навроцька Н. А. Інвестиційний клімат як характеристика глобального інвестиційного простору. Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка”. 2013. № 1(49). С.64-70.

4. Поєдинок В. Інвестиційне право як підгалузь господарського права України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. -Київ:ВПЦ “Київ. ун-т”. 2013. Вип. 3 (97). С.35-39.

5. Слободянюк Н. О. Стратегічне інвестиційне забезпечення розвитку технологічних укладів в Україні . Економіка, фінанси, право. 2017. N 1. С.41-44.

Програма навчальної дисципліни “Інвестиційне право”/НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – 2015.

Інформаційне право

Підручники

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни інформаційне право. Для студентів факультетів заочного начання  цивільних осіб. Дніпро. 2016. 123 с.

2. Куліш А.М., Кобзєва Т.А., Шапіро В.С. Інформаційне право України: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет. 2016. 108 с.

Статті

1. Андрусів У. Б. Легалізація діяльності суб’єктів інформаційної діяльності: питання теорії і практики.Часопис Київського університету права, 2014. N 1. С.230-235.

2. Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права. Інформація і право. 2016. № 2 (17). С. 15-31.

3. Барікова А. А. Реалії інформаційного суспільства. Правова інформатика. Київ: ПанТот. 2014. N 3. С.26-32.

4. Бєлєвцева В.В. Про адміністративну відповідальність за порушення вимог та правил інформаційного законодавства України: поняття та види. Правова інформатика. № 3 (35). 2012. С.29-33.

5. Брижко В. М. Філософія права: антропологія в сфері інформаційного права. Правова інформатика. Київ:ПанТот. 2014. N 3. С.33-47.

6. Волкова А. О. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері. Правова інформатика. Киів:ПанТот. 2014. N 1. С.72-80.

7. Єсімов С. С. Теоретичні аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання поширення інформації у мережах електронної комунікації в Україні. Митна справа. 2014. N 4. С.55-62.

8. Максименко Ю. Інформаційна деліктологія: історичні витоки. Підприємництво, господарство і право. Київ:ТОВ “Гарантія”. 2014. N 9. С.67-70.

9. Максименко Ю.Є. Інформаційні правопорушення: поняття та ознаки. GOAL 2014.

10. Селезньова О. М. Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система. Правова інформатика. Київ:ПанТот. 2014. N 3. С.48-54.

11. Селезньова О. М. Нормативні дефініції в інформаційному праві. Правова інформатика. Київ:ПанТот. 2014. N 1. С.23-29.

12. Сопілко І. Правове регулювання державної інформаційної політики у сфері електронного врядування. Підприємництво, господарство і право. Киів:ТОВ “Гарантія”. 2014. N 4. С.55-58.

Теорія конституційного судочинства

Монографії

1. Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позіції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади: монографія. Київ: Ін Юре. 2008. 120 с.

Підручники

1. Конституційна юрисдикція: підручник/ за ред. Ю.Г.Барабаша та А.О.Селіванова. Харків: Право. 2012. С.66-88.

2. Селіванов А.О. Конституційно-судовий процес (схеми нормативно-правової логістики).Додаток до науково-методичного посібника “Конституційне правосуддя в Україні”. Київ: Логос. 2018. 45 с.

Статті

1. Буруковська Н.В. Вплив європейської моделі конституційного судочинства на формування органів конституційної юрисдикції в Україні:історико-правовий підхід. Київ: Київський університет права НАН України.

2. Гультай М. Функціональні характеристики інституту конституційної скарги та модель його впровадження в Україні. Вісник Конституційного Суду України. 2011. №4-5. С.185-193.

3. Кампо В.М. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України: структурний вимір. Альманах права. Вип.3. 2012. С.98-102.

4. Костицький М.В. Перспективи вдосконалення діяльності конституційного суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій. Journal «ScienceRise: Juridical Science».2019. №3(9). С.4-11.

5. Кузьменко О. Про раціоналізацію конституційного судочинства. Підприємництво, господарство і право. 2009. N 10. С.50-52 .

6. Лилак Д. Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз). Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4-5. С.313-139.

7. Мартинюк Р.С. Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави.Часопис Національного університету “Остроградська академія”. Сер.Право. 2016. №2 (14). С.1-18.

8. Портнов А. До питання про визначення сутності конституційного судочинства. Право України. 2008.N 3. С.3-7.

9. Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні. Право України. 2010.N 3. С.62-71.

10. Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми. Право України. 2008. N 1. С.3-7.

11.Чубенко А. А. Вплив практики Європейського суду з прав людини на конституційне судочинство в Україні. Правова доктрина – основа формування правової системи держави. Харків: Право. 2013. С.1009-1011.

Збірники

1. Теорія  і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали третьої наук.-практ. конф. (Львів, 19 травн. 2017 р.). Львів: Львівська політехника. 2017. 302 с.  

Навчально-методичні посібники

1. Конституційна юрисдикція: навчально-методичний посібник для практичних   занять для студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня. Харків. 2016. 46 с.

2. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Теорія і практика конституційного судочинства” [Електронний ресурс] : для студ. І к. магістратури денних ін-тів (фак-тів) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ;  уклад. Т. М. Слінько [та ін.] . – Електрон. текстові дані. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 108 с.