Вивчаємо нову дисципліну

Надрукувати Надрукувати

II курс

IV курс

II курс

Історія розвитку конституціоналізму в Україні

20160223_library_exhibitions_03

Моногафії

1.Історія конституційного законодавства України:Збірник документів.-Х.:Право,2007.-257 с.
2.Історія конституційного розвитку України.-Кременчук,2010.- 30 с.
3.Мироненко О.М. Історія конституції України./О.М.Мироненко-К.:Ін Юре,1997.-С.14-28.
4.Правова доктрина України:У 5 т.-Х.:Право,2013.- Т.2:Публічно-правова доктрина України/Ю.П.Битяк, Ю.Г.Барабаш, М.П.Кучерявенко та ін..За заг. ред. Ю.П.Битяка.-С.91-122.
5.Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В.Цвіка/ Упоряд.О.В.Петришин, С.В.Шевчук.-Х.:Право,2010.-272 с.


20160223_library_exhibitions_02

Підручники

7.Конституційна юрисдикція: підручник/За ред. Ю.Г.Барабаша, А.О.Селіванова.-Х.:Право,2012.-С.19-29.
8.Конституційно-правові засади становлення української державності /За ред.. В.Я.Тація, Ю.М.Тодики.-Х.:Право,2003.-С.7-39.
9.Кравченко В.В. Конституційне право України: навчальний посібник/В.В.Кравченко.-Вид.6-е, випр. та допов.-К.:Атіка.-2007.-С.60-69.

Наукові статті

10.Альонкін О.А. Право людини на свободу світогляду і віросповідання –міжнародні стандарти і український конституціоналізм /О.А.Альонкін //Реформування правової системи України:проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів: Міжнар.наук.-практ.конф. (Київ,28-29 квітня 2004 р).В 2-х ч.Ч.1.-К.:Національна Академія управління, 2004.-С.396-406.
11.Дубневич Н.М. Український конституціоналізм:досвід, практика, перспектива/Н.М.Дубневич//Цінності сучасного конституціоналізму. Y Тодиківські читання .-Х.:Права людини, 2012.-С.1-11.
12.Єрмолаєв В.М.Двопалатний парламент:з історії парламентаризму і конституціоналізму в Україні/В.М.Єрмолаєв //Конституційний процес в Україні:здобутки і проблеми: матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. 25-26 червня 2009 року.-Х.:Право, 2009.-с.166-170.
13.Загоруй І.С. Три виміри українського конституціоналізму/ І.С.Загоруй//Матеріали наукової конференції “Конституція України-основа модернізації держави та суспільства” 21-22 червня 2001 р , м.Харків.-Х.:Право,2001.-С.246-249.
14.Рябошапко Л.Конституціоналізм –дороговказ у школу демократії /Л.Рябошапко//Юридичний вісник України,2011.-№ 22.-С.4.
15.Чи має майбутнє український конституціоналізм?/В.Дудін //Юридичний вісник України, 2009.-45.-С.12.

20160223_library_exhibitions_04
20160223_library_exhibitions_01

Словники

16.Великий енциклопедичной юридичной словник/За ред..Ю.С.Шемшученка.-К.:Ін Юре, 2007.-С.386.

Електронний ресурс

17.Крусян А.Р.Український конституціоналізм: до постановки питання про зміст поняття[Електронній ресурс] /А.Р.Крусян//Актуальні проблеми держави і права, 2004.-Вип.22.-С.191-194.
http://www.apdp.in.ua/v22/38.pdf
18.Рябошапко Л. Конституціоналізм – дороговказ у школу демократії[Електронний ресурс]/Л.Рябошапко//Віче, 2011.-№3.-С.18-21.
http://veche.kiev.ua/journal/2410/

20160223_library_exhibitions_05

IV курс

Адвокатура України

1.Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність:станом на 1 січня 2014.-Х.:Право,2014.-56 с.

Моногафії

2.Іванцова А.В.Організація форми діяльності адвокатури:Монографія/А.В.Іванцова.-Х.:ФІНН, 2011.-248 с.
3.Святоцький О.Д. Адвокатура: історія і сучасність /О.Д.Святоцький,В.В.Медведчук.-К.:Ін Юре, 1997.-320 с.
4.Сучасні системи адвокатури/За ред..О.Д.Святоцького.-К.:Право України, 1993.-176 с.

Підручники

5.Вільчик Т.Б. Організація роботи адвокатури в Україні:Навч.посібник/Т.Б.Вільчик.-Х., 2006.-304 с.
6.Молдован В.В. Судоустрій України: навч.посібник.-2- вид., перероб і доп./ В.В.Молдован, С.М.Мельник.-К.:Алерта, 2010.-360 с.
7.Організація судових та правоохоронних органів:Підручник/За ред. С.Марочкіна.-Х.:Право,2013.-448 с.
8.Святоцький О.Д. Адвокатура України: навч. посібник / О.Д. Святоцький, М.М.Михеєнко.- К.:Ін Юре, 1997.-224 с.
9.Стецовский Ю.И. Советская адвокатура: Учеб.пособое / Ю.И.Стецовский.-М.: Высшая школа, 1989.-306 с.
10.Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник /Відп.ред. В.Т.Маляренко.-3-е вид., перероб. і доп.-К.:Юринком Інтер,2007.-352 с.
11.Ярмиш О.Н.Судові органи царської Росії в період імперіалізму (1900-1917рр.): навч.посібник / О.Н.Ярмиш.-К., 1991.-88 с.

Статті

12.Аракелян М.Р. Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури в Україні/ М.Р.Аракелян//Право України, 2011.-№ 8.-С.224-229.
13.Обловацька Н.О. Страхування професійної відповідальності адвокатів України/ Н.О. Обловацька//Адвокат, 2010.-№ 9.-С.25-28.
14.Петрів М.Адвокат Микола Міхновський – ідеолог державної самостійності України/М.Петрів//.- Юридичний журнал., 2013 – N 3.-С.28-39.
15.Святоцька В.О. Адвокатура України за магдебурзьким правом/ В.О. Святоцька // Право України,2006.-№ 7.-С.125-126.
16.Святоцька В.О. Адвокатура України у світлі євроінтеграційних прагнень/В.О.Святоцька //Право України, 2015.-№ 10.-С.105-112.
17.Святоцька В. Всесвітні міжнародно-правові стандарти організації та діяльності адвокатури:український вимір/В.Святоцька///Право України, 2012.-№7.-С.250-256.

 

Збірники

18.Адвокатура України:історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу, 25 січня 2013 року.-Киів-Тернопіль, 2013.-155 с.