Вивчаємо нову дисципліну

Надрукувати Надрукувати

I курс

IV курс

V курс

I курс

Становлення і розвиток романо-германської правової сім’ї

Підручники

20160223_library_exhibitions_101.Загальна теорія держави і права: підручник для студ. юрид. вищих закл. освіти/За ред. М.В.Цвіка, О.В.Петришина.-Х.:Право, С.564-565.
2.Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права:підручник/М.С.Кельман,О.Г.Мурашин.-К.:Кондор, 2002.-С.269-270.
3.Крестовская Н.Н.,Матвеева Л.Г. Теория государства и права: Элементарный курс/Н.Н.Крестовская, Л.Г.Матвеева.-Х.:Одиссей, 2012.-С.369-371.
4.Общая теория государства и права: учебник для.юрид.вузов/Под ред.В.В.Лазарева.-М.:Юрист.-1996.-С.258-262.
5.Порівняльне правознавство : підручник / За ред.В.Д.Ткаченка.-Х.: Право, 2003.-С.81-108.
6.Порівняльне правознавство: підручник / За ред. О.В.Петришина. -Х.: Право, 2012.-С.61-86.
7.Савчин М.В. Порівняльне правознавство.Загальна частина: навч.посібник/М.В.Савчин.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.-С.145-151.
8.Скакун О.Ф. Теорія держави і права:підручник/О.Ф.Скакун-Х.: Консум, 2008.-С.526-536.
9.Теорія держави і права: навч. посіб. / За ред.. В.В.Копейчикова.-К.: Юрінком Інтер, 2003.-С.298-303.
10.Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко.-К.: Юрінком Інтер, 2006.-С.588-592.
11.Теорія держави і права:підручник/За ред. О.В.Петришина.-Х.:Право, 2014.-С.344-345,348.
12.Харитонова О.І.,Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції: посібник/О.І.Харитонова,Є.О.Харитонова.-Х.:Одіссей, 2002.-С.401-405.

Статті

13.Гордимов А.В. Доктринальні джерела права та права людини в романно-германській та англосаксонській правових системах/А.В.Гордимов // Держава і право, 2013.-Вип.59.-С.43-48.
14.Дроздович Н.Законодавче закріплення принципу вільної оцінки доказів у країнах романо-германської правової системи /Н.Дроздович//Підприємство, господарство і право, 2010.-№ 2.-С.137-140.
15.Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країних романо-германської правової сім’ї /Ю.Задорожний //Право України , 2010, № 3.-С.272-276.
16.Задорожний Ю. Роль римського права у контексті формування правової доктрини в країних романо-германської правової сім’ї/Ю.Задорожний //Право України, 2006, № 11.-С.41-44.
17.Кагадій М.Поняття та елементи правової системи /М.Кагалій//Право України,2004.-№12.-С.32-36.
18.Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германський та англосаксонській правових сім’ях/М.Кармаліта//Підприємство, господарство і право,2010, № 2.-С.6-9.
19.Корчевна Л.Українське право і романно-германська традиція /Л.Корчевна// Право України, 2004.-№5.-С.19-22.
20.Лук’янов Д.В.Сучасні погляди на проблему класифікаціі та типології правових систем/Д.В.Лук’янов//Право України,2012, №9.-С.376-382.
21.Мережко О. Право взаємодії правових систем як галузь порівняльного правознавства /О.Мережко//Право України,2013.-С.263-270.
22.Осетинський А. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн романо-германської системи права та перспективи розвитку касацій в господарському судочинстві України/А.Осетинський// Право України, 2004.-№5.-С.23-28.
23.Павлова О.В. Поняття злочину в Європейськія правовій сім’ї/О.В.Павлова//Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики. Збірник тез 1Y щорічної наукової конференції викладачів та студентів Полтавського факультету Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого за результатами роботи у 2009-2010 навч.році /За ред.проф.В.В.Комарова.-Полтава, 2010.-С.87-90.
24.Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романно-германській правовій сім’ї/С.Погребняк// Вісник Академії правових наук України.-2003.-№4 (35).-С.92-99.
25.Шевченко Л. Місце та роль юридичної професії у романо-германськіих правових системах/Л.Шевченко //Юридичний вісник Ураїни,2009.-№36.-С.14

20160223_library_exhibitions_11

Електронні ресурси

26.Хаусова М.Г.Типологія правових систем [Електронний ресурс]/М.Г.Хаусова//Проблеми законності,Вип.85.- Х.:Національна юридична академія України ім..Ярослава Мудрого,2007.-С.3-8.
27.Яричевская Л.В. Идеологические истоки формированиия романо-германской правовой семьи[Електронний ресурс]/Л.В.Яричевская //Проблеми законності.Вип.57.-Х.:Національна юридична академія України ім..Ярослава Мудрого,2002.-С.3-8.

Історія розвитку конституціоналізму в Україні

20160223_library_exhibitions_03

Моногафії

1.Історія конституційного законодавства України:Збірник документів.-Х.:Право,2007.-257 с.
2.Історія конституційного розвитку України.-Кременчук,2010.- 30 с.
3.Мироненко О.М. Історія конституції України./О.М.Мироненко-К.:Ін Юре,1997.-С.14-28.
4.Правова доктрина України:У 5 т.-Х.:Право,2013.- Т.2:Публічно-правова доктрина України/Ю.П.Битяк, Ю.Г.Барабаш, М.П.Кучерявенко та ін..За заг. ред. Ю.П.Битяка.-С.91-122.
5.Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В.Цвіка/ Упоряд.О.В.Петришин, С.В.Шевчук.-Х.:Право,2010.-272 с.

Автореферат

6.Крусян А.Р.Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня доктора юрид.наук :спец.12.00.02 “Конституційне право, муніціпальне право” /А.Р.Крусян.-Одеса, 2010.-25 с.

 
20160223_library_exhibitions_02

Підручники

7.Конституційна юрисдикція: підручник/За ред. Ю.Г.Барабаша, А.О.Селіванова.-Х.:Право,2012.-С.19-29.
8.Конституційно-правові засади становлення української державності /За ред.. В.Я.Тація, Ю.М.Тодики.-Х.:Право,2003.-С.7-39.
9.Кравченко В.В. Конституційне право України: навчальний посібник/В.В.Кравченко.-Вид.6-е, випр. та допов.-К.:Атіка.-2007.-С.60-69.

Наукові статті

10.Альонкін О.А. Право людини на свободу світогляду і віросповідання –міжнародні стандарти і український конституціоналізм /О.А.Альонкін //Реформування правової системи України:проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів: Міжнар.наук.-практ.конф. (Київ,28-29 квітня 2004 р).В 2-х ч.Ч.1.-К.:Національна Академія управління, 2004.-С.396-406.
11.Дубневич Н.М. Український конституціоналізм:досвід, практика, перспектива/Н.М.Дубневич//Цінності сучасного конституціоналізму. Y Тодиківські читання .-Х.:Права людини, 2012.-С.1-11.
12.Єрмолаєв В.М.Двопалатний парламент:з історії парламентаризму і конституціоналізму в Україні/В.М.Єрмолаєв //Конституційний процес в Україні:здобутки і проблеми: матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. 25-26 червня 2009 року.-Х.:Право, 2009.-с.166-170.
13.Загоруй І.С. Три виміри українського конституціоналізму/ І.С.Загоруй//Матеріали наукової конференції “Конституція України-основа модернізації держави та суспільства” 21-22 червня 2001 р , м.Харків.-Х.:Право,2001.-С.246-249.
14.Рябошапко Л.Конституціоналізм –дороговказ у школу демократії /Л.Рябошапко//Юридичний вісник України,2011.-№ 22.-С.4.
15.Чи має майбутнє український конституціоналізм?/В.Дудін //Юридичний вісник України, 2009.-45.-С.12.

20160223_library_exhibitions_04
20160223_library_exhibitions_01

Словники

16.Великий енциклопедичной юридичной словник/За ред..Ю.С.Шемшученка.-К.:Ін Юре, 2007.-С.386.

Електронний ресурс

17.Крусян А.Р.Український конституціоналізм: до постановки питання про зміст поняття[Електронній ресурс] /А.Р.Крусян//Актуальні проблеми держави і права, 2004.-Вип.22.-С.191-194.
http://www.apdp.in.ua/v22/38.pdf
18.Рябошапко Л. Конституціоналізм – дороговказ у школу демократії[Електронний ресурс]/Л.Рябошапко//Віче, 2011.-№3.-С.18-21.
http://veche.kiev.ua/journal/2410/

20160223_library_exhibitions_05

IV курс

Адвокатура України

1.Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність:станом на 1 січня 2014.-Х.:Право,2014.-56 с.

Моногафії

2.Іванцова А.В.Організація форми діяльності адвокатури:Монографія/А.В.Іванцова.-Х.:ФІНН, 2011.-248 с.
3.Святоцький О.Д. Адвокатура: історія і сучасність /О.Д.Святоцький,В.В.Медведчук.-К.:Ін Юре, 1997.-320 с.
4.Сучасні системи адвокатури/За ред..О.Д.Святоцького.-К.:Право України, 1993.-176 с.

Підручники

5.Вільчик Т.Б. Організація роботи адвокатури в Україні:Навч.посібник/Т.Б.Вільчик.-Х., 2006.-304 с.
6.Молдован В.В. Судоустрій України: навч.посібник.-2- вид., перероб і доп./ В.В.Молдован, С.М.Мельник.-К.:Алерта, 2010.-360 с.
7.Організація судових та правоохоронних органів:Підручник/За ред. С.Марочкіна.-Х.:Право,2013.-448 с.
8.Святоцький О.Д. Адвокатура України: навч. посібник / О.Д. Святоцький, М.М.Михеєнко.- К.:Ін Юре, 1997.-224 с.
9.Стецовский Ю.И. Советская адвокатура: Учеб.пособое / Ю.И.Стецовский.-М.: Высшая школа, 1989.-306 с.
10.Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник /Відп.ред. В.Т.Маляренко.-3-е вид., перероб. і доп.-К.:Юринком Інтер,2007.-352 с.
11.Ярмиш О.Н.Судові органи царської Росії в період імперіалізму (1900-1917рр.): навч.посібник / О.Н.Ярмиш.-К., 1991.-88 с.

Статті

12.Аракелян М.Р. Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури в Україні/ М.Р.Аракелян//Право України, 2011.-№ 8.-С.224-229.
13.Обловацька Н.О. Страхування професійної відповідальності адвокатів України/ Н.О. Обловацька//Адвокат, 2010.-№ 9.-С.25-28.
14.Петрів М.Адвокат Микола Міхновський – ідеолог державної самостійності України/М.Петрів//.- Юридичний журнал., 2013 – N 3.-С.28-39.
15.Святоцька В.О. Адвокатура України за магдебурзьким правом/ В.О. Святоцька // Право України,2006.-№ 7.-С.125-126.
16.Святоцька В.О. Адвокатура України у світлі євроінтеграційних прагнень/В.О.Святоцька //Право України, 2015.-№ 10.-С.105-112.
17.Святоцька В. Всесвітні міжнародно-правові стандарти організації та діяльності адвокатури:український вимір/В.Святоцька///Право України, 2012.-№7.-С.250-256.

 

Збірники

18.Адвокатура України:історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу, 25 січня 2013 року.-Киів-Тернопіль, 2013.-155 с.

V курс

Інвестиційне право

 

Моногафії

1.Задихайло Д.В.Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія/Д.В.Задихайло.-Х.:Юрайт, 2012.-436 с.
2.Олефір А.О.Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров’я: теоретичні та практичні аспекти: монографія/А.О.Олефір.-Х.:Юрайт, 2012.-453 с.
3.Симсон О.Э.Инвестиционные и инновационные правоотношения: перспективы развития публичной и частной сфер/О.Є.Симсон.-К.:Ін Юре, 2005.-416 с.

Статті

4.Верблюд Я.М. Правове інвестування венчурного інвестування інноваційних процесів/Я.М.Верблюд//Держава і право України: актуальні проблеми історії,теорії та практики, 22-23 квітня 2010 року:збірник тез IV щорічної наукової конференції викладачів та студентів Полтавського юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році.-Полтава, 2010.-С.199-201.
5.Зоц В.М. Проблеми виокремлення реципієнта як самостійного суб’екта інвестиційної діяльності/В.М.Зоц// Держава і право України: актуальні проблеми історії,теорії та практики, 22-23 квітня 2010 року:збірник тез IV щорічної наукової конференції викладачів та студентів Полтавського юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році.-Полтава, 2010.-С.207-208.
6.Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: колективна монографія/За ред.Д.В.Задихайла.-Т.2.-Х.:Юрайт, 2013.-530 с.
7.Кудрявцева В. В. Окремі доктринальні питання удосконалення інвестиційного законодавства України / В. В. Кудрявцева // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п’ятитом. моногр. “Правова доктрина України”, Харків, 20–21 листоп. 2013 р.– Х., 2013. – С. 843–847.
8.Кудрявцева В. В. Інвестиційне законодавство України: напрямки вдосконалення / В. В. Кудрявцева // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2004. – Вип. 65. – С. 89–94.
9.Семченко О.В. Альтернативні шляхи залучення іноземних інвестицій/О.В.Семченко//Правові проблеми переходу до інноваційної моделі економічного розвитку в Україні:збірник матеріалів наук.-практ. конф., 25 листопада 2011 року.-Полтава, 2011.-С.218-220.

Тематичні добірки

10.Іноземне інвестування: Тематична добірка// Юридичній вісник України (додаток), 2007.-№ 40.
11.Інститути спільного інвестування// Юридичній вісник України (додаток), 2007.-№ 41.

Підручники

12.Вінник О.М. Господарське право:курс лекцій.-К.: Атіка, 2005.-С.537-560.
13.Віннік О.М. Господарське право: навчальний посібник.-2-ге вид., змінене та доп.-К., 2009.-С.654.-681.
14.Гордієнко Н.І . Облік зовнішньо-економічної діяльності: навчальний посібник/Н.І.Гордієнко,М.Ю.Карпушенко. -Х.:Страйд, 2006.-304 с.
15.Господарське право: підручник.-За ред.Д.В.Задихайло, В.М.Пашкова.-Х.:Право,2012.-С.613-651.
16.Господарське право: підручник/За ред О.П.Підцерковного.-Х.:Одіссей,2012.-С.574-588.
17.Задихайло Д.В.Основи господарського права України: навч. посіб.-Х.:Юрайт, 2012.-328 с.
18.Мілаш В.С. Господарське право: курс лекцій.-У двох частинах.-Ч.2.-Х.:Право, 2010.-С.275-308.

 

Електронний ресурс

19.Кудрявцева В. В. Окремі доктринальні питання удосконалення інвестиційного законодавства України[Електронний варіант] / В. В. Кудрявцева // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п’ятитом. моногр. “Правова доктрина України”, Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Х., 2013. – С. 843–847.
20.Кудрявцева В. В. Інвестиційне законодавство України: напрямки вдосконалення [Електронний варіант] / В. В. Кудрявцева // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2004. – Вип. 65. – С. 89–94.
21.Кудрявцева В.В. Концептуальні засади кодифікації інвестиційного законодавства України[Електронний варіант] / В.В. Кудрявцева // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х. : Право, 2009. – Вип. 17. – С. 175-185.

Правове регулювання в фінансовій діяльності

 

Монографії

1. Актуальні питання науки фінансового права: Монографія/За ред.М.П.Кучерявенка.- Х.:Право,2010.-С.4-47.

 

Законодавчі видання

2. Тітов М.І. Регуляторна діяльність в Україні:збірник законів та інших нормативних актів станом на 01 серпня 2009 року.-Х.,2009.-196 с.

 

Підручники

3. Вінник О.М. Господарське право: навч. посібник.-2-е вид., змінене та допов.-К.:Правова єдність, 2009.-С.594-624.
4. Господарське право: підручник/За заг. ред. Д. В. Задихайла, В.М.Пашкова.- Х.:Право,2012.-С.518-538.
5. Господарське право: підручник/За ред. О.П.Підцерковного.-Х.:Одіссей, 2012.-С. 482-490.
6. Мілаш В.С. Господарське право:Курс лекцій.У 2-х ч. Ч.2.-Х.:Право,2010.-С.148-171.
7. Фінансове право: підручник/За ред. О.П. Гетьманець.-Х.:Еспада, 2008.-С.17-21.
8. Фінансове право: підручник/За ред. М.П. Кучерявенка.-Х.:Право, 2009.-С.5-20.

 

Статті

10. Глизь Ю.І.Фінансова діяльність Київської міської думи (1871-1914)/Ю.І.Глизь//Український історичний журнал, 2015.-№ 4.-С.37-58.
11. Гудзенко І.С. Податкове регулювання фінансової діяльності підприємства/І.С.Гудзенко// Реформування податкової системи України в контексті глобалізації викликів: матеріали наук.-практ.інтернет-конф.21 листоп.2014 р.-Ірпінь, 2014.-С.50-52.
12. Дамірчиєва М.І. Публічна фінансова діяльність : природа та особливості/М.І.Дамірчиєв // Юридична осінь 2013 року:збірник тез наук.-практ. конф.-Х., 2013.-С.185-189
13. Монаєнко А. Фінансова діяльність держави як категорія фінансового права/А.Монаєнко//Право України, 2010.-№ 9.-С.162-171.
14. Понамарчук О.О.Сучасний зміст категорії “фінансова діяльність держави”/О.О.Понамарчук//Проблеми законності, 2010.-вип.111.-С.202-204.
15. Седей О.В.Державне регулювання фінансової діяльності підприємства/О.В.Седей//Актуальні питання фінансової безпеки держави:збірник наук.праць міжнарод. наук.-практ. інтернет- конф., Харків, 21 лютого 2014.-Х., 2014.-С.67-70.
16. Сирота А.І.Напрями фінансово-правового регулювання діяльності фінансових установ на фінансовому ринку України/А.І.Сирота//Фінансово-правове регулювання ринку фінансових послуг:збірник тез. наук-практ. конф.-Х.,2015.-С.35-38.

 

Електронний варіант

17. Алісов Є. О. Про правові форми фінансової діяльності держави / Є. О. Алісов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4, ч. 2. – С. 7–14. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5914
18. Дамірчиєв М. І. До питання щодо особливостей галузевого регулювання публічної фінансової діяльності [Електронний ресурс] / М. І. Дамірчиєв // Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. – 2014. – № 2 (3). – С. 39–44. – Режим доступу: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2014/12/Damirchiev.pdf
19. Дамірчиєв М. І. Зміст та мета фінансової діяльності: проблеми визначення / М. І. Дамірчиєв // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 128. – С. 225–229. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8476
20. Дамірчиєв М. І. Правове регулювання публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / М. І. Дамірчиєв ; наук. конс. М. П. Кучерявенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 32 с. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9986
21. Дамірчиєв М. І. Суб’єкти фінансової діяльності / М. І. Дамірчиєв // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 4. – С. 149-153. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9319
22. Лукашев О. А. Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності [Електронний ресурс] / О. А. Лукашев // Форум права : електрон. наук. фах. вид. — 2012. — № 3. — С. 395—398. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12loarfd.pdf http://dspace.nulau.edu.ua/handle/123456789/1584
23. Перепелиця М. О. Особливості правового регулювання деяких фінансових повноважень органів місцевого самоврядування / М. О. Перепелиця // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2012. – № 1. – С. 148–159. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7503
24. Перепелица М.А. Участие государства в финансовых правоотношениях / М.А. Перепелица // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – Вип. 104. – С. 142-149. http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2698
25. Ставицький О. В. Порядок та умови застосування окремих засобів державного регулювання господарської діяльності у державному секторі економіки [Електронний ресурс] / О. В. Ставицький // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 954-961 http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13covdce.pdf