Наукова робота у Полтавському юридичному інституті

Надрукувати Надрукувати

Наукова робота у Полтавському юридичному інституті здійснюється відповідно до загальних напрямків і традицій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Головним завданням наукової діяльності Інституту є проведення фундаментальних і прикладних комплексних правових досліджень з метою одержання та впровадження у правозастосовну практику нових знань та рекомендацій стосовно подальшого вдосконалення механізмів правового регулювання господарських, земельних, трудових, цивільних, економічних та інших відносин, а також науково-прикладного забезпечення сучасних правових засад утвердження конституціоналізму в Україні на шляху її подальшого розвитку як демократичної, правової та соціальної держави.

Розвиток науково-дослідницької роботи у Інституті здійснюється відповідно до стратегічних пріоритетів, визначених на 2010–2020 роки підсумковою колегією Міністерства освіти і науки України та згідно наукових напрямків, які пройшли реєстрацію в УкрІНТЕІ: «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України», «Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні», «Сучасні публічно-правові проблеми застосування законодавства України», «Судова влада: проблеми організації та діяльності», «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції», «Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності», «Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості». Наукова робота в Інституті нерозривно пов’язана з навчальним процесом і юридичною практикою.

Основними підрозділами Інституту, що забезпечують проведення наукової роботи є вчена рада, чотири кафедри, товариство молодих науковців та студентські наукові гуртки. Полтавський юридичний інститут формує план проведення науково-дослідницької роботи відповідно до Положення про науково-дослідницькі роботи та плану НДР Університету. Наукові дослідження в Інституті провадяться як з фундаментальних, так і з прикладних проблем юридичних і суспільних наук за окремими комплексними цільовими програмами спільно із науковими підрозділами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Полтавський юридичний інститут забезпечує стажування викладачів у наукових установах Національної академії правових наук України (професор Гуторова Н.О. є дійсним членом Національної академії правових наук України, професор Криницький І.Є. – член-кореспондент НАПН України) та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.               Гуторова Н. О.  та Криницький І.Є.  є членами спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого з присудження наукових ступенів доктора та кандидата юридичних наук.

Науково-дослідницьку роботу Інститут проводить у тісному співробітництві з державними, правозастосовними органами та органами місцевого самоврядування міста Полтави і Полтавського регіону. Така робота передбачає надання експертних висновків на запити державних установ, надання допомоги державним установам шляхом підготовки проектів нормативних актів та надання наукових консультацій з питань роз’яснення чинного законодавства, узагальнення судової і слідчої практики.   У 2018-2019 роках науковці Інституту брали участь у підготовці законопроектів «Про національну службу крові» «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби»,  «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо застосування норм про амортизацію». Професор Пашков В.М. є членом дорадчої ради Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Професор Гуторова Н. О. до червня 2019 року була консультантом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я; член Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України; член науково-експертної ради Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками.  Доцент Лемешко О.М. брав участь у розробці низки законопроектів, а також у підготовці науково–практичних коментарів Кримінального кодексу України.  Доцент Гаркуша А.О. входить до складу Регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області.

Розвиток науково-дослідницької роботи передбачає співробітництво Інституту з науковими установами інших країн, участь у міжнародних наукових проектах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, проведення міжнародних наукових конференцій, публікацію результатів наукових досліджень в міжнародних виданнях, участь у європейських наукових і освітніх організаціях. Науковці Інституту плідно співпрацюють із науковими установами Латвії, Польщі та ФРН. Професор Гуторова Н.О. є членом Міжнародної асоціації кримінального права.

З кожним роком підвищується науковий рівень викладачів Інституту та збільшується кількість викладачів із науковими ступенями. На початок 2020/2021 навчального року в інституті працювало 42 науково-педагогічних працівники, із них 8 – доктори наук (Божко В.М., Гуторова Н.О.,  Козаченко А.І., Криницький І.Є., Пашков В.М., Тітко І.А. – доктори юридичних наук, Куцепал С.В. – доктор філософських наук, Новосьолова Г.Г. – доктор наук з державного управління,), 26 – кандидатів наук, з них 25 – кандидатів юридичних наук.

У період з 2012 по 2015 роки на базі Інституту проводилися дві щорічні наукові конференції: Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» і Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні». Починаючи з 2016 року Інститут організовує проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адаптація правової системи  України до права Європейського Союзу: теоретичний і практичний аспекти».

На базі кафедр Інституту в 2019 році було проведено одну наукову конференцію,  9 «круглих столів» та 6 інших наукових заходів. Це зокрема ІV  Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптація правової системи  України до права Європейського Союзу: теоретичний і практичний аспекти» та Всеукраїнський круглий стіл «Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: проблеми правозастосування».

Починаючи з 2016 року науковці Інституту публікують свої праці у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.  За 2019 рік у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science було опубліковано 27 статтей обсягом 19,1 друкарських аркуша, що є значним досягненням у галузі юридичних наук. Всього за 2019 рік науковцями Інституту опубліковано 158 одиниць наукової продукції обсягом 160,7 друкарських аркуша.

Важливою складовою наукової роботи Інституту є публікація монографій, підручників та навчальних посібників. Останнім часом науковцями Інституту опубліковано дві монографії: Літопис дисертаційних досліджень з фінансового права / М.П.Кучерявенко, І.Є.Криницький.  Харків : Право, 2018.  566 с.; Гнатюк А.Ю. Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні : монографія.  Харків : Право, 2019. 152 с. Професор Тітко І.А. став співавтором підручника «Кримінальний процес», опублікованого  за загальної  редакції О.В. Капліної, О.Г. Шило в  Харкові видавництво Право.  За співавторства професора Криницького І.Є. опубліковано підручники: Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я: підручник у 2-х томах. Київ: НАДУ, 2018. Т.  2. 320 с.; Цивільне право України: підручник. Особлива частина / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки.  Київ: Вид. Ліра, 2018. 1024 с.; Податкове право: Підручник / за ред. М.П.Кучерявенка.  Харків: Право, 2019.  440 с.; Фінансове право України: підручник / за ред. М.П.Кучерявенка, О.О.Дмитрик.  Харків: Право, 2019. 416 с.;  Податкове право: посіб. для підгот. до іспитів / І.М.Бондаренко, О.О.Головашевич, М.І.Дамірчиєв та ін.; за ред. О.О.Головашевича. (2-ге вид.). Харків: Право, 2019. 222 с. Козаченко А.І. у 2020 році опублікував навчальний посібник «Історія розвитку конституціоналізму в Україні».

Науковці Інституту Божко В.М., Гуторова Н. О., Криницький І.Є., Пашков В.М.,  Тітко І.А входять до складу редакційних колегій фахових юридичних видань «Право України», «Вісник Національної академії правових наук України»,  «Право  та  державне  управління», «Вісник Асоціації фінансового права України»,  «Медичне право», «Приватне та публічне право», «Проблеми законності».

Високі наукові досягнення вчених Інституту відзначено державними нагородами: Гуторова Н.О. у 2004 році нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, у 2008 році отримала почесне звання «Заслужений юрист України»,  Криницький І.Є. у 2020 році отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», Пашков В.М. у 2018 році отримав Грамоту Верховної Ради України, Тітко І.А. – степендіант Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Наукова діяльність Інституту тісно пов’язана із юридичною практикою. Науковці Інституту систематично проводять лекції, семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації для практичних працівників (адвокатів, арбітражних керуючих, державних виконавців, юристів фармацевтичної галузі, працівників органів юстиції, поліції, місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємств) міста Полтави та Полтавської області.

Товариство молодих учених Полтавського юридичного інституту, створене у березні 2011 р., є добровільним об’єднанням студентів та викладачів з метою всебічного сприяння науково-дослідній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих учених. Очолює його асистент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Любченко О. О. Члени Товариства беруть активну участь в організації та проведенні наукових та науково-методичних заходів, що відбуваються на базі Полтавського юридичного інституту. За період своєї діяльності Товариством молодих учених організовано та надано допомогу у проведенні наукових конференцій, «круглих столів», судових дебатів, брейн-рингів, майстер-класів, психологічних тренінгів.

Полтавський юридичний інститут здійснює відбір талановитих студентів і виховання молоді, шляхом створення умов для проведення повноцінної науково-дослідницької роботи студентів, забезпечує діяльність студентських наукових гуртків і товариств, проведення студентських наукових конференцій, участь в конкурсах студентських наукових робіт, видання інститутських збірників наукових праць студентів. Інститут сприяє участі студентів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах і програмах, рекомендує студентів, які досягли значних успіхів у науковій роботі, до вступу до аспірантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Студенти Інституту неодноразово ставали призерами студентських наукових олімпіад, виборювали призові місця у всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт. Інститут працює над удосконаленням механізму фінансового і морального стимулювання наукової роботи студентів та їх наукових керівників.

Посилання до теми:

  1. Наукова робота на офіційному сайті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: http://nlu.edu.ua/Наука/
  2. Сайт наукової діяльності Університету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: http://nauka.nlu.edu.ua/