Наукова робота у Полтавському юридичному інституті

Надрукувати Надрукувати

Наукова робота у Полтавському юридичному інституті здійснюється відповідно до загальних напрямків і традицій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Головним завданням наукової діяльності Інституту є проведення фундаментальних і прикладних комплексних правових досліджень з метою одержання та впровадження у правозастосовну практику нових знань та рекомендацій стосовно подальшого вдосконалення механізмів правового регулювання господарських, земельних, трудових, цивільних, економічних та інших відносин, а також науково-прикладного забезпечення сучасних правових засад утвердження конституціоналізму в Україні на шляху її подальшого розвитку як демократичної, правової та соціальної держави.

Розвиток науково-дослідницької роботи у Інституті здійснюється відповідно до стратегічних пріоритетів, визначених на 2010–2020 роки підсумковою колегією Міністерства освіти і науки України та згідно наукових напрямків, які пройшли реєстрацію в УкрІНТЕІ: «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України», «Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні», «Сучасні публічно-правові проблеми застосування законодавства України», «Судова влада: проблеми організації та діяльності», «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції», «Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності», «Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості». Наукова робота в Інституті нерозривно пов’язана з навчальним процесом і юридичною практикою.

Основними підрозділами Інституту, що забезпечують проведення наукової роботи є вчена рада, п’ять кафедр, товариство молодих науковців та студентські наукові гуртки. Полтавський юридичний інститут формує план проведення науково-дослідницької роботи відповідно до Положення про науково-дослідницькі роботи та плану НДР Університету. Наукові дослідження в Інституті провадяться як з фундаментальних, так і з прикладних проблем юридичних і суспільних наук за окремими комплексними цільовими програмами спільно із науковими підрозділами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Полтавський юридичний інститут забезпечує стажування викладачів у наукових установах Національної академії правових наук України та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Науково-дослідницьку роботу Інститут проводить у тісному співробітництві з державними, правозастосовними органами та органами місцевого самоврядування міста Полтави і Полтавського регіону. Така робота передбачає надання експертних висновків на запити державних установ, надання допомоги державним установам шляхом підготовки проектів нормативних актів та надання наукових консультацій з питань роз’яснення чинного законодавства, узагальнення судової і слідчої практики.

Розвиток науково-дослідницької роботи передбачає співробітництво Інституту з науковими установами інших країн, участь у міжнародних наукових проектах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, проведення міжнародних наукових конференцій, публікацію результатів наукових досліджень в міжнародних виданнях, участь у європейських та світових наукових і освітніх організаціях.

Полтавський юридичний інститут здійснює відбір талановитих студентів і виховання молоді, шляхом створення умов для проведення повноцінної науково-дослідницької роботи студентів, забезпечує діяльність студентських наукових гуртків і товариств, проведення студентських наукових конференцій, участь в конкурсах студентських наукових робіт, видання інститутських збірників наукових праць студентів. Інститут сприяє участі студентів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах і програмах, рекомендує студентів, які досягли значних успіхів у науковій роботі, до вступу до аспірантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Інститут працює над удосконаленням механізму фінансового і морального стимулювання наукової роботи студентів та їх наукових керівників.

З кожним роком підвищується науковий рівень викладачів Інституту та збільшується кількість викладачів із науковими ступенями. На початок 2014/2015 навчального року в інституті працювало 38 науково-педагогічних працівників, із них 7 – доктори наук (Гуторова Н.О., Пашков В.М., Божко В.М., Козаченко А.І. – доктори юридичних наук, Куцепал С.В. – доктор філософських наук, Стрілець В.В. – доктор історичних наук, Попічев М.І. – доктор біологічних наук), 26 – кандидатів наук, з них 24 – кандидатів юридичних наук.

У 2014 р. на базі Інституту було проведено 4 наукові конференції: Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Компетентність особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій», Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні», Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарне знання в структурі соціально-правового дискурсу», Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Правова система України: становлення і перспективи розвитку». І три «круглі столи»: «Особливості прецедентного права Європейського суду з прав людини», «До 130-річчя професора В.С. Трахтерова», «Памяті почесного професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Цвіка М.В.». Науковцями Інституту опубліковано колективну монографію «Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення» за редакцією В.П. Лисака, В.М. Пашкова та інших обсягом 19,53 друкованих аркушів. За результатами дисертаційних досліджень опублікували монографії молоді вчені: Олефір А.О. «Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції» та Сидоренко А.С. «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне дослідження». Загалом науковцями Інституту у 2014 р. було опубліковано 169 одиниць наукової продукції обсягом більше ста друкованих аркушів.

На базі кафедр інституту у2015 році було проведено дві наукові конференції і 4 «круглих столи»: IІI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні», круглі столи: «Проблеми теорії та історії парламентаризму в Україні ХХ – початку ХХІ ст.», «Місцеві вибори 2015: проблеми теорії та практики», «Новації трудового законодавства за проектом Трудового кодексу України», «Актуальні питання цивільного та господарського права». Загалом науковцями Інституту у 2015 р. було опубліковано 188 одиниць наукової продукції обсягом 112 друкованих аркушів.

Товариство молодих учених Полтавського юридичного інституту, створене у березні 2011 р., є добровільним об’єднанням студентів та викладачів з метою всебічного сприяння науково-дослідній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих учених. Очолює його асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права – Гринько Павло Олександрович, заступник голови – асистент кафедри кримінального, адміністративного і трудового права Любченко Олексій Олександрович.

Для виконання мети своєї діяльності Товариство молодих учених організовує та проводить семінари, наукові конференції, круглі столи, конкурси наукових робіт, модельні судові засідання та інші заходи за участі молодих учених, сприяє виданню наукових праць, розвитку міжвузівського співробітництва молодих учених, поширенню інформації про новітні досягнення юридичної науки.

Під час проведення науково-практичних заходів Товариством залучаються фахівці з відповідної галузі права. У 2014 р. спільно з Головним управлінням юстиції у Полтавській області та Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Полтавській області було організовано майстер-клас з роз’яснення норм цивільного та сімейного законодавства за участі нотаріусів, працівників РАЦСу. Водночас спільно з представниками Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області було проведено «круглий стіл» на тему «Запровадження пробації в Україні».

Члени Товариства беруть активну участь в організації та проведенні наукових та науково-методичних заходів, що відбуваються на базі Полтавського юридичного інституту. За період своєї діяльності Товариством молодих учених організовано та надано допомогу у проведенні більше 35 заходів, серед яких наукові конференції з міжвузівським, всеукраїнським та міжнародним статусом, «круглі столи», судові дебати, брейн-ринги, майстер-класи із роз’яснення норм цивільного та сімейного законодавства, психологічні тренінги тощо.

Посилання до теми:

  1. Наукова робота на офіційному сайті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: http://nlu.edu.ua/Наука/
  2. Сайт наукової діяльності Університету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: http://nauka.nlu.edu.ua/