Кримінальна юстиція

Надрукувати Надрукувати

Одним із напрямів підготовки в межах магістерської програми Полтавського юридичного інституту з 2016 року є «Кримінальна юстиція».

Мета напряму – підготовка кваліфікованих фахівців-правознавців з розвинутими теоретичними, аналітичними та прикладними навичками у сфері діяльності органів кримінальної юстиції. Процеси реформування органів кримінального судочинства, розширення засад конкурсного відбору претендентів на відповідні посади в правоохоронних органах, підвищення вимог до професійних якостей працівників органів слідства, прокуратури, суду, адвокатів, які практикують у сфері кримінального судочинства, на сьогодні зумовили потребу у високоякісних спеціалізованих знаннях щодо специфіки професійної діяльності органів кримінальної юстиції, які можливо отримати тільки в межах спеціального напряму підготовки фахівців-юристів.

Основні навчальні курси:

 • Теорія і практика кримінального процесуального доказування
 • Кримінально-правова кваліфікація
 • Кримінологія
 • Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 • Реалізація кримінальної відповідальності
 • Кримінально-виконавче право
 • Криміналістичні експертизи

Навчальні дисципліни за вибором студента

 • Кримінальна відповідальність за господарські злочини
 • Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень
 • Заходи забезпечення кримінального провадження
 • Стратегія і тактика захисту у кримінальному провадженні 

Практика        

Навчальний процес спрямовано не лише на отримання теоретичних знань, але й на формування у студентів-магістрів практичних навичок застосування набутих знань. Навчання передбачає проходження практики (стажування) зі спеціальності, відповідно до договорів про проходження практики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Бази практики:

Головне управління Національної поліції в Полтавській області

Прокуратура Полтавської області

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області

Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України.

Основні напрями досліджень

Підготовка за освітнім рівнем «магістр» передбачає не лише отримання спеціалізованих знань та навиків їх практичного застосування, а й вимагає формування у студента базових уявлень про здійснення наукової діяльності, що досягається підготовкою та захистом магістерської роботи. Основними напрямами досліджень є:

 • специфіка здійснення досудового розслідування і судового розгляду в кримінальних провадженнях;
 • проблемні питання кваліфікації та призначення покарання;
 • особливості реалізації інтересів приватних учасників кримінального провадження;
 • злочинність як соціальне явище;
 • проблематика нормативної регламентації та практики виконання покарань.

Перспективи

Випускники здатні застосовувати отримані у процесі освоєння конкретних навчальних дисциплін вказаного напряму знання, уміння та навички в різних сферах юридичної практики, правозахисної та наукової діяльності.

Міжнародні зв’язки

Магістри можуть брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

Майбутня кар’єра

Випускники програми є готовими до державної служби, судової та адвокатської діяльності, роботи в органах досудового розслідування і прокуратури, а також наукової діяльності.

Ключові аспекти підготовки:

 • до підготовки магістрів за вказаним напрямом залучаються судді, практикуючі юристи, адвокати, представники органів держаної влади, судові експерти;
 • протягом усього періоду навчання магістри залучені до практичної діяльності у форматі стажування на базах практики, що дає можливості для набуття фахових прикладних навичок роботи та отримати в подальшому перше робоче місце;
 • навчальний процес побудований на застосуванні сучасних форм навчання (дебати, модельні процеси, ділова гра тощо);
 • у процесі навчання використовується сучасне мультимедійне обладнання, яке дозволяє проводити телеконференції та використовувати дистанційні методи навчання.

Координатор напряму

Координатор напрямку: д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Тітко І. Аe-mail: titko.iv@gmail.com.