Кафедра цивільного, господарського та екологічного права

Надрукувати Надрукувати

Кафедру цивільного, господарського та екологічного права створено на підставі наказу Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тація В.В. № 140 від 12.06.2014 р. «Про реорганізацію кафедр Полтавського юридичного інституту», з 01.09.2014 р. Кафедру було утворено шляхом реорганізації кафедри приватного права, яка функціонувала в Полтавському юридичному інституті з 2011 р.

У складі кафедри працює 10 науково-педагогічних працівників: д.ю.н., професор, завідувач кафедри Пашков В.М., к.ю.н., доцент Батигіна О.М., к.ю.н., доцент Греков Є.А., к.ю.н., доцент Гаркуша А.О., к.ю.н., доцент Троцька М.В., к.ю.н., асистент Гриценко Г.Г., к.ю.н., асистент Губанова О.В., к.ю.н., асистент Шимко А.Р., к.ю.н., асистент Кукоба О.О., асистент Зуб О.Ю.

Завідувач кафедри – Пашков Віталій Михайлович, доктор юридичних наук, професор. У 2004 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандиата юридичних наук на тему «Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів», а в 2010 р. – доктора юридичних наук на тему «Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Має понад 160 наукових публікацій, з них до 20 наукових праць, опублікованих у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, взяв участь у 40 наукових конференціях на яких виступив з доповідями. Пашков В.М. має більше 100 публікацій у нефахових виданнях, серед них: Юридична газета, Щотижневик «Аптека», Український медичний часопис. Більшість наукових праць присвячено дослідженням у сфері охорони здоров’я. Пашков В.М. є автором 6 індивідуальних монографій та співавтором 6 монографічних досліджень, а також співавтором підручника «Господарське право»; навчальних посібників «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Основи господарського права»; навчально-методичного посібника з дисципліни «Господарське право»; програм навчальних дисциплін «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Господарське право», «Медичне право»; завдання до практичних занять та тематики контрольних робіт з навчальної дисципліни «Господарське право».

Пашков В.М. викладає такі навчальні дисципліни:«Господарське право», «Медичне право України»,«Організаційно-правові засади медичної та фармацевтичноїдіяльності», «Правове регулювання медичної діяльності»,«Правове регулювання фармацевтичної діяльності».

Під керівництвом Пашкова В.М. працюють 2 аспіранти та 6 здобувачів на кафедрі господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Пашков В.М. є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за 2014 р. за наукові досягнення.

Коло наукових інтересів: правове регулювання медичних і фармацевтичних відносин, інноваційне право, правовий статус суб’єктів господарського права, державне регулювання економіки.

Батигіна Олена Михайлівна працює на посаді доцента кафедри. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції». В 2013 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання – доцент. Батигіна О.М. взяла участь у 27 наукових конференціях, опублікувала 14 наукових статей у наукових фахових виданнях з юридичних наук.

Батигіна О.М. бере активну участь у дебатах, «круглих столах», які проходять на базі Полтавського юридичного інституту, написанні колективних монографій, таких як «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України» за редакцією Уркевича В.Ю. та Шульги М.В., «Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення» за редакцією Голованової І.А., Лисака В.П., Пашкова В.М. тощо. Бере активну участь у написанні підручників та навчально-методичних посібників, серед них такі: Міжнародне приватне право: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів; методичні рекомендації з дисципліни «Аграрне право» для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання; завдання та методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Аграрне право» для студентів заочної форми навчання тощо. Активно працює над рецензуванням методичних рекомендацій, навчальних посібників та навчальних програм. Виступила рецензентом на Методичні рекомендації до написання курсових робіт з Цивільного права та Сімейного права, навчальний посібник к.ю.н. Оверковської Т.К. «Аграрне права України», навчальну програму з дисципліни «Кооперативне право», пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Аграрне право» тощо.

Батигіна О.М. викладає такі навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Цивільне та сімейне право», «Житлове право та правове регулювання ЖКГ», «Інвестиційне право».

Коло наукових інтересів: особливості правового регулювання створення, діяльності, державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні та в інших европейських країнах; проблеми правового забезпечення соціального розвитку села.

Греков Євген Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Авторське право на твори архітектури» (НДІ приватного права та підприємництва НАПрН України). До вересня 2011 р. працював асистентом кафедри, до жовтня 2013 р. – старший викладач, з жовтня 2013 р. – доцент кафедри. В 2014 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання доцента.

Греков Є.А. має 35 наукових, науково-практичних та методичних публікацій, є співавтором монографій з цивільного права, медичного права тощо. Розробляє та бере активну участь у написанні навчально-методичних посібників з цивільного права України, спецкурсів для магістерських програм за напрямом «Зовнішньоекономічна діяльність». Греков Є.А. бере активну участь у роботі науково-практичних конференцій. Зокрема, взяв участь у роботі: міжнародних науково-практичних конференціях – «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» (м. Харків, 25 лютого 2011 р.), «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні») (м. Київ, 15–16 червня 2011 р.), «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 06.12.2013 р.), «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні» (м. Полтава, 18.10.2013 р.); міжрегіональній науково-практичній конференції «Правові проблеми переходу до інноваційної моделі економічного розвитку в Україні», (м. Полтава, 25 листопада 2011 р.), науково-практичному круглому столі «Права людини в сфері охорони здоров’я: проблеми доктрини та практики» (м. Київ, 24.09.2013 р.).

Греков Є.А. викладає такі навчальні дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Міжнародне приватне право», «Зовнішньоекономічні контракти».

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, міжнародний трансфер технологій, договірне право, медичне право.

Гаркуша Андрій Олександрович Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 (Міжнародне право), доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. У 2012 року – захистив кандидатську дисертацію, з 1.10.2008 року – асистент кафедри, з 1.09.2014 по теперішній час на посаді доцента кафедри. В 2015 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання доцента.
На посаді доцента кафедри він викладає навчальний курс «Міжнародне право» для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання, лекційний курс з навчальних дисциплін «Право Європейського Союзу», «Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод і практика її застосування» для студентів магістратури Полтавського юридичного інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Гаркуша А.О. має 30 наукових, науково-практичних та методичних публікацій, є співавтором монографій з міжнародного права, прав людини тощо. Бере активну участь у написанні навчально-методичних посібників з міжнародного права України, права ЕС, Європейської конвенції по захисту прав і основоположних свобод, спецкурсів для магістерських програм. Активно залучається до роботи науково-практичних конференцій, систематично бере участь у роботі науково-практичних та науково-методичних семінарів, «круглих столів». Зокрема, взяв участь у роботі: Всеукраїнська науково-практична конференція «Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 р.), «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 06.12.2013 р.), «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні» (м. Полтава, 27.11.2015 р.); міжрегіональній науково-практичній конференції «Правові проблеми переходу до інноваційної моделі економічного розвитку в Україні», (м. Полтава, 25.11.2011 р.), науково-практичному круглому столі «Права людини в сфері охорони здоров’я: проблеми доктрини та практики» (м. Київ, 24.09.2013 р.).
Гаркуша А.О. викладає навчальні дисципліни «Міжнародне право», «Основи права Європейського Союзу», «Європейська конвенція по захисту прав та основоположних свобод та юридична практика».
Сфера наукових інтересів: система врегулювання спорів у Світовій організації торгівлі, практика Європейського суду з прав людини, міжнародні механізми врегулювання спорів.

Троцька Марина Василівна працює на посаді доцента кафедри. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове забезпечення формування комунальної власності на землю». В 2013 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання – доцент.

Троцька М.В. взяла участь у 22 науково-практичній конференції. У наукових фахових виданнях опублікувала 11 наукових статей, а також індивідуальну монографію «Проблеми правового регулювання становлення та розвитку комунальної власності на землю». Взяла участь у написанні колективної монографії «Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення» за редакцією Голованової І.А., Лисака В.П., Пашкова В.М. Троцька М.В. бере участь у написанні навчально-методичних посібників, серед них такі: для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічне право України» для студентів денної форми навчання; тести для поточного модульного контролю з навчальної дисципліни «Екологічне право України» для студентів IV курсу; тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право України» для студентів 4 курсу.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Екологічне право України».

Наукові інтереси: право комунальної власності, право комунальної власності на природні ресурси, право комунальної власності на землю.

Інформація про роботу гуртків

Керівники гуртка з аграрного, екологічного та земельного права: Троцька М.В., Батигіна О.М.
Члени гуртка: студенти четвертого курсу.
Робота гуртка проводиться на підставі плану роботи на 2017/2018 н.р., яким визначена загальна тема: «Актуальні проблеми аграрного, екологічного та земельного права».
Станом на 01 березня 2018 року було проведено шість засідань наукового гуртка, на яких обговорювались представлені студентами наукові доповіді з числа затверджених тем.

Гриценко Галина Григорівна – асистент кафедри. Взяла участь у 11 науково-практичних конференціях та опублікувала 12 статей у наукових фахових виданнях, а також 4 статті у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз РИНЦ, Index Copernicus. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Множинність осіб у цивільно-правовому зобов’язанні».

Гриценко Г.Г. забезпечує викладання таких дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Інвестиційне право».

Коло наукових інтересів: загальні положення про зобов’язання, окремі види договорів, недоговірні зобов’язання з відшкодування шкоди.

Губанова Ольга Валеріївна – асистент кафедри. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правове регулювання усиновлення в Україні». У наукових фахових виданнях опублікувала 6 статей та взяла участь у 9 науково-практичних конференціях. Губанова О.В. є співавтором навчального посібника «Практикум із цивільного права України» (за ред.: О.В. Артеменко, Л.А. Князької, Н.А. Литвин) та колективної монографії «Усиновлення в Україні: адміністративно-правовий аспект». Стаж науково-викладацької роботи становить 12 років.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Сімейне право», «Цивільне право».

Наукові інтереси зосереджені на дослідженні проблем цивільного та сімейного права, цивільного процесу, адміністративного права і процесу.

Інформація про роботу гуртків

Губанова Ольга Валеріївна є керівником наукового гуртка з цивільного права (1 підгрупа), членами якого є студенти другого курсу.
Робота гуртка проводиться на підставі затвердженого плану роботи гуртка на 2017/2018 н.р. (протокол засідання № 1 від 20.09.2017 року), яким визначена загальна тема: «Актуальні проблеми цивільного права України».
Станом на 01 березня 2018 року було проведено шість засідань наукового гуртка, на яких обговорювались представлені студентами наукові доповіді з числа затверджених тем.
Активними членами студентського гуртка є студенти Оскерко-Рославлєва А., Коновалова І., Шевела В., Галаур А., Кулинич А., Каландирець Я.

Кукоба Олександр Олександрович - кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Кукоба О.О. має 11 наукових праць, з них 7 у статей у фахових виданнях.

Кукоба О.О. викладає такі навчальні дисципліни: «Європейська конвенція по захисту прав людини і основоположних свобод та юридична практика», «Практикум зі складання процесуальних документів у цивільних справах».

Сфера наукових інтересів: адміністративне судочинство, практика вирішення спорів в Європейському суді з прав людини.

Шимко Артем Романович – асистент кафедри. 14 березня 2016 року – достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту» за спеціальністю 12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Шимко А. Р. викладає такі навчальні дисципліни: «Господарське право», «Цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Практикум зі складання процесуальних документів у цивільних справах».

Взяв участь у 20 наукових конференціях, опублікував 7 наукових статей у наукових фахових виданнях з юридичних наук.

Коло наукових та практичних інтересів: господарсько-правове забезпечення промислової політики; процедура банкрутства підприємств; правове забезпечення обороту металобрухту.

Зуб Олексій Юрійович ‒ асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. У 2013 році з відзнакою закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та здобув кваліфікацію юриста. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Спрощені провадження в цивільному судочинстві».

Брав участь у більш ніж десяти всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, має 5 наукових статей у вітчизняних та іноземних періодичних виданнях.

У 2016 році з відзнакою закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка та здобув кваліфікацію психолог.

Зуб О. Ю. забезпечує викладання таких дисциплін: «Цивільний процес», «Судочинство в господарських судах».

Коло наукових інтересів: цивілістичний процес, відправлення правосуддя в цивільних справах, спрощені провадження та процедури, диференціація цивільної процесуальної форми, альтернативні способи врегулювання спору.

Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін: (1) для студентів-бакалаврів: Аграрне право;Господарське право; Земельне право України; Екологічне право України; Медичне право; Сімейне право; Основи римського приватного права; Цивільне право; Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях; Цивільний процес;Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ; Судочинство в господарських судах; Міжнародне право; Право власності та його захист; Докази і доказування у цивільному судочинстві; (2) для студентів-магістрів: Міжнародне приватне право; Зовнішньоекономічні контракти; Інвестиційне право; Організаційно-правові засади медичної і фармацевтичної діяльності; Правове регулювання діяльності з надання медичних послуг; Правове регулювання фармацевтичної діяльності; Принципи міжнародних комерційних договорів. 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін в межах навчальної програми подвійного диплому на підставі договору про співробітництво в галузі програм вищої освіти між Університетом технології, бізнесу і дизайну (ФРН, м. Вісмар) та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, який був підписаний 09 грудня 2016 року. Найменування  дисциплін Комерційне право, Основи міжнародного економічного права, Правові основи корпоративного управління узгоджується з німецькими партнерами.

Кафедра забезпечує підготовку студентів в межах магістерської програми «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» (координатор напряму Греков Євген Анатолійович) та магістерської програми «Правове забезпечення медичної та фармацевтичної діяльності» (координатор напряму Пашков Віталій Михайлович).

Кафедра на належному рівні забезпечує навчальний процесс методичними матеріалами.

На кафедрі працюють такі наукові гуртки: з цивільного права (керівники – к.ю.н., доцент Батигіна О.М., к.ю.н., доцент Греков Є.А.), з господарського права (керівники – д.ю.н., доцент Пашков В.М. і к.ю.н., асистент Олефір А.О.), з медичного права (керівники – д.ю.н., доцент Пашков В.М. і к.ю.н., асистент Олефір А.О.), з екологічного права (керівник – к.ю.н., доцент Троцька М.В.), з сімейного права (керівник – к.ю.н., асистент Губанова О.В.). Результати своїх наукових досліджень студенти регулярно публікують у тезах наукових доповідей за результатами проведення конференцій, круглих столів, судових дебатів, наукових семінарів тощо.

До пріоритетних напрямків науково-практичних досліджень викладачів кафедри належать такі: медичне та фармацевтичне право, правове забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я; правове стимулювання інноваційного розвитку економіки та юридичний захист об’єктів інтелектуальної власності; засоби державного регулювання економіки; правовий статус КМУ як суб’єкта управління економікою; зовнішньоекономічні відносини, господарсько-торгівельна діяльність і державні закупівлі; проблеми законодавчого регулювання екологічних відносин і державна підтримка сільського господарства, оптових ринків аграрної продукції; особливості господарської діяльності на інвестиційних ринках; цивільно-правові зобов’язання та об’єкти цивільних прав.

Кафедра виступає організатором круглих столів, семінарів для практичних працівників, міжрегіональних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Започаткована традиція проводити щорічні конференції з питань господарського та медичного права на базі Полтавського юридичного інституту: (1) Міжрегіональна науково-практична конференція «Правові проблеми переходу до інноваційної моделі економічного розвитку в Україні» (25 листопада 2011 р.); (2) Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (26 – 27 жовтня 2012 р.); (3) Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (18 жовтня 2013 р.); (4) Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (17 жовтня 2014 р.); (5) Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (27 листопада 2015 р.). Також у 2014 р. було започатковано традицію проводити спільні круглі столи з кафедрою господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на найбільш актуальні теми господарського напрямку. 09 грудня 2014 р. в Полтавському юридичному інституті відбувся круглий стіл на тему «Господарсько-правова політика в умовах загрози державному суверенітету України», а 24 грудня 2015 р. – круглий стіл на тему «Актуальні питання цивільного та господарського права», 2-3 грудня 2016 року – Полтавський медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ», 18 жовтня 2017 року – науково-практичний семінар з підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників на тему: «Захист прав і законних інтересів суб’єктів фармацевтичної діяльності», 12 грудня 2017 року – науково-практичний семінар, присвячений проблемам правового захисту економічної конкуренції та особливостям застосування кримінально-правових норм у фармацевтичних відносинах, 20 грудня 2017 року – II Полтавський медико-правовий форум “Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення”. За підсумками конференцій і круглих столів кафедра забезпечує видання збірників наукових статей і тез повідомлень учасників.

Кафедра здійснює науково-методичну підтримку практичних працівників медичної та фармацевтичної галузі. На базі Полтавського юридичного інституту регулярно проводяться семінари для фармацевтичних працівників. Так, 21 травня 2014 р. відбувся науково-методичний семінар «Стан та перспективи розвитку фармацевтичної діяльності на Полтавщині у світлі чинного законодавства України», 28 квітня 2015 р. – науково-методичний семінар «Стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку: нормативно-правове забезпечення», 21 квітня 2016 року – науково-практичний семінар “Правове регулювання медичної та фармацевтичної діяльності”.

Члени кафедри беруть активну участь у науково-практичній діяльності, написанні монографій і наукових статей. Серед них слід назвати основні:

 1. Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: кол. моногр. / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013. – 520 с. (співавтори: Пашков В.М., Задихайло Д.Д.).
 2. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: кол. моногр. / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013. – 536 с. (співавтори: Пашков В.М., Задихайло Д.Д.).
 3. Засоби та механізми господарсько-правового регулювання: кол. моногр. / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013. – 416 с. (співавтори: Пашков В.М., Задихайло Д.Д., Олефір А.О.).
 4. Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення / І.А. Голованова, В.П. Лисак, В.М. Пашков та ін.; за заг. ред. В.П. Лисака, В.М. Пашкова, І.А. Голованової. – К.: МОРІОН, 2014. – 368 с. (співавтори: Батигіна О.М., Греков Є.А., Гринько П.О., Олефір А.О., Пашков В.М., Троцька М.В.).
 5. Пашков В.М. Правове регулювання обігу лікарських засобів: моногр. / В.М. Пашков. – К.: Вид-во МОРІОН, 2004. – 160 с.
 6. Пашков В.М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст): моногр. / В.М. Пашков – К.: МОРІОН, 2009. – 448 с.
 7. Пашков В.М. Господарсько-правовий статус закладів охорони здоров’я: моногр. / В.М. Пашков. – К.: Вид-во МОРІОН, 2008. – 148 с.
 8. Пашков В.М. Трансплантація органів померлої людини: господарсько-правова регламентація / В.М. Пашков // Медичне право. – 2014. – №1 (13). – С. 33 – 42.

 9. Батигіна О.М. Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / О.М. Батигіна // Вісник академії правових наук України. – 2012. – № 3. – С. 159 – 167.
 10. Батигіна О.М. Правові засади створення та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції як елемента системи забезпечення продовольчої безпеки // Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України / О.М. Батигіна, В.М. Жушман, В.М. Корніенко та ін. / за ред.: В.Ю. Уркевича та М.В. Шульги. – Х.: «ФОП» Шевченко С.О.», 2013. – 326 с.
 11. Греков Є.А. Твори містобудування в системі об’єктів авторського права України / Є.А. Греков// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 2 (58). – С. 39 – 46.
 12. Греков Є.А. Правове регулювання патентування способів лікування в Україні та світі: сучасний стан та перспективи розвитку / Є.А. Греков // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 1. – С. 47 – 50.
 13. Троцька М.В. Проблеми правового регулювання становлення та розвитку комунальної власності на землю: моногр. / М.В. Троцька. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – 218 с.
 14. Троцька М.В. Право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище // Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення / І.А. Голованова, В.П. Лисак, В.М. Пашков [та ін.]. – К.: МОРІОН, 2014. – С. 318 – 335.
 15. Задихайло Д.Д. Законодавче забезпечення діяльності Уряду України в умовах інноваційності суспільного розвитку / Д.Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1 (64). – С. 208 – 216.
 16. Задихайло Д.Д. Кабінет Міністрів України як суб’єкт економічної системи: конституційно-правові засади: моногр. / Д.Д. Задихайло. – Х.: Юрайт, 2013. – 192 с.
 17. Олефір А.О. Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції: моногр. / А.О. Олефір. – К.: Юстініан, 2014. – 447 с.
 18. Олефір А.О. До проблеми правової охорони біотехнологій / А.О. Олефір // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 1 (81). – С. 71 – 83.
 19. Гриценко Г.Г. Особливості виконання часткових зобов’язань / Г.Г. Гриценко // Юридична Україна . – 2014 . – № 7 . – С. 63 – 67.
 20. Principle of serviceability and gratuitousness in transplantation? / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №3. – С. 565–569 (Пашков В.М.);

 21. The impact of the legal regime of intellectual property protection in the pharmaceutical market / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №3. – С. 582–587 (співавтори – Пашков В.М., Олефір А.О.);

 22. Certain aspects on medical devices software law regulation / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №6. – С. 765–768 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);

 23. Medical device software: defining key terms / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №6. – С. 813–818 (співавтори – Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О.);

 24. EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATING DISTANCE SELLING OF MEDICINES FOR UKRAINE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №1. – С. 96–101 (співавтори – Пашков В.М., Греков Є.А., Грекова М.М.);

 25. LEGAL FEATURES OF THE DRUG ADVERTISING / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №1. – С. 133–139 (співавтори – Пашков В.М., Олефір А.О.);
 26. VAT RATES ON MEDICAL DEVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №2. – С. 345–348 (співавтори – Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О.);

 27. LEGAL RESTRAINTS OF PESTICIDE EFFECT ON HUMAN ORGANISM AND ENVIRONMENT UNDER INTERNATIONAL LEGISLATION / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №2. – С. 366–372 (співавтори – Пашков В.М., Батигіна О.М., Троцька М.В.);

 28. ADVERTISING OF MEDICAL DEVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 456–462 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);

 29. 3-D BIOPRINTING LAW REGULATION PERSPECTIVES / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 480–483 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);

 30. LEGAL REGULATION OF THE PRODUCTION AND TRADE OF MEDICAL DEVICES AND MEDICAL EQUIPMENT IN THE EU AND US: EXPERIENCE FOR UKRAINE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 614–619 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);

 31. PROTECTING THE RIGHTS OF PRODUCERS ORIGINAL MEDICINES / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №4. – С. 834–837 (співавтори – Пашков В.М., Котвіцька А.А., Нога П.П.);
 32. LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTING THE TRAFFICKING OF FALSIFIED MEDICINES IN THE EUROPEAN UNION / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №4. – С. 843–849 (співавтори – Пашков В.М., Соловйов О., Олефір А.О.)

 33. THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF PATENTING THE METHODS OF TREATMENT IN UKRAINE CONSIDERING THE EUROPEAN AND WORLD EXPERIENCE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 628–633 (співавтори – Пашков В.М., Греков Є.А., Грекова М.М.).

 34. Матеріали медико-правового форуму «Захист прав і свобод людини у сфері охорони
  здоров’я: виклики та реалії реформ». Збірник матеріалів медико-правового форуму,
  Полтава, 2-3 грудня 2016 р. / ред. кол.: Гетьман А.П., Гуторова Н.О ., Пашков В. М.,
  Губанова О. В. – Полтава, 2017. -199 с.
 35.  
 36.  
 37.