Кафедра цивільного, господарського і фінансового права

Надрукувати Надрукувати

Кафедру цивільного, господарського і фінансового права створено на підставі наказу Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тація В.Я. № 269 від 14.11.2018 р. «Про реорганізацію кафедр Полтавського юридичного інституту». Кафедру було утворено шляхом реорганізації кафедри цивільного, господарського та екологічного права, яка функціонувала в Полтавському юридичному інституті з 2014 р.

У складі кафедри працює 11 науково-педагогічних працівників: завідувач кафедри, д.ю.н., професор Криницький  І. Є., д.ю.н., професор Пашков В.М., к.ю.н., доцент Греков Є.А., к.ю.н., доцент Гаркуша А.О., к.ю.н., доцент Шевчик О.С., к.ю.н., доцент Гриценко Г.Г., к.ю.н., асистент Губанова О.В., к.ю.н., асистент Шимко А.Р., к.ю.н., асистент Кукоба О.О., асистент Зуб О.Ю., д.н.держ.упр. Новосьолова Г.Г.

Завідувач кафедри Криницький Ігор Євгенович – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник.

Викладає дисципліну «Фінансове право».

У 2001 році захистив дисертацію «Правове регулювання оподаткування майна» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2010 році – докторську дисертацію «Теоретичні проблеми податкового процесу». У 2006 р. йому присвоєне вчене звання доцента, у 2010 р. – старшого наукового співробітника, у 2014 р. – професора.

Головні напрямки наукових досліджень: податково-правовий механізм, податковий процес, фінансова відповідальність. Опублікував понад 210 наукових на навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографії, 20 підручників та навчальних посібників. Найбільш вагомими є:  «Теоретичні проблеми податкового процесу» (2009 р.) та «Очерки налогово-правовой науки  овременности» (2013 р.).

Співавтор першого на пострадянському просторі навчального посібника з податкового права (1994 р.).

Підготував 7 кандидатів юридичних наук та переможця III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010 р., секція: правознавство).

Вчений секретар координаційного бюро з адміністративного та фінансового права відділення державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України. Член Президії та відповідальний секретар Громадської організації «Асоціація фінансового права України». Член Науково-консультативної ради Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016 р.), Лауреат Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової (2018 р.). Нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2018 р.), Почесною грамотою Президії Національної академії правових наук України (2011 р.) та Подякою Голови державної податкової адміністрації України (2009 р.).

Професор кафедри Пашков Віталій Михайлович – доктор юридичних наук, професор.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Господарське право», «Комерційне право», «Медичне право України», «Організаційно-правові засади медичної та фармацевтичної діяльності», «Правове регулювання медичної діяльності», «Правове регулювання фармацевтичної діяльності».

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів», а в 2010 р. – доктора юридичних наук на тему «Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Головні напрямки досліджень: правове регулювання медичних і фармацевтичних відносин, інноваційне право, правовий статус суб’єктів господарського права, державне регулювання економіки.

Має понад 160 наукових публікацій, з них до 20 наукових праць, опублікованих у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, взяв участь у 40 наукових конференціях на яких виступив з доповідями. Пашков В.М. має більше 100 публікацій у нефахових виданнях, серед них: Юридична газета, Щотижневик «Аптека», Український медичний часопис. Більшість наукових праць присвячено дослідженням у сфері охорони здоров’я. Пашков В.М. є автором 6 індивідуальних монографій та співавтором 6 монографічних досліджень, а також співавтором підручника «Господарське право»; навчальних посібників «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Основи господарського права»; навчально-методичного посібника з дисципліни «Господарське право»; програм навчальних дисциплін «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Господарське право», «Медичне право України»; завдань до практичних занять та тематики контрольних робіт з навчальної дисципліни «Господарське право».

Під керівництвом Пашкова В.М. працюють 2 аспіранти та 6 здобувачів на кафедрі господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Пашков В.М. є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за 2014 р. за наукові досягнення. Нагороджений Державною нагородою Грамотою ВРУ за заслуги перед Українським народом.

Доцент кафедри Греков Євген Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає дисципліни «Цивільне право», «Право інтелектуальної власності», «Принципи міжнародних комерційних договорів», «Правові основи корпоративного управління», «Відповідальність в цивільному праві».

У 2007 році захистив дисертацію «Авторське право на твори архітектури» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2014 р. йому присвоєне вчене звання доцента.

Головні напрямки наукових досліджень: захист прав інтелектуальної власності, механізм передачі технологій в медичній та фармацевтичній сферах, договірне право. Опублікував понад 40 наукових на навчально-методичних праць.

Координатор підготовки магістрів за напрямом підготовки «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», адвокат, сертифікований експерт Національної асоціації адвокатів України.

Нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017р.), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2011 р.).

Доцент кафедри Гаркуша Андрій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент.

На посаді доцента кафедри він викладає навчальний курс «Міжнародне право» для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання, лекційний курс з навчальних дисциплін «Право Європейського Союзу», «Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод і практика її застосування» для студентів магістратури Полтавського юридичного інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2012 року – захистив кандидатську дисертацію, з 1.10.2008 року – асистент кафедри, з 1.09.2014 по теперішній час на посаді доцента кафедри. В 2015 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання доцента.

Гаркуша А.О. має близько 50 наукових, науково-практичних та методичних публікацій, є співавтором монографій з міжнародного права, прав людини, в тому числі публікацій іноземною мовою у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science тощо. Бере активну участь у написанні навчально-методичних посібників з міжнародного права України, права ЕС, Європейської конвенції по захисту прав і основоположних свобод, спецкурсів для магістерських програм. Сфера наукових інтересів: система врегулювання спорів у Світовій організації торгівлі, практика Європейського суду з прав людини, міжнародні механізми врегулювання спорів.

Підготував 3 призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів наукових робіт (2012-2014 роки).

Є членом Регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області з 2014-го року, адвокат – з 2012-го року, є сертифікованим лектором за програмою підвищення кваліфікації для адвокатів «Адвокат у кримінальному та господарському судочинстві. Питання процесуального законодавства» – з 2017-го року, є лектором на всеукраїнських тренінгах для практикуючих юристів та адвокатів.

Лауреат премії Полтавського міського голови для молодих вчених (2016 рік), Нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2015 р.)

 

Доцент кафедри Шевчик Олександр Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент.
Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Податкове право», «Фінансове право», «Правове регулювання фінансової діяльності», «Державний фінансовий контроль» для студентів денної та заочної форм навчання.
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Регулювання валютного контролю в Україні: фінансово-правовий аспект» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Коло наукових інтересів: податковий контроль, відповідальність за порушення податкового законодавства, суб’єкти фінансових правовідносин, дія норм фінансового права у часі, просторі та за колом осіб.
Є автором понад 30 наукових праць серед яких одна одноосібна монографія, дві монографії у співавторстві, одна з яких видана в Австрії, статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.
У 2017 р. проходив стажування в Ostinstitut, Winter Kolloguium at Hochschule Wismar 2017 for teaching staff (ФР Німеччина, м. Вісмар,  2017 р.).

Доцент кафедри Гриценко Галина Григорівна – кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни «Цивільне право України», «Право власності та його захист», «Відповідальність у цивільному праві», «Договірне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Основи римського приватного права».

У 2016 році захистила дисертацію «Множинність осіб у цивільно-правовому зобов’язанні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Головні напрямки наукових досліджень: суб’єктний склад цивільних правовідносин, припинення цивільно-правових зобов’язань, відповідальність у цивільному праві. Опублікувала понад 20 наукових на навчально-методичних праць, у тому числі 4 навчальних посібників та є співавтором 2 монографій : «Харьковская цивилистическая школа: о договоре» (2017) та «Позовна давність: коментар судової практики» (2017). Має публікації, що індексуються в міжнародних науково-метричних базах Index Copernicus International (Польща), Scientific Indexing Services (SIS),  InfoBase Index (Індія), Google Scholar. 

Проходила науково-педагогічні стажування: «Legal methodology and education», Ostinstitut, Hochschule Wismar, м.Вісмар, Німеччина (2017); «Legal education in modern university: projectbased approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework», Janko Jesensky Faculty of Law, Danubius Unoversity, м. Сладковічево, Словацька республіка (2017); 

Сертифікат з англійської мови B2, FCE (2018). 

Нагороджена Подякою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2013).

Адвокат (свідоцтво №241 від 13.06.2006 р.). 

Асистент кафедри Губанова Ольга Валеріївна – кандидат юридичних наук.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Сімейне право», «Правове регулювання фармацевтичної діяльності», «Правове регулювання діяльності з надання медичних послуг». У 2011 році захистила дисертацію «Організаційно-правове регулювання усиновлення в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Головні напрямки наукових досліджень: правовий статус учасників сімейних відносин, правове регулювання відносин у сфері громадського здоров’я. Опублікувала близько 10 наукових фахових статей, взяла участь у 9 науково-практичних конференціях. Найбільш вагомими науковими працями є: навчальний посібник «Практикум із цивільного права України», виданий у співавторстві (за ред.: О.В. Артеменко, Л.А. Князької, Н.А. Литвин) та колективна монографія «Усиновлення в Україні: адміністративно-правовий аспект» (у співавторстві з Артеменко О.В.).

Голова громадської організації «Твоє право».

Інформація про роботу гуртків

Губанова Ольга Валеріївна є керівником наукового гуртка з цивільного права (1 підгрупа), членами якого є студенти другого курсу.
Робота гуртка проводиться на підставі затвердженого плану роботи гуртка на 2017/2018 н.р. (протокол засідання № 1 від 20.09.2017 року), яким визначена загальна тема: «Актуальні проблеми цивільного права України».
Станом на 01 березня 2018 року було проведено шість засідань наукового гуртка, на яких обговорювались представлені студентами наукові доповіді з числа затверджених тем.
Активними членами студентського гуртка є студенти Оскерко-Рославлєва А., Коновалова І., Шевела В., Галаур А., Кулинич А., Каландирець Я.

Асистент кафедри Кукоба Олександр Олександрович: з 2010 року суддя Полтавського окружного адміністративного суду; викладач Національної школи суддів України; кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-процесуальні провадження у справах, що виникають з виборчих правовідносин».

Викладає такі навчальні дисципліни: «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, практика Європейського суду з прав людини», «Практикум зі складання процесуальних документів», «Цивільне право».

Учасник постійно діючої робочої групи Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування у Полтавській області.

Засновник Відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адміністративних суддів» у Полтавській області, протягом 2016 року Голова ВП ВГО «Асоціація адміністративних суддів» у Полтавській області.

Розробник навчальних програм на базі Національної школи суддів України для професійних суддів, помічників суддів та кандидатів на посаду судді.

З 2018 року асоційований викладач за програмою для підвищення кваліфікації для адвокатів Національної асоціації адвокатів України за темою «Вступ до Європейської конвенція з прав людини, практика ЄСПЛ».

Сертифікований тренер програми Ради Європи в Україні HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals). Кукоба О.О. у 2018 році виграв тендер Ради Європи з викладацької діяльності для професійних суддів, прокурорів та адвокатів в рамках програми HELP на тему «Introduction to the ECHR and the ECtHR – Ukraine UNBA – July 2018».

Кукоба О.О. має близько 15 наукових, науково-практичних та методичних публікацій, є співавтором монографії на тему «Адміністративно-процесуальні провадження з вирішення спорів у виборчих правовідносинах».

Сфера наукових інтересів: адміністративне судочинство, право інтелектуальної власності, Європейська конвенція з прав людини та практика вирішення спорів у Європейському суді з прав людини, виборче право.

За активну участь у підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи України Кукобу Олександа Олександровича 05.10.16 нагороджено Почесною Грамотою Національної школи суддів України.

Асистент кафедри Шимко Артем Романович – кандидат юридичних наук, адвокат.

14 березня 2016 року – достроково захистив кандидатську дисертацію на тему
«Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту» за спеціальністю
12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Шимко А. Р. викладає такі навчальні дисципліни: «Господарське право», «Цивільне
право».

Взяв участь у 20 наукових конференціях, опублікував 11 статей у наукових фахових
виданнях з юридичних наук.

Коло наукових та практичних інтересів: господарсько-правове забезпечення промислової
політики; процедура банкрутства підприємств; правове забезпечення обороту металобрухту.

Асистент кафедри Зуб Олексій Юрійович:

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Цивільний процес», «Господарське судочинство».

У 2013 році з відзнакою закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та здобув кваліфікацію юриста. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Спрощені провадження в цивільному судочинстві».

Брав участь у більш ніж десяти всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, має більше 20 наукових доробків у вітчизняних та іноземних виданнях.

У 2016 році з відзнакою закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка та здобув кваліфікацію психолог.

Коло наукових інтересів: цивілістичний процес, відправлення правосуддя в цивільних справах, спрощені провадження та процедури, диференціація цивільної процесуальної форми, альтернативні способи врегулювання спору

Асистент кафедри Новосьолова Галина Германівна ‒ доктор наук з державного
управління. Заслужений юрист України.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Відповідальність у цивільному
праві», «Право власності та його захист».

У 2009 році захистила дисертацію «Механізм забезпечення ефективності функціонування
територіальних управлінь державної судової адміністрації» на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління, у 2014 році – докторську дисертацію «Механізм
державного регулювання аутопойезису держави та суспільства в рамках системно – еволюційної
парадигми».

Автор 30 наукових праць, у тому числі 2 монографій.

Наукові інтереси зосереджені на дослідженні проблем цивільного права та цивільного
процесу.

Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін: (1) для студентів-бакалаврів: Господарське право; Медичне право; Сімейне право; Основи римського приватного права; Цивільне право; Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях; Цивільний процес;Практикум зі складання процесуальних документів; Судочинство в господарських судах; Міжнародне право; Право власності та його захист; Докази і доказування у цивільному судочинстві; (2) для студентів-магістрів: Міжнародне приватне право; Зовнішньоекономічні контракти; Інвестиційне право; Організаційно-правові засади медичної і фармацевтичної діяльності; Правове регулювання діяльності з надання медичних послуг; Правове регулювання фармацевтичної діяльності; Принципи міжнародних комерційних договорів. 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін в межах навчальної програми подвійного диплому на підставі договору про співробітництво в галузі програм вищої освіти між Університетом технології, бізнесу і дизайну (ФРН, м. Вісмар) та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, який був підписаний 09 грудня 2016 року. Найменування  дисциплін Комерційне право, Основи міжнародного економічного права, Правові основи корпоративного управління узгоджується з німецькими партнерами.

Кафедра забезпечує підготовку студентів в межах магістерської програми «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» (координатор напряму Греков Євген Анатолійович) та магістерської програми «Правове забезпечення медичної та фармацевтичної діяльності» (координатор напряму Пашков Віталій Михайлович).

Кафедра на належному рівні забезпечує навчальний процесс методичними матеріалами.

На кафедрі працюють такі наукові гуртки: з цивільного права (керівник – к.ю.н., доцент Греков Є.А.), з господарського права (керівник – д.ю.н., проф. Пашков В.М.), з медичного права (керівник – д.ю.н., проф. Пашков В.М.), з сімейного права (керівник – к.ю.н., асистент Губанова О.В.). Результати своїх наукових досліджень студенти регулярно публікують у тезах наукових доповідей за результатами проведення конференцій, круглих столів, судових дебатів, наукових семінарів тощо.

До пріоритетних напрямків науково-практичних досліджень викладачів кафедри належать такі: податково-правовий механізм, податковий процес, фінансова відповідальність, медичне та фармацевтичне право, правове забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я; правове стимулювання інноваційного розвитку економіки та юридичний захист об’єктів інтелектуальної власності; засоби державного регулювання економіки; правовий статус КМУ як суб’єкта управління економікою; зовнішньоекономічні відносини, господарсько-торгівельна діяльність і державні закупівлі; проблеми законодавчого регулювання екологічних відносин і державна підтримка сільського господарства, оптових ринків аграрної продукції; особливості господарської діяльності на інвестиційних ринках; цивільно-правові зобов’язання та об’єкти цивільних прав.

Кафедра виступає організатором круглих столів, семінарів для практичних працівників, міжрегіональних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Започаткована традиція проводити щорічні конференції з питань господарського та медичного права на базі Полтавського юридичного інституту: (1) Міжрегіональна науково-практична конференція «Правові проблеми переходу до інноваційної моделі економічного розвитку в Україні» (25 листопада 2011 р.); (2) Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (26 – 27 жовтня 2012 р.); (3) Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (18 жовтня 2013 р.); (4) Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (17 жовтня 2014 р.); (5) Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні засади формування сучасного медичного права в Україні» (27 листопада 2015 р.). Також у 2014 р. було започатковано традицію проводити спільні круглі столи з кафедрою господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на найбільш актуальні теми господарського напрямку. 09 грудня 2014 р. в Полтавському юридичному інституті відбувся круглий стіл на тему «Господарсько-правова політика в умовах загрози державному суверенітету України», а 24 грудня 2015 р. – круглий стіл на тему «Актуальні питання цивільного та господарського права», 2-3 грудня 2016 року – Полтавський медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ», 18 жовтня 2017 року – науково-практичний семінар з підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників на тему: «Захист прав і законних інтересів суб’єктів фармацевтичної діяльності», 12 грудня 2017 року – науково-практичний семінар, присвячений проблемам правового захисту економічної конкуренції та особливостям застосування кримінально-правових норм у фармацевтичних відносинах, 20 грудня 2017 року – II Полтавський медико-правовий форум “Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення”. За підсумками конференцій і круглих столів кафедра забезпечує видання збірників наукових статей і тез повідомлень учасників.

Кафедра здійснює науково-методичну підтримку практичних працівників медичної та фармацевтичної галузі. На базі Полтавського юридичного інституту регулярно проводяться семінари для фармацевтичних працівників. Так, 21 травня 2014 р. відбувся науково-методичний семінар «Стан та перспективи розвитку фармацевтичної діяльності на Полтавщині у світлі чинного законодавства України», 28 квітня 2015 р. – науково-методичний семінар «Стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку: нормативно-правове забезпечення», 21 квітня 2016 року – науково-практичний семінар “Правове регулювання медичної та фармацевтичної діяльності”.

Наукові роботи працівників кафедри