Кафедра теоретико-правових дисциплін

Надрукувати Надрукувати

Кафедру теоретико-правових дисицплін створено шляхом об’єднання кафедри теорії та історії держави і права та кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту відповідно до наказу Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про реорганізацію кафедр Полтавського юридичного інституту» № 269 від 14 листопада 2018 року.

Кафедра є структурним підрозділом Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент А.І. Козаченко.   У складі кафедри працюють: доктор філософських наук, професор С.В. Куцепал , к кандидат юридичних наук, доцент Р.О.Кабальський, кандидат педагогічних наук, доцент Н.Г. Кравцова, кандидат філологічних наук, доцент С.О. Лебеденко, кандидат юридичних наук, асистент Г.А. Прохазка, кандидат юридичних наук, асистент М.І. Любченко, викладач Ю.В. Перебийніс.

Козаченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, доцент, викладач «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн»,  та «Історії розвитку конституціоналізму в Україні». У 1986 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. У Полтавському юридичному інституті працює з часу його заснування у 2002 р. У 2002 р. при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив кандидатську дисертацію на тему «Органи державної влади і управління України другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.». У 2015 р. при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію на тему “Земське самоврядування в Полтавській губернії 1865-1919 рр.”. Автор монографії «Земське самоврядування в Полтавській губернії (1864-1920 рр.)», навчальних посібників і понад 100 наукових праць. Останнім часом працює над проблемою діяльності місцевого самоврядування Полтавської губернії другої половини XIX – поч. XX ст

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, академік Української академії наук, викладач «Логіки», «Філософії», «Соціально-політичних студій». У 1987 р. закінчила філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (спеціальність – філософія). У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Епістемологічна функція мови: на матеріалі французького постмодернізму» (спеціальність 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія). У 2005 р. достроково захистила докторську дисертацію на тему «Онтологія в сучасній французькій філософії» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії). Під керівництвом д.ф.н., проф. Куцепал С.В. підготовлено та захищено чотири кандидатські дисертації. З 2006 по 2010 р. та з січня 2014 р. і дотепер – член експертної ради ДАК України з філософських, політологічних і соціологічних наук. З 2008 р. – член спеціалізованої вченої ради Д.26.053.16 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Член редакційної колегії науково-теоретичного часопису Інституту філософії імені Г.С. Сковороди та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «Філософські обрії», наукового віснику Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Української академії наук «Гілея», збірки наукових праць «Актуальні проблеми духовності» (м. Кривий Ріг). Автор більше ста п’ятдесяти публікацій із філософії, логіки, політології та соціології, у тому числі монографії «Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-»» (К., 2004), співавтор видань «Історія філософії. Словник» (К., 2005), «Історія філософії. Підручник: У 2 т.». – Т.2. (К., 2008), «Юридична аргументація: логічні дослідження» (Х., 2012), «Історія політичної думки: навчальний-енциклопедичний словник-довідник» (Львів, 2014), Політична думка ХХ-ХХІ ст..: методологічний і доктринальний підходи» (Львів, 2016).

Кабальський Роман Олександрович, кандидат юридичних наук. У 2004 р. закінчив господарсько-правовий факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (спеціальність – господарське право). У 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Нормативність права як предмет філософського аналізу» (спеціальність 12.00.12 – філософія права). Коло наукових інтересів: проблеми філософії права, пов’язані з питаннями правової нормативності та концепції лібералізму.

Надія Геннадіївна Кравцова, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю «Англійська мова та література» (спеціальність – філолог, викладач англійської мови, перекладач).

У 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї» (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Коло наукових інтересів: компаративна педагогіка, комунікативно орієнтоване викладання англійської мови, стилістика сучасної англійської мови, соціальні аспекти мовлення, гендерні аспекти комунікації.

Світлана Олексіївна Лебеденко, кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (спеціальність – російська мова).

Коло наукових інтересів: українські власні назви у мові і мовленні, мовна і соціокультурна компетенції студентів, методика викладання російської та української мов.

Любченко Маріанна Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, викладач теорії держави і права, юридичної деонтології, юридичної термінології та дисціипліни права людини та їх захист. У 2008 р. закінчила факультет підготовки кадрів для органів юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Автор 18 наукових праць. У 2015 р. за темою дисертації опублікувала монографію «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Основним напрямком наукового дослідження є «Мова права та юридична термінологія».

Прохазка Ганна Анатоліївна, канд. юрид. наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права, викладач організації судових та правоохоронних органів, основ прокурорської діяльності та дисципліни права людини та їх захисту. У 2000 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за 12.00.11 – міжнародне право на тему «Міжнародно-правові аспекти боротьба з голодом в умовах глобалізації». Автор понад 20 наукових праць. Основним напрямком наукового дослідження є забезпечення дотримання прав людини, імплементація норм міжнародного права до внутрішнього (національного) права держав, судовий захист прав людини.

Перебийніс Юлія Василівна, викладач «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)». У
1997 р. закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту
імені В. Г. Короленка (спеціальність – українська мова і література та англійська мова), у 2013 р.
- Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (спеціальність – міжнародна економіка). З
вересня 2019 р. – аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Коло наукових інтересів:
формування готовності майбутніх бакалаврів права до професійно орієнтованого іншомовного
спілкування, розвиток іншомовної компетенції студентів, методика викладання англійської та
української мов.

За навчально-освітнім рівнем «бакалавр» кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Державне право зарубіжних країн», «Юридична деонтологія», «Логіка», «Українська культура», «Іноземна мова», «Філософія», «Українська мова та юридична термінологія», «Соціально-політичні студії».

Починаючи з 2016 року впроваджено викладання вибіркових дисциплін: «Історія розвитку конституціоналізму в Україні», «Становлення і розвиток романо-германської правової сім’ї», «Права людини та їх захист», «Нормопроектувальна техніка та реєстрація нормативно-правових актів». З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси та електронні навчально-методичні комплекси. Викладачі кафедри систематично працюють над підвищенням рівня педагогічної майстерності та методики викладання юридичних дисциплін, використовують новітні навчально-методичні технології. З метою обміну передовим педагогічним досвідом на кафедрі діє методичний семінар.

Викладачі кафедри розробили програми і проводять заняття у межах сертифікатних освітніх програм: «Мистецтво публічного виступу», «Мистецтво правильного мислення» (проф. С. В. Куцепал); «Методика формування усного та писемного мовлення» (доц. С. О. Лебеденко).

Науковці кафедри досліджують проблеми прав і свобод людини і громадянина, окремі питання історії держави і права, проблеми міжнародного права. На базі кафедри проведено шість підсумкових конференцій за результатами наукової роботи викладачів та студентів за навчальний рік. Починаючи з 2012 р. кафедра забезпечує проведення на базі Полтавського юридичного інституту міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина». Щороку кафедра організовує проведення кількох «круглих столів» та наукових семінарів з актуальних проблем теорії держави і права, історії держави і права, конституційного права України, міжнародного права. У 2014 р. кафедра організувала проведення Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Правова система України: становлення і перспективи розвитку» та двох круглих столів: «Особливості прецедентного права Європейського суду з прав людини» і «Пам’яті почесного професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Цвіка М.В.». У 2016 р. кафедра брала участь у організації і проведенні Міжнародної наукової конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (спільно із кафедрою кримінального, адміністративного і трудового права) та студентського «круглого столу» «Історико-правові проблеми формування українського конституціоналізму: до 20-тої річниці прийняття Конституції України 1996 р.».

Підсумки науково-дослідної роботи кафедри репрезентовані у роботах, опублікованих як в Україні так і за кордоном. Найбільш важливі результати наукових досліджень викладачів кафедри знайшли своє відображення в опублікованих монографіях, а також підручниках, наукових статтях, тезах доповідей, навчально-методичних посібниках. Викладач кафедри проф. Куцепал С.В. має публікації у виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою даних SCOPUS. Окрім цього, більшість викладачів опублікували свої наукові роботи у виданнях, що індексуються наукометричними базами Index Copernicus (Польща), Google Scholar та ін. Загальна кількість таких видань становить понад 200 робіт.

Викладачі кафедри Р.О.Кабальський, М.І. Любченко, Г.А. Прохазка беруть участь у правовій освіті населення та підтримують зв’язок із юридичною практикою. Доцента Козаченка А.І. запрошують для проведення лекцій у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Активно проводиться науково-дослідницька робота студентів в процесі їх участі у гуртках і студентських творчих групах, які діють при кафедрі: з «Теорії держави і права», «Історії держави і права», «Прав людини та їх захисту». Щороку до роботи у гуртках залучається близько 100 кращих студентів, які прагнуть отримати додаткові знання та спробувати свої сили у якості молодих учених-юристів. Студенти-гуртківці під керівництвом науковців кафедри неодноразово брали участь у роботі міжнародних студентських конференцій, ставали переможцями конкурсів студентських наукових робіт.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь в організаційно-виховній роботі, викладачі кафедри є кураторами академічних груп, проводять виховні кураторські години. На кафедрі організовані та працюють декілька клубів за інтересами:

  • Кіноклуб (керівник – проф. С.В.Куцепал), на засіданнях якого студенти знайомляться як з класичними стрічками, так і переглядають найбільш вдалі фільми сучасних митців, дізнаються про історію створення фільмів та обговорюють переглянуті кінофільми.
  • Краєзнавчий клуб (керівник – доц. С.О.Лебеденко), учасники якого відвідують найцікавіші міста України, вивчають історію культури України, пам’ятки мистецтва, досліджують історію м. Полтави, знайомляться з найвидатнішими митцями Полтавщини, відвідують вистави Полтавського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя, концерти;
  • Англійський клуб (керівники – доц. Кравцова Н.Г. та викл. Ю.В. Перебийніс) запрошує до своїх засідань студентів, які цікавляться історією, культурою, правовою системою Великобританії та США. Робота дискусійної групи «Англійський клуб» покликана підвищувати мотивацію студентів до вивчення англійської мови, сприяти розвитку їхньої комунікативної компетенції. Проблематика тем для обговорення охоплює питання глобалізації, міжкультурної комунікації, країнознавства, сучасного мистецтва англомовних країн.

З жовтня 2015 р. на базі кафедри працюють курси поглибленого вивчення англійської мови. Їх метою є подальше формування лінгвістичних, соціокультурних та професійних комунікативних компетенцій, необхідних для професійної усної і письмової комунікації англійською мовою, а в основу програм курсів покладено діяльнісний та особистісний підходи, а також принцип інтеграції видів навчальної діяльності: читання, письма, говоріння та аудіювання. Структура і зміст курсу зумовлені комунікативним та професійно орієнтованим характером навчання і визначаються комунікативними та пізнавальними потребами майбутнього фахівця.