Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедру теорії та історії держави і права створено наказом Ректора Університету у 2014 році на базі кафедри теорії права та конституційного права Полтавського юридичного інституту, яка у свою чергу була створена на основі кафедри загальнотеоретичних дисциплін Полтавського факультету у 2011 році.

З 2014 року кафедру теорії та історії держави і права очолює доктор юридичних наук, доцент А.І. Козаченко. У складі кафедри працюють доктор історичних наук, професор В.В. Стрілець, кандидат юридичних наук, доцент Р.О.Кабальський, кандидат юридичних наук, асистент Г.А. Прохазка, кандидат юридичних наук, асистент М.І. Любченко.

Козаченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, доцент, викладач історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, державного (конституційного) права зарубіжних країн та дисципліни історія розвитку конституціоналізму в Україні. У 1986 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. У 2002 р. при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив кандидатську дисертацію на тему «Органи державної влади і управління України другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.». У 2015 році при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію на тему “Земське самоврядування в Полтавській губернії 1865-1919 рр.”. Автор монографії «Земське самоврядування в Полтавській губернії (1864-1920 рр.)» і понад 80 наукових праць. Останнім часом працює над проблемою діяльності місцевого самоврядування Полтавської губернії другої половини XIX – поч. XX ст.

Стрілець Василь Васильович, доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор, викладач історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, державного (конституційного) права зарубіжних країн та дисципліни “Становлення і розвиток романо-германської правової сім’ї”. У 1985 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. В 1992 р. при історичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Державотворча діяльність політичних партій України (1917 – 1920 рр.)». В 2004 р. захистив докторську дисертацію «Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік)». У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 – квітень 1920 рр.): історико-правове дослідження».
    Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
(2006 р.). Опублікував монографію та понад 100 інших наукових праць. Основні напрями наукових досліджень – діяльність українських політичних партій першої половини ХХ ст., історія Української революції 1917 – 1920 рр., встановлення радянської влади в Україні, розвиток політико-правової думки в Україні в ХХ ст.

Кабальський Роман Олександрович, кандидат юридичних наук. У 2004 р. закінчив господарсько-правовий факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (спеціальність – господарське право). У 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Нормативність права як предмет філософського аналізу» (спеціальність 12.00.12 – філософія права). Коло наукових інтересів: проблеми філософії права, пов’язані з питаннями правової нормативності та концепції лібералізму.

Прохазка Ганна Анатоліївна, канд. юрид. наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права, викладач організації судових та правоохоронних органів, основ прокурорської діяльності та дисципліни права людини та їх захисту. У 2000 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за 12.00.11 – міжнародне право на тему «Міжнародно-правові аспекти боротьба з голодом в умовах глобалізації». Автор понад 20 наукових праць. Основним напрямком наукового дослідження є забезпечення дотримання прав людини, імплементація норм міжнародного права до внутрішнього (національного) права держав, судовий захист прав людини.

Любченко Маріанна Іванівна, кандидат юридичних наук, асистент, викладач теорії держави і права, юридичної деонтології, юридичної термінології та дисціипліни права людини та їх захист. У 2008 р. закінчила факультет підготовки кадрів для органів юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Автор 18 наукових праць. У 2015 р. за темою дисертації опублікувала монографію «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Основним напрямком наукового дослідження є «Мова права та юридична термінологія».

Науковці кафедри досліджують проблеми прав і свобод людини і громадянина, окремі питання історії держави і права, проблеми міжнародного права. На базі кафедри проведено шість підсумкових конференцій за результатами наукової роботи викладачів та студентів за навчальний рік. Починаючи з 2012 р. кафедра забезпечує проведення на базі Полтавського юридичного інституту міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина». Щороку кафедра організовує проведення кількох «круглих столів» та наукових семінарів з актуальних проблем теорії держави і права, історії держави і права, конституційного права України, міжнародного права. У 2014 р. кафедра організувала проведення Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Правова система України: становлення і перспективи розвитку» та двох круглих столів: «Особливості прецедентного права Європейського суду з прав людини» і «Пам’яті почесного професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Цвіка М.В.». Науковцями кафедри за 2015 р. опубліковано 22 одиниці друкованої продукції обсягом 17,0 друкованих аркушів. У 2016 р. кафедра брала участь у організації і проведенні Міжнародної наукової конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (спільно із кафедрою кримінального, адміністративного і трудового права) та студентського «круглого столу» «Історико-правові проблеми формування українського конституціоналізму: до 20-тої річниці прийняття Конституції України 1996 р.».

Викладачі кафедри беруть участь у правовій освіті населення та підтримують зв’язок із юридичною практикою. Професор Стрілець В.В. і доцент Козаченко А.І. запрошуються для проведення лекцій у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

За навчально-освітнім рівнем «бакалавр» кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як теорія держави і права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, державне право зарубіжних країн, юридична деонтологія. Починаючи з 2016 року впроваджено викладання вибіркових дисциплін: історія розвитку конституціоналізму в Україні, становлення і розвиток романо-германської правової сім’ї,  юридична термінологія, права людини та їх захист, нормопроектувальна техніка та реєстрація нормативно-правових актів. З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси та електронні навчально-методичні комплекси. Викладачі кафедри систематично працюють над підвищенням рівня педагогічної майстерності та методики викладання юридичних дисциплін, використовують новітні навчально-методичні технології. З метою обміну передовим педагогічним досвідом на кафедрі діє методичний семінар.

При кафедрі діють студентські наукові гуртки з теорії держави і права, історії держави і права, гурток з прав людини та їх захисту. Щороку до роботи у гуртках залучається близько 100 кращих студентів, які прагнуть отримати додаткові знання та спробувати свої сили у якості молодих учених-юристів. Студенти-гуртківці під керівництвом науковців кафедри неодноразово брали участь у роботі міжнародних студентських конференцій, ставали переможцями конкурсів студентських наукових робіт.