Кафедра теорії та історії держави і права

Надрукувати Надрукувати

Кафедру теорії та історії держави і права створено наказом Ректора Університету у 2014 році на базі кафедри теорії права та конституційного права Полтавського юридичного інституту, яка у свою чергу була створена на основі кафедри загальнотеоретичних дисциплін Полтавського факультету у 2011 році.

З 2014 року кафедру теорії та історії держави і права очолює доктор юридичних наук, доцент А.І. Козаченко. У складі кафедри працюють: кандидат юридичних наук, доцент Р.О.Кабальський, кандидат юридичних наук, асистент Г.А. Прохазка, кандидат юридичних наук, асистент М.І. Любченко.

Козаченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, доцент, викладач історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, державного (конституційного) права зарубіжних країн та дисципліни історія розвитку конституціоналізму в Україні. У 1986 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. У 2002 р. при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив кандидатську дисертацію на тему «Органи державної влади і управління України другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.». У 2015 році при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію на тему “Земське самоврядування в Полтавській губернії 1865-1919 рр.”. Автор монографії «Земське самоврядування в Полтавській губернії (1864-1920 рр.)» і понад 80 наукових праць. Останнім часом працює над проблемою діяльності місцевого самоврядування Полтавської губернії другої половини XIX – поч. XX ст.

Кабальський Роман Олександрович, кандидат юридичних наук. У 2004 р. закінчив господарсько-правовий факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (спеціальність – господарське право). У 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Нормативність права як предмет філософського аналізу» (спеціальність 12.00.12 – філософія права). Коло наукових інтересів: проблеми філософії права, пов’язані з питаннями правової нормативності та концепції лібералізму.

Прохазка Ганна Анатоліївна, канд. юрид. наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права, викладач організації судових та правоохоронних органів, основ прокурорської діяльності та дисципліни права людини та їх захисту. У 2000 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за 12.00.11 – міжнародне право на тему «Міжнародно-правові аспекти боротьба з голодом в умовах глобалізації». Автор понад 20 наукових праць. Основним напрямком наукового дослідження є забезпечення дотримання прав людини, імплементація норм міжнародного права до внутрішнього (національного) права держав, судовий захист прав людини.

Любченко Маріанна Іванівна, кандидат юридичних наук, асистент, викладач теорії держави і права, юридичної деонтології, юридичної термінології та дисціипліни права людини та їх захист. У 2008 р. закінчила факультет підготовки кадрів для органів юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Автор 18 наукових праць. У 2015 р. за темою дисертації опублікувала монографію «Юридична термінологія: поняття, особливості, види». Основним напрямком наукового дослідження є «Мова права та юридична термінологія».

Науковці кафедри досліджують проблеми прав і свобод людини і громадянина, окремі питання історії держави і права, проблеми міжнародного права. На базі кафедри проведено шість підсумкових конференцій за результатами наукової роботи викладачів та студентів за навчальний рік. Починаючи з 2012 р. кафедра забезпечує проведення на базі Полтавського юридичного інституту міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина». Щороку кафедра організовує проведення кількох «круглих столів» та наукових семінарів з актуальних проблем теорії держави і права, історії держави і права, конституційного права України, міжнародного права. У 2014 р. кафедра організувала проведення Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Правова система України: становлення і перспективи розвитку» та двох круглих столів: «Особливості прецедентного права Європейського суду з прав людини» і «Пам’яті почесного професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Цвіка М.В.». Науковцями кафедри за 2015 р. опубліковано 22 одиниці друкованої продукції обсягом 17,0 друкованих аркушів. У 2016 р. кафедра брала участь у організації і проведенні Міжнародної наукової конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (спільно із кафедрою кримінального, адміністративного і трудового права) та студентського «круглого столу» «Історико-правові проблеми формування українського конституціоналізму: до 20-тої річниці прийняття Конституції України 1996 р.».

Викладачі кафедри беруть участь у правовій освіті населення та підтримують зв’язок із юридичною практикою. Професор Стрілець В.В. і доцент Козаченко А.І. запрошуються для проведення лекцій у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

За навчально-освітнім рівнем «бакалавр» кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як теорія держави і права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, державне право зарубіжних країн, юридична деонтологія. Починаючи з 2016 року впроваджено викладання вибіркових дисциплін: історія розвитку конституціоналізму в Україні, становлення і розвиток романо-германської правової сім’ї,  юридична термінологія, права людини та їх захист, нормопроектувальна техніка та реєстрація нормативно-правових актів. З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси та електронні навчально-методичні комплекси. Викладачі кафедри систематично працюють над підвищенням рівня педагогічної майстерності та методики викладання юридичних дисциплін, використовують новітні навчально-методичні технології. З метою обміну передовим педагогічним досвідом на кафедрі діє методичний семінар.

При кафедрі діють студентські наукові гуртки з теорії держави і права, історії держави і права, гурток з прав людини та їх захисту. Щороку до роботи у гуртках залучається близько 100 кращих студентів, які прагнуть отримати додаткові знання та спробувати свої сили у якості молодих учених-юристів. Студенти-гуртківці під керівництвом науковців кафедри неодноразово брали участь у роботі міжнародних студентських конференцій, ставали переможцями конкурсів студентських наукових робіт.