Кафедра кримінального та адміністративного права і процесу

Надрукувати Надрукувати

Кафедру кримінального та адміністративного права і процесу утворено 2016 року шляхом об’єднання кафедри правосуддя та кафедри кримінального, адміністративного та трудового права, відповідно до наказу Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 297-К від 07 вересня 2016 року.

Нині кафедра є структурним підрозділом Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент – Тітко Іван Андрійович.

На кафедрі працюють доктор юридичних наук, доцент Тітко І.А., доктор юридичних наук, професор Гуторова Н.О., доктор юридичних наук, професор Криницький І.Є.; доктор юридичних наук, доцент Божко В.М.; кандидати юридичних наук, доценти: Лемешко О.М., Грекова М.М., Полховська І.К., Кущ О.Є., Гринько Л.П., Шевчик О.С.; кандидати юридичних наук, асистенти: Бражник А.А., Гнатюк А.Ю.; Мельник О.Д; Михайліченко Т.О.; ст. викладач Сидоренко А.С.; асистенти: Любченко О.О., Панасюк О.А., Бруслик О.Ю., Рак С.В.

За навчально-освітнім рівнем «бакалавр» кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:  Конституційне право України, парламентське право, кримінальне право, податкове право, фінансове право,  адміністративне право,  трудове право, кримінальний процес, адміністративне судочинство, криміналістика, відповідальність за адміністративні правопорушення, юридична психологія, юридична термінологія, державне будівництво і місцеве самоврядування, правове регулювання судової бухгалтерії, кримінальне провадження щодо правопорушень у фінансовій сфері, практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні.

       За навчально-освітнім рівнем «магістр»: Конституційна юрисдикція, податкове право, митне право, адміністративний процес, публічна служба, судові експертизи, медичне страхування, докази і доказування в кримінальному процесі, державний фінансовий контроль, реалізація приватних інтересів в кримінальному процесі, реалізація кримінальної відповідальності, юридичний бізнес в ЗЕД, правове регулювання фінансової діяльності, правовий захист інформації і персональних даних, загальні засади кваліфікації злочинів, кримінально-правова кваліфікація, відповідальність за правопорушення у сферах медичної та фармацевтичної діяльності, відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності, соціальне забезпечення охорони здоров’я,  кримінальне провадження щодо правопорушень у фінансовій сфері. З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблені навчально-методичні комплекси. Викладачі кафедри систематично працюють над підвищенням рівня педагогічної майстерності та методики викладання юридичних дисциплін, використовують новітні навчально-методичні технології. З метою обміну передовим педагогічним досвідом на кафедрі активно проводяться методичні семінари.

Підсумки науково-дослідної роботи кафедри репрезентовані у роботах, опублікованих як в Україні так і за кордоном. Найбільш важливі результати наукових досліджень викладачів кафедри знайшли своє відображення в опублікованих монографіях, а також підручниках, наукових статтях, тезах доповідей, навчально-методичних посібниках. Загальна кількість таких видань становить понад 135 робіт.

Викладачі кафедри проводять узагальнення судово-слідчої практики судів і правоохоронних органів. Найбільш вагомими є здобутки стосовно практики застосування антикорупційного законодавства, кримінального законодавства, що регулює відповідальність за службові злочини. Також узагальнюється практика застосування податкового законодавства. На звернення суб’єктів господарської діяльності здійснюється підготовка експертних висновків, науково-правових висновків, надаються експертні висновки на локальні нормативно-правові акти, що готуються місцевими органами державної влади.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з методичною радою Прокуратури Полтавської області. За їх участю видано 6 посібників з методичних рекомендацій для працівників органів прокуратури України, надано близько 17 відгуків на методичні рекомендації з різних питань застосування норм кримінально-процесуального права, цивільно-процесуального права, методики розслідування окремих видів злочинів.

Також викладачі беруть активну участь у розширених семінарах, котрі проводяться Головним управлінням юстиції у Полтавській області та Полтавською обласною прокуратурою. Сформульовані підсумки та пропозиції, надаються керівництву Управління юстиції та прокуратури Полтавської області. Вже декілька років поспіль викладачі кафедри беруть участь у лекційній роботі Центру підвищення кваліфікації державних службовців Полтавської обласної державної адміністрації. Проводиться висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного законодавства та практики його застосування в ефірі місцевого телебачення і радіомовлення, в друкованих засобах масової інформації (Лемешко О.М., Шевчик О.М., Михайліченко Т.О.) тощо.

Постійно здійснюється рецензування наукових праць. Загалом підготовлено близько 15 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій.

Активно проводиться науково-дослідницька робота студентів в процесі їх участі у гуртках і студентських творчих групах, які діють при кафедрі:

  • Роботою гуртка з кримінального права, у якому щорічно беруть участь близько 30 студентів, керують Лемешко О.М., Бражник А.А. та Михайліченко Т.О. Під керівництвом Лемешка О.М. підготовлена доповідь Предибайло А.І., яка була відмічена грамотою за активну участь у роботі Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (Харків, 2014 р.). Під керівництвом Михайліченко Т.О. підготовлена доповідь Леженко М.В., яка була відмічена грамотою за кращу доповідь та активну участь у Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «IV Харківські кримінально-правові читання» (Харків, 2014 р.). За участі ас. Бражника А.А. було підготовлено студента Ніколайчука В. до VIІІ Всеукраїнських змагань з кримінального права та процесу «Майстерність судової промови» (Донецьк), який посів призове місце у другому турі (2012 р.), а також  підготовлено наукову роботу студента Стрільця Б. до 1 етапу конкурсу наукових робіт на базі НУ ЮАУ імені Ярослава Мурого (2012 р.).
  • Кущ О.Є. та Мельник О.Д. керують роботою гуртками з адміністративного права та адміністративного судочинства, щорічно у цій діяльності беруть участь близько 30 студентів.
  • Шевчик О. С. координує роботу гуртка з фінансового права, який діє для студентів 3 – 4 курсів. Щороку тут задіяно не менше 20 осіб.
  • Полховська І.К. та Любченко О.О. керують роботою гуртка з конституційного права (щорічна кількість учасників – близько 20 студентів).
  • Божко В.М., Любченко О.О. координують роботу гуртка з державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні. Під керівництвом Божка В.М. виконано студентські наукові роботи на конкурс «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад».
  • Грекова М.М. та Сидоренко А.С. керують роботою гуртка з трудового права. Щорічно у цій діяльності беруть участь близько 40 студентів.
  • Гринько Л.П. керує роботою гуртка з криміналістики.
  • Тітко І.А., Панасюк О.А. координують роботу гуртка з кримінального процесу, який діє для студентів 3-го курсу (щорічна кількість учасників – близько 20 студентів). У 2015 р. було підготовлено студента до VI Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів Скрипника А.В., який отримав диплом І ступеня за вагомі наукові досягнення у засвоєнні знань з кримінального процесу, найкращу доповідь та активну участь у роботі.

Тітко Іван Андрійович – доктор юридичних наук, доцент, тимчасово виконуючий обов’язки завідувача кафедри.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Нормативна сутність оцінних понять у кримінально-процесуальному праві України», а в 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Є автором понад 50 наукових праць серед яких дві одноосібні монографії, статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях. Співавтор підручника «Кримінальний процес» (затверджено МОН: лист № 1/11-8529 від 20 травня 2013 р.). Автор понад 10 публікацій у практико-прикладних юридичних виданнях (журнали Адвокатське бюро, Місцеве самоврядування).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальний процес», «Докази і доказування в кримінальному процесі», «Реалізація приватних інтересів в кримінальному процесі» для студентів денної та заочної форм навчання. Є координатором напряму «Кримінальна юстиція» в межах магістерської програми Полтавського юридичного інституту.

Коло наукових інтересів: консенсуальні кримінально-процесуальні правовідносини, докази і доказування у кримінальному процесі, відшкодування шкоди у кримінальному процесі.

Гуторова Наталія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, директор Полтавського юридичного інституту, академік Національної академії правових наук України, член Європейської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Входила до складу комісії з місцевого самоврядування та територіального устрою України як член Конституційної Асамблеї, брала участь у розробці відповідних розділів проекту Конституції України. Нагороджена почесним знаком МВС України «За відзнаку в службі» (1998 р.), премією МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2002 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.), орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004 р.). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2005р.), має почесне звання «Заслужений юрист України» (2008 р.).

На кафедрі Гуторова Н. О. забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Реалізація кримінальної відповідальності» та «Відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності». У 1996 р. захистила дисертацію “Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2002 р. – докторську дисертацію «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України». У 2000 р. їй присвоєне вчене звання доцента, у 2003 р. – професора.

Головні напрямки наукових досліджень: співучасть у злочині, організована злочинність, кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, диференціація кримінальної відповідальності, проблеми встановлення і призначення кримінального покарання. Опублікувала понад 120 наукових праць, у тому числі монографії та 5 навчальних посібників. Найбільш вагомими є: «Кримінально-правова охорона державних фінансів України» (2001), «Співучасть у злочині за кримінальним правом України» (1997), «Злочини у сфері господарської діяльності» (2003), «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» (2005).Підготувала 10 кандидатів юридичних наук.

          Криницький  Ігор  Євгенович – доктор  юридичних  наук,  професор,  старший  науковий  співробітник,  професор  кафедри  кримінального  та  адміністративного  права  і  процесу.  Відповідальний  секретар  Громадської  організації  «Асоціація  фінансового  права  України». Член науково-методичної ради Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016 р.). Нагороджений  Почесною  грамотою  Президії  Національної  академії  правових  наук  (2011 р.). 

          Працює  на  кафедрі  з  2016 р.,  викладає  дисципліну  «Фінансове  право».  У  2001  році  захистив  дисертацію  «Правове  регулювання  оподаткування  майна»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  юридичних  наук,  у  2010 році – докторську  дисертацію  «Теоретичні  проблеми  податкового  процесу».  У  2006 р.  йому  присвоєне  вчене  звання  доцента,  у  2010 р. – старшого  наукового  співробітника,  у    2014 р. – професора.

          Головні  напрямки  наукових  досліджень:  податково-правовий  механізм,  податковий  процес,  фінансова  відповідальність.  Опублікував  понад  180  наукових  на  навчально-методичних  праць,  у  тому  числі  4  монографії,  5  підручників  та  10  навчальних  посібників.  Найбільш  вагомими  є:  «Теоретичні  проблеми  податкового  процесу»  (2009)  та  «Очерки  налогово-правовой  науки  современности»  (2013). 

          Співавтор  першого  на  пострадянському  просторі  навчального  посібника  з  податкового  права  (1994).         

          Підготував  6  кандидатів  юридичних  наук  та  переможця  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  України  (2010 р.,  секція:  правознавство).

Божко Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, доцент.

У 2002 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Колективно-договірне регулювання заробітної плати», а в 2013 році в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теорія правового регулювання оплати праці».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004р.), Почесною граматою Полтавскої обласної ради із врученням нагрудного знака (2005р.) та грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2010р.).

Автор понад 130 наукових і методичних праць, у тому числі трьох одноособових монографій: «Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект» (2011 р.), «Ґенеза правового регулювання оплати праці» (2010 р.), «Колективно-договірне регулювання заробітної плати» (2005 р.).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: трудове право; соціальне забезпечення у сфері охорони здоров’я; медичне страхування; державне будівництво і місцеве самоврядування; юридичний бізнес в зовнішньоекономічній діяльності.

Коло наукових інтересів: проблеми конституційного, муніципального, трудового права та права соціального забезпечення в Україні, Європейському Союзі та провідних країнах світу.

Лемешко Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». На кафедрі кримінального та адміністративного права і процесу забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Відповідальність за правопорушення у сферах медичної і фармацевтичної діяльності», «Загальні засади кваліфікації злочинів».

У 2001 р. захистив дисертацію «Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Опублікував більше 60 наукових робіт, серед яких найвагомішими є: «Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину» (2003 р.), «Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів» (2004 р.), «Корупція, відповідальність, компроміс: адміністративні та кримінально-правові аспекти» (співавтор, 2010 р.), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (співавтор, 2011 р.). Приймав участь у розробці законопроекту «Про службу пробації в Україні».

Грекова Марина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент. У 2003 р. закінчила прокурорський факультет № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2003-2006 рр. навчалась в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2006 р. працювала на посадах асистента, доцента кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України.  У 2013 р. їй присвоєне вчене звання доцента.

Є автором понад 40 наукових праць серед яких одна колективна монографія, статті у фахових та у практико-прикладних юридичних виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Трудове право», «Публічна служба» для студентів денної та заочної форм навчання. Є керівником студентського наукового гуртка з навчальної дисципліни «Трудове право». Коло наукових інтересів: міжнародні трудові стандарти, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, дисциплінарна відповідальність працівників, міжнародно-правове регулювання, механізм національної імплементації.

Полховська Інна Костянтинівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні»(Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). Є автором понад 40 наукових праць, серед яких  одноосібна монографія, статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази даних IndexCopernicus, тези доповідей на наукових конференціях. Співавтор підручника «Конституційна юрисдикція»(затверджено МОН: лист № 1/11-12123 від 22 грудня 2011 р.).

Забезпечує викладання таких навчальних дисципліни: «Конституційне право України», «Конституційна юрисдикція», «Парламентське право»для студентів денної та заочної форм навчання.

Коло наукових інтересів: проблеми конституційно-правового статусу особи в Україні, зокрема захист прав людини; проблемні аспекти становлення демократії та верховенства права; функціонування конституційного судочинства

Кущ Олексій Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. на тему “Адміністративно-правове регулювання у сфері житлово-комунального господарства України в сучасних умовах. У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента. Є автором  близько 30 наукових та методичних праць.

Забезпечує викладання таких дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Митне право», «Правовий захист інформації і персональних даних». Є керівником студентського наукового гуртка з адміністративного права.

Коло наукових інтересів: правове регулювання житлового та комунального господарства, адміністративна відповідальнісь в окремих сферах.

Гринько Лариса Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2003 р. закінчила слідчо-криміналістичний факультет № 3 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2003-2006 рр. навчалась в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2006 р. працювала викладачем на посадах асистента, доцента кафедри правосуддя Полтавського юридичного інституту.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь присуджено у 2008 р., наукове звання доцент – у 2013 р. Гринько Л.П. є членом Конгресу криміналістів, Всеукраїнської асоціації кримінального права, Національної асоціації адвокатів України.

Гринько Л.П. викладає такі навчальні дисципліни: “Криміналістика”, “Кримінальне провадження щодо правопорушень у фінансовій сфері”, “Правове регулювання судової бухгалтерії”.

Напрями наукової діяльності – дослідження проблем криміналістичної техніки і тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи. Опублікувала близько 40 наукових праць у наукових фахових виданнях та збірниках наукових доповідей вітчизняних та міжнародних конференцій.

Шевчик Олександр Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Регулювання валютного контролю в Україні: фінансово-правовий аспект» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Є автором понад 30 наукових праць серед яких одна одноосібна монографія, дві монографії у співавторстві, одна з яких видана в Австрії, статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Податкове право», «Фінансове право», «Правове регулювання фінансової діяльності», «Державний фінансовий контроль» для студентів денної та заочної форм навчання.

Коло наукових інтересів: податковий контроль, відповідальність за порушення податкового законодавства, суб’єкти фінансових правовідносин, дія норм фінансового права у часі, просторі та за колом осіб.

Михайліченко Тетяна Олександрівна – кандидат юридичних наук, асистент, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права».У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за порушення обов’язку щодо зберігання чужого майна (аналіз складу злочину та проблеми кваліфікації)» (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

Автор понад 20 наукових та науково-методичних робіт, серед яких статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus, тези доповідей на наукових конференціях та ін.

Викладає «Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини)» для студентів денної та заочної форм навчання. Організатор «круглих столів», присвячених професорам Національного юридичного університету, учасник літньої школи з кримінального права та кримінального процесу (2014 р.), осінньої школи з кримінального права (2015 р.), осінньої школи з кримінального права та процесу і методики їх викладання (2016 р.), яка була організована Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Коло наукових інтересів: злочини проти власності.

Бражник Андрій Анатолійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри.

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою “Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розлідування: аналіз складу злочину” (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Є автором близько 20 наукових праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукові конференції.

Забезпечує викладення таких навчальних дисциплін: “Кримінальне право України: Загальна частина”, “Кримінальне право України: Особлива частина”, “Кримінальний процес України”, “Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальних справах”.

Коло наукових інтересів: злочини проти правосуддя, злочини проти життя і здоров’я, застосування запобіжних заходів.

Мельник Олена Дмитрівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

У 2014 р. захистила дисертацію за темою: «Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого).
Автор близько 15 публікацій наукового та практичного спрямування, серед яких монографія «Правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців». Є організатором круглих столів з адміністративного судочинства. Учасник круглого столу-тренінгу «Застосування Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», організованої ВГО «Асоціація адміністративних судів» (червень 2016 р.). Учасник Осінньої школи з адміністративного права (листопад 2016 р.), організованої Координатором ОБСЄ в Україні.

Забезпечує викладання таких дисциплін:  «Адміністративне судочинство», «Відповідальність за адміністративні правопорушення», «Юридична психологія», «Адміністративний процес» для студентів денної та заочної форма навчання.Напрям наукових досліджень: проблематика у сфері адміністративного судочинства, службова дисципліна.

Сидоренко Анна Сергіївна – кандидат юридичних наук, старший  викладач кафедри.

У 2010 р. закінчила прокурорський факультет №1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2013 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З березня 2013 р. працює в Полтавському юридичному інституті. Викладає «Трудове право» для студентів денної та заочної форми навчання.

Є автором понад 30 наукових праць серед яких монографія на тему «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне дослідження» (2014 р.).

Є організатором І Всеукраїнських дебатів з трудового права та «круглих столів». Бере активну участь у науковій діяльності студентів.

Напрям наукових досліджень: єдність і диференціація правового регулювання праці в сучасних умовах господарювання.

Любченко Олексій Олександрович – асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

Заступник голови Товариства молодих учених Інституту, голова Полтавського обласного осередку Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Працює в інституті з жовтня 2011 р. Викладає такі дисципліни: «Конституційне право України», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Юридична термінологія».

Готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Конституційно-правові засади ухвалення рішень вищими колегіальними органами державної влади України». У складі робочих груп Ради молодих учених при Держінформнауки, а згодом – робочих груп Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України брав участь у роботі над законопроектами «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та розробці інших нормативно-правових актів. Відзначений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.), Благословенною грамотою Високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, Голови відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства Священного Синоду Української Православної Церкви (2015 р.), грамотою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за активну науково-дослідну діяльність, високий рівень професіоналізму та вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної наукової спільноти України (2014 р.), грамотою начальника Головного управління юстиції у Полтавській області за активну участь у правоосвітній діяльності, плідну працю з підготовки висококваліфікованих юридичних кадрів (2013 р.).

Панасюк Олександр Анатолійович – асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

30.09.2013 року закінчив аспірантуру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 01.10.2013 і по сьогодні – на посаді асистента в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Автор понад 25 наукових публікацій, серед яких статті у фахових наукових виданнях України, а також публікації в зарубіжних наукових виданнях, тези доповідей на наукових та науково-практичних конференціях.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальний процес», «Докази і доказування в кримінальному процесі», «Реалізація приватних інтересів в кримінальному процесі», «Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальних справах», «Криміналістика» для студентів денної та заочної форм навчання. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком з кримінального процесу.

Коло наукових інтересів: забезпечення прав особи в кримінальному процесі; діяльність суду в кримінальному провадженні; проблеми судового доказування; суддівський розсуд (дискреція); проблеми допустимості доказів у кримінальному судочинстві.

Бруслик Олексій Юрійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

Навчаючись в аспірантурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого підготував на кафедрі державного будівництва дисертацію на тему: «Конституційно-правовий статус Парламенту Великобританії». З жовтня 2016 року працює в Полтавському юридичному інституті.

Є автором понад 25 наукових праць, серед яких статті у вітчизняних та зарубіжних фахових наукових виданнях, статті на інформаційно-аналітичних ресурсах, тези наукових доповідей.

Коло наукових інтересів: конституційне право зарубіжних країн, конституційне право України, державне будівництво, муніципальне право, парламентське право, виборче право, державне управління.

 

Гнатюк Андрій Юрійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

У 2012 р. закінчив прокурорський факультет № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

З грудня 2012 р. по лютий 2017 р. працював в органах прокуратури Донецької та Полтавської областей.

У 2016 р. захистив дисертацію за темою: «Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні» (спеціальність – 12.00.09). Автор понад 10 публікацій наукового та практичного спрямування.

Забезпечує викладання таких дисциплін:  «Кримінальний процес», «Докази і доказування в кримінальному процесі» та «Організація прокурорської діяльності».

 

Рак Світлана Валеріївна – асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права».

Є аспірантом Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за службову недбалість».

Автор наукових праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукові конференції.

Викладає «Кримінальне право України (Особлива частина)» для студентів денної форми навчання.