Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Надрукувати Надрукувати
 Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін була створена на підставі наказу Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 31 серпня 2018 р. № 206 «Про реорганізацію кафедр Полтавського юридичного інституту» та почала своє функціонування з 17 листопада 2018 р. 

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Тітко Іван Андрійович.

Науково-педагогічний склад кафедри: доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України, професор Гуторова Н.О., доктор юридичних наук, доцент Тітко І.А., кандидат юридичних наук, доцент Лемешко О.М., кандидат юридичних наук, кандидат юридичних наук, доцент Гринько Л.П., кандидат юридичних наук, асистент Бражник А.А., кандидат юридичних наук, асистент Гнатюк А.Ю., кандидат юридичних наук, асистент Михайліченко Т.О, асистент Панасюк О.А., асистент Рак С.В. (за сумісництвом), асистент Чолан М.В. (за сумісництвом).

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

- за навчально-освітнім рівнем «бакалавр»: криміналістика, кримінальне право, кримінальний процес, основи доказування у кримінальному судочинстві, основи кримінально-правової кваліфікації, практикум із складання процесуальних документів (у кримінальному процесі), призначення покарання, теорія та практика досудового розслідування, юридична психологія;

- за навчально-освітнім рівнем «магістр»: кримінально-виконавче право, кримінально-правова кваліфікація, кримінологія, реалізація кримінальної відповідальності, теорія і практика кримінального процесуального доказування, кримінальна відповідальність за господарські злочини, заходи забезпечення кримінального провадження, методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Тітко Іван Андрійович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Нормативна сутність оцінних понять у кримінально-процесуальному праві України»; у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України».

Є автором понад 50 наукових праць серед яких дві одноосібні монографії, статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях. Співавтор 2 підручників з кримінального процесу. Автор понад 10 публікацій у практико-прикладних юридичних виданнях (журнали Адвокатське бюро, Місцеве самоврядування).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальний процес», «Теорія і практика кримінального процесуального доказування», «Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням». Є координатором напряму «Кримінальна юстиція» в межах магістерської програми Полтавського юридичного інституту.

Коло наукових інтересів: консенсуальні кримінально-процесуальні правовідносини, докази і доказування у кримінальному процесі, відшкодування шкоди у кримінальному процесі.

Гуторова Наталія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України.

У 1996 р. захистила дисертацію “Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2002 р. – докторську дисертацію «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України». У 2000 р. їй присвоєне вчене звання доцента, у 2003 р. – професора.

У 2018 р. пройшла наукове стажування в Університеті прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну, місто Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина за програмою “Правова методологія та освітні методи в Німеччині для викладачів університетів” (“Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lectures”).

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі монографії та 5 навчальних посібників, наукових статей, серед яких статті в наукових виданнях, що індексуються у наукометричних виданнях Scopus та Web Science.

Член редакційної колегії наукових видань: “Wiadomości Lekarskie”, Польща (журнал індексується наукометричною базою Scopus),  Socrates of the Faculty of Law of Rīga Stradiņš University, Латвія, Право України, Медичне право, Вісник Національної академії правових наук України.

Підготувала 10 кандидатів юридичних наук.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальна відповідальність за господарські злочини», «Реалізація кримінальної відповідальності».

Член Міжнародної асоціації кримінального права (AIDP) та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Входила до складу комісії з місцевого самоврядування та територіального устрою України як член Конституційної Асамблеї, брала участь у розробці відповідних розділів проекту Конституції України. Нагороджена почесним знаком МВС України «За відзнаку в службі» (1998 р.), премією МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2002 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.), орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004 р.). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2005р.), має почесне звання «Заслужений юрист України» (2008 р.).

Коло наукових інтересів: реалізація кримінальної відповідальності, співучасть у злочині, організована злочинність, кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, кримінальна відповідальність за злочини проти громадського здоров’я, у сферах медичної та фармацевтичної діяльності.

Лемешко Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, директор Полтавського юридичного інституту.

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», практикуючий адвокат у сфері кримінальної юстиції.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину».

Є автором більше 75 наукових робіт, серед яких найвагомішими є: «Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину» (2003 р.), «Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів» (2004 р.), «Корупція, відповідальність, компроміс: адміністративні та кримінально-правові аспекти» (співавтор, 2010 р.), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (співавтор, 2011 р.). Брав участь у розробці ряду законопроектів.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація».

Коло наукових інтересів: психологія та кримінальна відповідальність.

Гринько Лариса Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь присуджено у 2008 р., наукове звання доцент – у 2013 р. Гринько Л.П. є членом Конгресу криміналістів, Всеукраїнської асоціації кримінального права, Національної асоціації адвокатів України.

Є автором близько 40 наукових праць у наукових фахових виданнях та збірниках наукових доповідей вітчизняних та міжнародних конференцій.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: “Криміналістика”, “Юридична психологія”, “Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень” .

Коло наукових інтересів: дослідження проблем криміналістичної техніки і тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи.

Михайліченко Тетяна Олександрівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Учасник школи з кримінального права (2015 р.), осінньої школи з кримінального права та процесу і методики їх викладання (2016 р.),  організованих Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за порушення обов’язку щодо зберігання чужого майна (аналіз складу злочину та проблеми кваліфікації)».

Є автором понад 20 наукових та науково-методичних робіт, серед яких статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus, тези доповідей на наукових конференціях та ін.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право» та «Призначення покарання» для студентів денної та заочної форм навчання.

Коло наукових інтересів: злочини проти власності.

Бражник Андрій Анатолійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування: аналіз складу злочину».

Є членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», робочої групи по співпраці і взаємодії громадськості з органами, що координуються Міністерством внутрішніх справ України у Полтавській області. Сертифікований експерт НААУ. Теми тренінгів: «Корупційні злочини: проблемні питання судової практики і кваліфікації»,  «Реалізація адвокатами права на доступ до інформації».

Є автором близько 30 наукових праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукові конференції.

Забезпечує викладення таких навчальних дисциплін: “Кримінальне право України: Загальна частина”, “Основи кримінально-правової кваліфікації” “Заходи забезпечення кримінального провадження”.

Коло наукових інтересів: злочини проти правосуддя, корупційні злочини, злочини проти життя і здоров’я, громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів.

Панасюк Олександр Анатолійович – асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

30.09.2013 року закінчив аспірантуру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 01.10.2013 і по сьогодні – на посаді асистента в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, практикуючий адвокат у сфері кримінальної юстиції.

Є автором близько 40 наукових публікацій, серед яких статті у фахових наукових виданнях України, а також публікації в зарубіжних наукових виданнях, зокрема індексованих міжнародними наукометричними базами даних, тези доповідей і наукових повідомлень на наукових та науково-практичних конференціях.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальний процес», «Теорія і практика кримінального процесуального доказування», «Відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням», «Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальних справах», «Криміналістика», «Основи доказування у кримінальному судочинстві» для студентів денної та заочної форм навчання. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком з кримінального процесу.

Коло наукових інтересів: забезпечення прав особи в кримінальному процесі; діяльність суду в кримінальному провадженні; проблеми судового доказування; суддівський розсуд (дискреція); проблеми допустимості доказів у кримінальному судочинстві.

 

Гнатюк Андрій Юрійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні» (спеціальність – 12.00.09).

Є автором понад 10 публікацій наукового та практичного спрямування.

Забезпечує викладання таких дисциплін:  «Кримінальний процес», «Теорія та практика досудового розслідування».

Сфера наукових інтересів: змагальність сторін кримінального процесу, функції прокурора за чинним процесуальним законодавством, дослідження проблематики реалізації стороною захисту своїх прав у досудовому провадженні.

 

Рак Світлана Валеріївнаасистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін(за сумісництвом).

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», аспірант Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за службову недбалість».

Є автором понад 10 наукових праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus, тези доповідей на наукових конференціях.

Забезпечує викладання дисципліни «Кримінальне право» для студентів денної та заочної форми навчання. Є керівником студентського наукового гуртка з кримінального права.

Коло наукових інтересів: злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

 

cholan-mihaylo-vasilovich

Чолан Михайло Васильович – асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін (за сумісництвом).

З 1981 року по 2002 рік працював в органах прокуратури Полтавської області  на посадах слідчого, прокурора району, заступника прокурора області. З 2005 по 2011 рік працював головою Карлівського районного суду Полтавської області. З 2011 року по даний час – практикуючий адвокат.

Забезпечує викладання дисциплін «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія» та «Практикум зі складання процесуальних документів» для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання.