Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права

Надрукувати Надрукувати
 

Божко Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, доцент.

У 2002 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Колективно-договірне регулювання заробітної плати», а в 2013 році в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теорія правового регулювання оплати праці».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004р.), Почесною граматою Полтавскої обласної ради із врученням нагрудного знака (2005р.) та грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2010р.).

Автор понад 130 наукових і методичних праць, у тому числі трьох одноособових монографій: «Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект» (2011 р.), «Ґенеза правового регулювання оплати праці» (2010 р.), «Колективно-договірне регулювання заробітної плати» (2005 р.).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: трудове право; європейське трудове право; соціальне забезпечення у сфері охорони здоров’я; медичне страхування; державне будівництво і місцеве самоврядування; юридичний бізнес в зовнішньоекономічній діяльності.

Коло наукових інтересів: проблеми конституційного, муніципального, трудового права та права соціального забезпечення в Україні, Європейському Союзі та провідних країнах світу.

Батигіна Олена Михайлівна працює на посаді доцента кафедри. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції». В 2013 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання – доцент. Батигіна О.М. взяла участь у 27 наукових конференціях, опублікувала 14 наукових статей у наукових фахових виданнях з юридичних наук.Батигіна О.М. бере активну участь у дебатах, «круглих столах», які проходять на базі Полтавського юридичного інституту, написанні колективних монографій, таких як «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України» за редакцією Уркевича В.Ю. та Шульги М.В., «Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення» за редакцією Голованової І.А., Лисака В.П., Пашкова В.М. тощо. Бере активну участь у написанні підручників та навчально-методичних посібників, серед них такі: Міжнародне приватне право: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів; методичні рекомендації з дисципліни «Аграрне право» для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання; завдання та методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Аграрне право» для студентів заочної форми навчання тощо. Активно працює над рецензуванням методичних рекомендацій, навчальних посібників та навчальних програм. Виступила рецензентом на Методичні рекомендації до написання курсових робіт з Цивільного права та Сімейного права, навчальний посібник к.ю.н. Оверковської Т.К. «Аграрне права України», навчальну програму з дисципліни «Кооперативне право», пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Аграрне право» тощо.Батигіна О.М. викладає такі навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Цивільне та сімейне право», «Житлове право та правове регулювання ЖКГ», «Інвестиційне право».Коло наукових інтересів: особливості правового регулювання створення, діяльності, державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні та в інших европейських країнах; проблеми правового забезпечення соціального розвитку села.

Грекова Марина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент. У 2003 р. закінчила прокурорський факультет № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2003-2006 рр. навчалась в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2006 р. працювала на посадах асистента, доцента кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України.  У 2013 р. присвоєне вчене звання доцента.

Є автором понад 45 наукових праць серед яких одна колективна монографія, статті у фахових та у практико-прикладних юридичних виданнях; статті у виданні, що індексується наукометричною базою даних Scopus; а також тези доповідей на наукових конференціях.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Трудове право», «Трудові спори» для студентів денної та заочної форм навчання. Є керівником студентського наукового гуртка з навчальної дисципліни «Трудове право». Коло наукових інтересів: розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, дисциплінарна відповідальність працівників, міжнародно-правове регулювання трудових відносин, механізм національної імплементації актів Міжнародної організації праці.

Кущ Олексій Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. на тему “Адміністративно-правове регулювання у сфері житлово-комунального господарства України в сучасних умовах. У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента. Є автором  близько 30 наукових та методичних праць.

Забезпечує викладання таких дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Митне право», «Правовий захист інформації і персональних даних». Є керівником студентського наукового гуртка з адміністративного права.

Коло наукових інтересів: правове регулювання житлового та комунального господарства, адміністративна відповідальнісь в окремих сферах.

 

Любченко Олексій Олександрович – асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

Заступник голови Товариства молодих учених Інституту, голова Полтавського обласного осередку Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Працює в інституті з жовтня 2011 р. Викладає такі дисципліни: «Конституційне право України», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Юридична термінологія».
Готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Конституційно-правові засади ухвалення рішень вищими колегіальними органами державної влади України». У складі робочих груп Ради молодих учених при Держінформнауки, а згодом – робочих груп Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України брав участь у роботі над законопроектами «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та розробці інших нормативно-правових актів. Відзначений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.), Благословенною грамотою Високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, Голови відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства Священного Синоду Української Православної Церкви (2015 р.), грамотою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за активну науково-дослідну діяльність, високий рівень професіоналізму та вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної наукової спільноти України (2014 р.), грамотою начальника Головного управління юстиції у Полтавській області за активну участь у правоосвітній діяльності, плідну працю з підготовки висококваліфікованих юридичних кадрів (2013 р.).
Забезпечує викладання таких дисциплін: «Конституційне право України», «Державне (конституційне) право зарубіжних країни», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Парламентське право», «Нормотворча техніка».

Мельник Олена Дмитрівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

У 2014 р. захистила дисертацію за темою: «Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого).
Автор близько 20 публікацій наукового та практичного спрямування, серед яких монографія «Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців» (2015 р.). Є організатором круглих столів з адміністративного судочинства. Учасник Осінньої школи з адміністративного права (листопад 2016 р.), організованої Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Проходила стажування в Ostinstitut, Winter Kolloguium  at Hochschule Wismar 2017 for teaching staff (ФР Німеччина, м. Вісмар,  2017 р.).

Забезпечує викладання таких дисциплін:  «Адміністративне судочинство», «Відповідальність за адміністративні правопорушення», «Юридична психологія», «Адміністративний процес» для студентів денної та заочної форма навчання. Напрям наукових досліджень: проблематика у сфері адміністративного судочинства, службова дисципліна.

Полховська Інна Костянтинівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні»(Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). Є автором понад 50 наукових праць, серед яких  одноосібна монографія, статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази даних IndexCopernicus, тези доповідей на наукових конференціях. Співавтор підручника «Конституційна юрисдикція» (затверджено МОН: лист № 1/11-12123 від 22 грудня 2011 р.).

У 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації – стажування в Ostinstitut, Winter Kolloguium at Hochschule Wismar 2017 for teaching staff (ФР Німеччина, м. Вісмар).

Забезпечує викладання таких навчальних дисципліни: «Конституційне право України», «Конституційна юрисдикція» для студентів денної та заочної форм навчання.

Коло наукових інтересів: проблеми конституційно-правового статусу особи в Україні, зокрема захист прав людини; проблемні аспекти становлення демократії та верховенства права; функціонування конституційного судочинства

 

Сидоренко Анна Сергіївна – кандидат юридичних наук, старший  викладач кафедри.

У 2010 р. закінчила прокурорський факультет №1 Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2013 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З березня 2013 р. працює в Полтавському юридичному інституті. Викладає «Трудове право» для студентів денної та заочної форми навчання.

Є автором понад 30 наукових праць серед яких монографія на тему «Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне дослідження» (2014 р.).

Є організатором І Всеукраїнських дебатів з трудового права та «круглих столів». Бере активну участь у науковій діяльності студентів.

Напрям наукових досліджень: єдність і диференціація правового регулювання праці в сучасних умовах господарювання.

Троцька Марина Василівна працює на посаді доцента кафедри. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове забезпечення формування комунальної власності на землю». В 2013 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання – доцент.Троцька М.В. взяла участь у 22 науково-практичній конференції. У наукових фахових виданнях опублікувала 11 наукових статей, а також індивідуальну монографію «Проблеми правового регулювання становлення та розвитку комунальної власності на землю». Взяла участь у написанні колективної монографії «Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення» за редакцією Голованової І.А., Лисака В.П., Пашкова В.М. Троцька М.В. бере участь у написанні навчально-методичних посібників, серед них такі: для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічне право України» для студентів денної форми навчання; тести для поточного модульного контролю з навчальної дисципліни «Екологічне право України» для студентів IV курсу; тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право України» для студентів 4 курсу.Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Екологічне право України».Наукові інтереси: право комунальної власності, право комунальної власності на природні ресурси, право комунальної власності на землю.

Інформація про роботу гуртків

Керівники гуртка з аграрного, екологічного та земельного права: Троцька М.В., Батигіна О.М.
Члени гуртка: студенти четвертого курсу.
Робота гуртка проводиться на підставі плану роботи на 2017/2018 н.р., яким визначена загальна тема: «Актуальні проблеми аграрного, екологічного та земельного права».
Станом на 01 березня 2018 року було проведено шість засідань наукового гуртка, на яких обговорювались представлені студентами наукові доповіді з числа затверджених тем.