Запрошення до публікації у збірнику

Запрошення до публікації!

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого запрошує науковців, викладачів, аспірантів, практичних працівників взяти участь у підготовці збірника матеріалів, який планується опублікувати за результатами роботи II Полтавського медико-правового форуму «Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення» (20 грудня 2017 року).

Структура збірника:

  1. Реформа медичної діяльності: організаційно-правові засоби запобігання та протидії корупції.
  2. Антикорупційний механізм як складова нормативно-правового забезпечення фармацевтичної діяльності.
  3. Фінансування охорони здоров’я: виявлення та усунення корупційних ризиків.
  4. Адміністративна та кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення у сфері охорони здоров’я.

         До публікації у збірнику у вигляді статей (обсяг 10–15 сторінок) приймаються результати наукових та практичних досліджень, підготовлені на українській, російській чи англійській мовах.

Основні вимоги до статей: обсяг статті – від 10 сторінок; шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5 і абзацним відступом 1,27 см) на папері формату А4 з полями (верхнє – 3,0 см, нижнє – 3,5 см, ліве – 2,7 см, праве – 1,8 см; від краю верхнього колонтитулу – 1,0 см, нижнього – 2,0 см); вказуються: на першому рядку УДК, на другому рядку – ініціали та прізвище автора (курсив напівжирний, прописний розміром 14 pt), науковий ступінь і вчене звання (звичайний стрічний розміром 11 pt), повна назва організації, яку представляє автор (звичайний стрічний розміром 11 pt). Якщо стаття створена у співавторстві, зазначаються імена інших співавторів, їх вчений ступінь і вчене звання та назва організації, де вони працюють; назва роботи подається через рядок без переносів (напівжирний, прописний розміром 16 pt), нижче через рядок — ключові слова; стаття має містити анотацію на українській, російській та англійській мовах обсягом не менше 5-ти рядків (розмір 14 pt без абзацного відступу); список літератури оформлюється відповідно до бібліографічних вимог!

У статті мають бути відображені обґрунтування актуальності теми, цілей та завдань дослідження, оцінка його новизни, зазначення методів та джерел дослідження; визначені теоретичні засади дослідження; проведений аналіз конкретних проблемних ситуацій з використанням емпіричних джерел та сформульовані відповідні пропозиції по удосконаленню законодавства та практики правозастосування.

Матеріали збірника просимо надсилати до 25 серпня 2018 р. на електронну адресу: medicallawforum.pl@gmail.com.